De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

02 mei 2018

Niet op tijd klaar met inburgeren als asielzoeker? Wat dan? Hoe vraag je uitstel of vrijstelling aan?

Omdat nu veel Syrische vluchtelingen bijna drie jaar in Nederland zijn komen er veel vragen boven over inburgering. Ik probeer hier uit te leggen wat u kunt doen als inburgering niet lukt. Het eerste stuk is een juridisch verhaal, onderaan staat een stuk over wat u zelf kunt doen.

Artikel 5 van de Wet Inburgering bepaalt dat iedere asielzoeker (en veel andere immigranten) tussen de 16 en de 67 moet inburgeren als diegene niet een opleiding aan het volgen is of gedaan heeft  waardoor die vrijstelling krijgt.

Wanneer iemand niet op tijd klaar is met inburgeren en succesvol het examen afsluit dan kan diegene een boete opgelegd krijgen conform artikel 28 tot en met 34 Wi en een asielzoeker moet dan ook net als een gewone migrant de lening van maximaal 10.000 euro om in te burgeren terugbetalen (artikel 16 Wi).

Vrijstelling of uitstel

Er zijn een aantal uitzonderingen op deze inburgeringsplicht.In artikel 6 staan die:
 • 1 Onze Minister ontheft de inburgeringsplichtige van de inburgeringsplicht, indien de inburgeringsplichtige heeft aangetoond door een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke handicap, blijvend niet in staat te zijn het inburgeringsexamen te behalen.
 • 2 Onze Minister ontheft de inburgeringsplichtige van de onderdelen uit het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdelen b en c, waarvan, op grond van door de inburgeringsplichtige aangetoonde geleverde inspanningen, blijkt dat hij redelijkerwijs niet aan deze onderdelen kan voldoen.
 • 3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden voorzien in:
  • a. verdere ontheffing van de inburgeringsplicht, en
  • b. nadere regels omtrent de toepassing van het eerste en tweede lid.
Ook kan het zo zijn dat iemand niet in aanmerking komt voor vrijstelling maar er wel redenen zijn waardoor deze persoon niet op tijd het examen haalt. Dan kan er uitstel worden verleend. Zie hiertoe artikel 7b Wi:

 • 2 De termijn van drie jaar, genoemd in het eerste lid, vangt aan op het moment dat de vreemdeling inburgeringsplichtig wordt.
 • 3 Onze Minister verlengt de termijn van drie jaar, genoemd in het eerste lid:
  • a. indien de inburgeringsplichtige aannemelijk maakt dat hem geen verwijt treft ter zake van het niet tijdig behalen van deze onderdelen van het inburgeringsexamen, of
  • b. eenmalig met ten hoogste twee jaren, indien aantoonbaar een alfabetiseringscursus wordt of is gevolgd voor het verstrijken van die termijn.

en artikel 8 Wi

 • 1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent:
  • a. de verdere verlenging van de termijnen, bedoeld in de artikelen 7a, eerste lid, en 7b, eerste lid, en de toepassing van de artikelen 7a, derde lid, en 7b, derde lid;
  • b. het afnemen van het inburgeringsexamen;
  • c. de inhoud en vormgeving van het inburgeringsexamen;
  • d. de ter zake van het inburgeringsexamen verschuldigde kosten;
  • e. de identificatie van de persoon die aan het inburgeringsexamen deelneemt;
  • f. de examencommissie, en
  • g. het diploma.
De wet wordt nader uitgewerkt in het Besluit Inburgering.

In Afdeling 5 van dit besluit wordt nader ingegaan op wanneer iemand vrijstelling kan krijgen.

Artikel 2.8 van het Besluit Inburgering geeft aan dat in geval van ziekte of handicap vrijstelling kan worden gevraagd en daarvoor een verklaring van een arts moet worden overgelegd.
" De ontheffing kan worden verleend indien redelijkerwijs verwacht mag worden dat de aard en de ernst van de psychische of lichamelijke belemmering dan wel verstandelijke handicap zodanig zijn dat niet binnen vijf jaar na de aanvraag van de ontheffing aan de inburgeringsplicht kan worden voldaan." (2.8 lid 4)


Artikel 2.8 B lid 1 geeft aan hoe je vrijstelling moet vragen:
"1 Een aanvraag tot ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van door de inburgeringsplichtige aantoonbaar geleverde inspanningen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de wet, kan niet eerder worden ingediend dan zes maanden voor het verstrijken van de voor de inburgeringsplichtige geldende termijn, bedoeld in artikel 7b, eerste lid, van de wet. Onze Minister geeft binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beschikking."

De Regeling Inburgering gaat hier op door in Artikel 2.4b artikel 2.4b
De minister verleent de ontheffing, bedoeld in artikel 2.8b van het besluit, indien de inburgeringsplichtige:
 • a. ten minste 600 uur heeft deelgenomen aan een inburgeringscursus bij een instelling met het Blik op werk keurmerk en ten minste vier maal heeft deelgenomen aan de niet behaalde onderdelen van het inburgeringsexamen; of
 • b. ten minste 600 uur heeft deelgenomen aan een alfabetiseringscursus bij een instelling met het Blik op Werk keurmerk en uit een door de minister afgenomen toets blijkt dat de inburgeringsplichtige niet het leervermogen heeft om het inburgeringsexamen te halen.


Artikel 2.12 gaat over verlenging:
"

Artikel 2.12

 • 1 Een aanvraag tot verlenging van de voor de inburgeringsplichtige geldende termijnen, bedoeld in de artikelen 7a, eerste lid, en 7b, eerste lid, van de wet, kan niet eerder worden ingediend dan zes maanden voor het verstrijken van die termijn. Onze Minister geeft binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beschikking.
 • 2 In bijzondere gevallen die de inburgeringsplichtige betreffen, kan Onze Minister ambtshalve besluiten tot verlenging van de voor de inburgeringsplichtige geldende termijnen, bedoeld in de artikelen 7a, eerste lid, en 7b, eerste lid, van de wet. De beschikking wordt niet eerder gegeven dan zes maanden voor het verstrijken van die termijn.
 • 3 In de beschikking wordt de duur van de verlenging vermeld.
 • 4 Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de verlenging van de termijn.
De Regeling Inburgering zegt hierover in artikel 2.4 C

 • 1 De minister verleent verlenging van de voor de inburgeringsplichtige geldende termijn op grond van artikel 7, derde lid, onder a, van de wet, indien de inburgeringsplichtige ten minste 300 uur heeft deelgenomen aan een inburgeringscursus bij een instelling met het Blik op Werk keurmerk en ten minste twee maal heeft deelgenomen aan de niet behaalde onderdelen van het inburgeringsexamen.
 • 2 De verlenging, bedoeld in het eerste lid, wordt voor ten hoogste twee jaar verleend.
WAT KUNT U DOEN

1) Studeer hard: Misschien is het gebruikelijk in uw land van herkomst om als moeder iedere dag uw huis blinkend schoon te poetsen en de hele middag in de keuken de meest lekkere gerechten te bereiden, in Nederland werken de meeste moeders en maken ze in het weekend hun huis schoon en koken ze "een snelle hap" als ze na 17.00 uit hun werk komen. Ook koken hier mannen voor hun gezin als hun vrouw het heel druk heeft. En u kunt altijd voor een paar dagen een grote pan macaroni of maaltijdsoep maken zodat u de dagen die u op school zit alleen de boel maar hoeft op te warmen. Het hebben van een gezin is geen reden om uw inburgering niet te halen.
Leuk een schotel maar als u een Nederlandse radiozender aanzet of een Nederland kinderprogramma op tv dan leer je spelenderwijs meer woorden.
Krijgt u een baby als gezin? Dat wil niet zeggen dat pappa dan niet naar school kan en ook mamma  kan terwijl ze thuis zit rond de bevalling zelf een online cursus doen.
2) Kijk kritisch naar de opleiding: U hoeft niet een cursus bij Vluchtelingenwerk te volgen, het mag ook bij een andere school. Is er een wachtlijst kijk of u ergens anders terecht kunt. Vindt u dat u te weinig of te langzaam leert switch tijdig naar een andere opleiding. U hoeft niet de volle 10.000 euro te besteden of de volle drie jaar op een cursus te zitten. Bij mij in de buurt is een opleider die 5000 euro vraagt per jaar terwijl de zeer goede cursus van de universiteit veel minder kost en een hoog tempo heeft.
3) Gaat het niet vraag dan tijdig verlenging of ontheffing aan:
Op de site van DUO staan ook de voorwaarden voor vrijstelling of uitstel en de fomulieren waarmee u dat kunt aanvragen: https://www.inburgeren.nl/geen-examen-doen/inburgeren-te-moeilijk.jsp
Doe dit op tijd!!! Dus 6 maanden voor uw 3 jaren termijn verloopt.

Artikel  2.4d van de Regeling Inburgering geeft wel aan dat dit geld kost:

 • 1 Voor het onderzoek ten behoeve van een advies als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, is door de inburgeringsplichtige een bedrag verschuldigd van € 240,79.
 • 2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2.4a is door de inburgeringsplichtige een bedrag verschuldigd van € 90.
 • 3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2.4b, aanhef en onderdeel b, is door de inburgeringsplichtige een bedrag verschuldigd van € 150.
4) In bezwaar
Stel uw aanvraag om vrijstelling of ontheffing wordt afgewezen dan kunt u daar tegen in bezwaar. Wanneer u met het besluit naar het Juridisch Loket gaat in (de buurt van) uw woonplaats dan kunnen die u naar een advocaat of een andere hulpverlener doorsturen mocht dat nodig zijn. Hier kunt u kijken welk kantoor het dichtste bij is. Als u een advocaat kent en die wil voor u uw zaak behartigen kan die ook voor u een toevoeging voor zijn of haar juridische bijstand aanvragen waardoor u maar een deel van de kosten hoeft te betalen.

5) Vermijd het krijgen van die boete
Krijgt u geen vrijstelling of uitstel en heeft u moeite met de studie vraag hulp. Er zijn organisaties als Taalmaatje. Op scholen en bij kerken wordt soms ook gratis cursus gegeven. Neem desnoods iemand die u bijles geeft. Studeer studeer, studeer.
Krijgt u toch een boete ga dan ook naar bovengenoemd Juridisch Loket en kijk of er nog wat aan te doen is.

mevrouw mr M.W.W. Raspe
wytzia@yahoo.com (Als ik uw zaak niet kan doen dan ken ik wellicht wel iemand die het wel kan)

Goede tips of aanvullingen: laat ze me weten.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator