De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

27 oktober 2011

Uitspraak Wet Dwangsom in het kader van verlengen buiten termijn in asielprocedure (uitspraak)

LJN BT8663, Rechtbank Groningen, Awb 11/15015
Datum uitspraak: 28-09-2011
Datum publicatie: 19-10-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingenrecht
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Zaaknummers: Awb 11/15015
Inhoudsindicatie:
Beroep niet tijdig beslissen. Nu de verlenging buiten de oorspronkelijke beslistermijn heeft plaatsgevonden was verweerder daartoe niet langer gerechtigd, zoals blijkt uit Memorie van Toelichting bij de Wet dwangsom. Beslistermijn na zes maanden geëindigd, beroep niet tijdig beslissen gegrond. Toepassing artikel 8:55d Awb in verband met onderzoek Ministerie van Buitenlandse Zaken.

____________________________


3. Rechtsoverwegingen

3.1. Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Staatsblad 2009, 383) in werking getreden. Ingevolge artikel IIB van de wet vindt paragraaf 4.1.3.2 Awb gedurende drie jaren na de datum waarop artikel 4:16 van die wet vervalt, geen toepassing ten aanzien van beschikkingen, genomen op grond van de Vw. Dit betekent dat een bestuurlijke dwangsom als bedoeld in artikel 4:17 Awb niet aan de orde is.

3.2. Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder b, van de Awb is het niet tijdig nemen van een besluit voor de toepassing van de wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep met een besluit gelijkgesteld, zodat daartegen ingevolge artikel 8:1 Awb beroep kan worden ingesteld.

3.3. Ingevolge artikel 6:12, tweede lid, voor zover hier van belang, Awb, kan het beroepschrift worden ingediend zodra:
a: het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen;
a: twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.

3.4. Ingevolge artikel 8:55d, eerste en tweede lid Awb, bepaalt de rechtbank dat, indien het beroep gegrond is en nog geen besluit is bekendgemaakt, het bestuursorgaan binnen twee wekenna de dag waarop de uitspraak wordt verzonden alsnog een besluit bekendmaakt. De rechtbank verbindt aan haar uitspraak een nadere dwangsom voor iedere dag dat het bestuursorgaan in gebreke blijft de uitspraak na te leven.

3.5. Ingevolge artikel 8:55d, derde lid, Awb kan de rechtbank in bijzondere gevallen of indien naleving van andere wettelijke voorschriften daartoe noopt, een andere termijn bepalen of een andere voorziening treffen.

3.6. Ingevolge artikel 42, eerste lid, Vw 2000 wordt op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag een beschikking gegeven.

3.7. Ingevolge artikel 42, vierde lid, Vw 2000 kan de termijn voor het geven van een beschikking bedoeld in het eerste lid, ten hoogste voor zes maanden worden verlengd indien naar het oordeel van Onze Minister voor de beoordeling van de aanvraag advies van of onderzoek door derden op het openbaarministerie nodig is.

3.8. Verweerder heeft in het onderhavige geval,na het verstrijken van de beslistermijn als bedoeld in artikel 42, eerste lid, Vw 2000, te weten op 9 maart 2011, bij brief van 25 maart 2011 de beslistermijn op grond van artikel 42, vierde lid, van de Vw 2000, met maximaal zes maanden verlengd. In de memorie van toelichting van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen (TK 2004-2006, 29 934, nr. 3) heeft de wetgever echter aangegeven dat indien de wet een mogelijkheid tot verlenging geeft, "daarvan binnen de oorspronkelijke beslistermijn gebruik zal moeten worden gemaakt". Verweerder was derhalve op 25 maart 2011 niet langer gerechtigd de beslistermijn te verlengen, zodat de termijn om te beslissen op 9 maart 2011 is geëindigd.

3.9. Aangezien de termijn waarbinnen verweerder op de aanvraag had moeten beslissen, ten tijde van de indiening van onderhavig beroepschrift was verstreken en eiser verweerder reeds vier weken eerder in gebreke had gesteld, is het beroep op grond van artikel 6:12, eerste lid, Awb ontvankelijk.

3.10. De rechtbank stelt vast dat verweerder in strijd met artikel 42, eerste lid, Vw 2000 niet tijdig op de aanvraag heeft beslist. Dit betekent dat het beroep gegrond is en dat het besluit als bedoeld in artikel 6:2, aanhef en onder b, Awb dient te worden vernietigd.

3.11. Verweerder heeft, in het kader van het onderzoek naar de inwilligbaarheid van de aanvraag van eiseres, het noodzakelijk geacht een onderzoek door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan te vragen. Dit onderzoek is bij brief van 1 augustus 2011 aangevraagd en zal naar verwachting zes maanden in beslag nemen. Alhoewel de beslistermijn ruimschoots is overschreden, doet zich nu de omstandigheid voor dat verweerder niet zal kunnen beslissen voor het onderzoeksresultaat is ontvangen.

3.12. De rechtbank is van oordeel dat in het onderhavige geval sprake is van bijzondere omstandigheden die nopen tot bepaling van een andere termijn als bedoeld in artikel 8;55d, derde lid, Awb. De rechtbank is van oordeel dat dit in overeenstemming is met de bedoeling van de wetgever.Uit de memorie van toelichting van de Wet beroep bij niet tijdig beslissen blijkt immers dat de wetgever uitdrukkelijk rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat een bestuurorgaan niet binnen twee weken kan beslissen, omdat het in afwachting is van een advies van een extern adviseur (TK 2005-2006, 30 435, nr. 3). Hierbij speelt het wettelijke vereiste van een zorgvuldige voorbereiding (artikel 3:2 Awb) uiteraard een rol. De rechtbank wijst bovendien op het feit dat het dwangsommiddel van artikel 8:55d Awb is bedoeld om een bestuursorgaan bij overschrijding van de termijn te stimuleren spoedig te beslissen en niet om het te straffen voor nalatig gedrag.

3.13. Voorts is naar het oordeel van de rechtbank sprake van wettelijke voorschriften die nopen tot bepaling van een andere termijn als bedoeld in artikel 8:55d, derde lid Awb. Na uitbrengen van het advies zal immers de in artikel 39 Vw 2000 en artikel 3.116 Vreemdelingenbesluit 2000 geformuleerdeprocedure moeten worden gevolgd.

3.14. Gelet op het bepaalde in artikel 8:55d, eerste lid, Awb zal de rechtbank verweerder opdragen voor 1 januari 2012 een besluit tot inwilliging dan wel een voornemen tot afwijzing van de aanvraag te nemen en binnen twee weken na ontvangst van de zienswijze een besluit bekend te maken. De rechtbank zal hieraan een dwangsom verbinden op de wijze zoals hierna onder 4 wordt bepaald. Bij het bepalen van de termijn en de hoogte van de dwangsom betrekt de rechtbank dat sprake is van een zeer ruime overschrijding van de beslistermijn, die aan verweerder moet worden toegerekend. Weliswaar is door de gemachtigde van eiseres enige verwarring ontstaan over het indienen van vertalingen, maar dat neemt niet weg dat verweerder geen verklaring heeft gegeven waarom verweerder eerst op 24 januari 2011 om toezending van de vertalingen heeft gevraagd, buiten de wettelijke beslistermijn de termijn om te beslissen heeft verlengd en pas op 1 augustus 2011 een onderzoek door het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aangevraagd, terwijl de vertalingen die verweerder heeft laten opmaken op 16 mei 2011 klaar waren.

3.15. Voor veroordeling overeenkomstig artikel 8:75, eerste lid, Awb van een partij in de kosten die de andere partij in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken, bestaat thans aanleiding. Het bedrag van de te vergoeden proceskosten moet naar het oordeel van de rechtbank worden bepaald op € 874,-- [1 punt voor het indienen van het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting, wegingsfactor 1 ].

4. Beslissing

De rechtbank
- verklaart het beroep gegrond;
- vernietigt het besluit zoals bedoeld in artikel 6:2, aanhef en onder b, Awb;
- draagt verweerder op voor 1 januari 2012 een besluit tot inwilliging dan wel een voornemen tot afwijzing van de aanvraag van 9 september 2009 bekend te maken;
- draagt verweerder op binnen twee weken na ontvangst van de zienswijze een besluit bekend te maken;
- bepaalt dat verweerder aan eiseres een dwangsom van € 250,-- verbeurt voor elke dag waarmee hij de hiervoor genoemde termijnen overschrijdt, met een maximum van€ 37.500,--.
- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiseres ten bedrage van € 874,--.


Deze uitspraak is gedaan door mr. S.M. Schothorst, in aanwezigheid van mr. A.M. Veenstra, griffier.
De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 28 september 2011.

Bron: http://jure.nl/bt8663

Ingestuurd door Christa Lagerweij
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator