Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Wat als uw advocaat of juridisch adviseur prutswerk levert? Is iemand echt een goede jurist vreemdelingenrecht?

Ik werd deze week benaderd door iemand die een jurist had ingeschakeld die wel geld had aangepakt maar niet het rechtsmiddel had ingesteld. Dat is dus pure wanprestatie. Wat kan de client daartegen beginnen?
Maar hoe kunnen er bij u de alarmbellen afgaan? Kijk vooraf hier eens na:
- Heeft die persoon op de website 20 specialismes staan of is het iemand die vooral in het vreemdelingenrecht is gespecialiseerd? Kijk ook eens of iemand lid is van een specialistenvereniging, of iemand in rechtspraak.nl in uitspraken terugkomt of dat iemand bijvoorbeeld college in het vak geeft of artikelen schreef?Tijdens de procedure:
- Heeft iemand u verteld dat u wellicht in aanmerking komt voor een procedure op basis van een toevoeging?(verplicht voor advocaten die  op toevoegingsbasis werken)- Heeft diegene een bevestigingsbrief gestuurd waarin jullie afspraken zijn vastgelegd? (verplicht voor advocaten die  op toevoegingsbasis werken)- Wil iemand contact betaald worden of met een overschrijving onder ee…

Geloofwaardigheid, positieve overtuigingskracht en bewijslast in asielzaken (uitspraak Raad van State)

Dit is al jaren de gangbare jurisprudentie maar hier wordt het heel helder uitgelegd.


2011/907 AbRS 30 mei 2011,
nr. 201011349/1/V1 
TrefwoordenAsielaanvraag, Somalië, afkomst, geloofwaardigheid, positieve overtuigingskracht.

Samenvatting De minister klaagt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat zijn enkele constatering dat de vreemdeling niet in staat is gebleken meer plaatsen in de buurt van zijn gestelde geboorte- en woonplaats te benoemen, niet toereikend kan worden geacht om zijn gehele herkomst als onaannemelijk te beoordelen en een inhoudelijke beoordeling van zijn asielrelaas achterwege te laten. De minister voert hiertoe aan dat de rechtbank heeft miskend dat het niet noemen van nabije plaatsen reeds voldoende is voor de conclusie dat het asielrelaas positieve overtuigingskracht mist.
Bij de beoordeling van het asielrelaas door de minister gaat het meestal niet om de vraag of en in hoeverre de verklaringen over de feiten die een vreemdeling aan zijn aanvraag ten grondslag heeft gelegd als vaststaand moeten worden aangenomen. Een vreemdeling is immers veelal niet in staat en van hem kan ook redelijkerwijs niet worden gevergd zijn relaas overtuigend met bewijsmateriaal te staven. Om een vreemdeling, waar dat probleem zich voordoet, tegemoet te komen en toch een adequate beoordeling van de aanvraag in het licht van de toepasselijke wettelijke voorschriften te kunnen verrichten, geldt ingevolge artikel 3.35, derde lid, van het VV 2000 - in welke bepaling artikel 31, eerste lid, van de Vw 2000 nader is uitgewerkt - dat de minister de verklaringen van de desbetreffende vreemdeling en de daarin gestelde feiten geloofwaardig acht, indien deze aan de in eerstgenoemde bepaling vermelde vereisten heeft voldaan. Aan die vereisten zal een vreemdeling in de regel niet voldoen, indien zich een omstandigheid als bedoeld in artikel 31, tweede lid, aanhef en onder a tot en met f, van de Vw 2000 voordoet. In dat geval zal voor de minister volgens paragraaf C14/3.4 van de Vc 2000 van de verklaringen een positieve overtuigingskracht moeten uitgaan om de daarin gestelde feiten alsnog geloofwaardig te achten. De rechtbank heeft overwogen dat de minister terecht artikel 31, tweede lid, aanhef en onder f, van de Vw 2000 van toepassing heeft geacht. Nu de vreemdeling geen hoger beroep heeft ingesteld, staat dat oordeel in rechte vast. Van het asielrelaas dient derhalve positieve overtuigingskracht uit te gaan. De vreemdeling heeft gesteld dat hij afkomstig is uit (...) in Zuid-Somalië. Op de in het eerste gehoor gestelde vraag welke kleine plaatsen in de buurt van (...) liggen, heeft de vreemdeling drie plaatsen genoemd, waarvan slechts de plaats Hayo in de omgeving van ligt. In aanmerking genomen dat uit de jurisprudentie van de Afdeling volgt (11 december 2009 nr. 200904257/1/VI) dat, indien van het asielrelaas positieve overtuigingskracht moet uitgaan, reeds een enkele vaagheid, hiaat, ongerijmde wending of tegenstrijdigheid op het niveau van de relevante bijzonderheden tot de slotsom kan leiden dat daarvan geen sprake is, heeft de rechtbank niet onderkend dat het standpunt van de minister dat de vreemdeling aldus ongeloofwaardig over zijn gestelde herkomst heeft verklaard en derhalve van zijn relaas geen positieve overtuigingskracht uitgaat, reeds hierdoor kan worden gedragen. De grief slaagt. Het hoger beroep is kennelijk gegrond.
De vreemdeling heeft aangevoerd dat de minister hem heeft tegengeworpen dat hij weinig weet over zijn gestelde woonplaats en de herkomst van de Gadsan-stam, waartoe hij stelt te behoren, terwijl de minister hem niet heeft gevraagd informatie te verschaffen omtrent (...) zelf of over de herkomst van de Gadsan-stam buiten Somalië. Volgens de vreemdeling had het op de weg van de minister gelegen om hem hier vragen over te stellen en heeft hij, door dat niet te doen, onzorgvuldig gehandeld. Uit artikel 31, eerste lid, van de Vw 2000 vloeit voort dat het aan de vreemdeling is om zijn gestelde herkomst aannemelijk te maken. Uit de jurisprudentie van de Afdeling (uitspraak van 24 juli 2009 nr. 200904299/1/V2) volgt ook dat het aan hem is om aan de ingevolge voormelde bepaling op hem rustende last te voldoen door hetgeen van belang is naar voren te brengen en niet aan de minister om dit met vragen aan het licht te brengen. De beroepsgrond faalt.  

Bron: Migratierecht.nl

Law Blogs
Law blog

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Wat als je vergeten bent je verblijfsvergunning te verlengen?

(De tekst is geupdate op 7 oktober 2020)  Iemand stuurde deze week in paniek een mailtje want ze was er achter gekomen dat haar verblijfsvergunning was verlopen. Wat dan te doen?Wat te doen als u uw verblijfsvergunning bent vergeten te verlengen? 1) Controleer eerst wat voor vergunning u heeft. Is het een vergunning voor onbepaalde tijd? Dan is uw vergunning niet verlopen maar alleen het pasje. Neem dan contact op met de IND en vraag een nieuw pasje aan. Op de site van de IND staat daarvoor een formulier https://ind.nl/Formulieren/6010.pdf
2) Heeft u een vergunning voor bepaalde tijd? Ja die moet op tijd worden verlengd want anders verloopt hij.DIEN DE AANVRAAG ALTIJD SCHRIFTELIJK IN EN BEWAAR EEN KOPIE MET BEWIJS VAN VERZENDING. 2a) Is hij korter dan twee jaarverlopen dien dan zo snel mogelijk een aanvraag voor verlenging in met het formulier op de IND site https://ind.nl/Paginas/Formulieren-en-brochures.aspx dat bij uw situatie past. Was er een goede reden waarom u te laat was …

Wat als uw advocaat of juridisch adviseur prutswerk levert? Is iemand echt een goede jurist vreemdelingenrecht?

Ik werd deze week benaderd door iemand die een jurist had ingeschakeld die wel geld had aangepakt maar niet het rechtsmiddel had ingesteld. Dat is dus pure wanprestatie. Wat kan de client daartegen beginnen?
Maar hoe kunnen er bij u de alarmbellen afgaan? Kijk vooraf hier eens na:
- Heeft die persoon op de website 20 specialismes staan of is het iemand die vooral in het vreemdelingenrecht is gespecialiseerd? Kijk ook eens of iemand lid is van een specialistenvereniging, of iemand in rechtspraak.nl in uitspraken terugkomt of dat iemand bijvoorbeeld college in het vak geeft of artikelen schreef?Tijdens de procedure:
- Heeft iemand u verteld dat u wellicht in aanmerking komt voor een procedure op basis van een toevoeging?(verplicht voor advocaten die  op toevoegingsbasis werken)- Heeft diegene een bevestigingsbrief gestuurd waarin jullie afspraken zijn vastgelegd? (verplicht voor advocaten die  op toevoegingsbasis werken)- Wil iemand contact betaald worden of met een overschrijving onder ee…

Oude (groot)ouder naar Nederland willen halen kan soms

 DIT BELEID IS AFGESCHAFT. Tegenwoordig probeer ik het voor klanten op basis van artikel 8 EVRM of op basis van Richtlijn 2004/28 (in de volksmond de België-route genoemd). Neem gerust eens contact op wytzia@yahoo.com
Op http://www.vreemdelingenrecht.com/ werd mij gisteren een vraag gesteld door een mevrouw wiens oma hulpbehoevend was geworden en wiens enige kind in Nederland woonde en zelf nog werkte en dus niet goed kon zorgen voor haar ouder zo ver weg. Kan je dan die ouder of grootouder naar Nederland laten komen? In sommige gevallen kan dat. Hiervoor moet een mvv bij de Nederlandse ambassade in dat land worden aangevraagd en dan kan bij verlening het oudje naar Nederland reizen en hier een verblijfsvergunning aanvragen. De voorwaarden zijn aldus:

De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in het kader van verruimde gezinshereniging kan op aanvraag worden verleend aan vreemdelingen van 65 jaar of ouder die in Nederland willen verblijven bij hun kind(eren). Artikel 3.25 Vb g…

Afdoen als een herhaalde aanvraag kan niet bij visa (uitspraak)

Een Marokkaanse meneer vroeg opnieuw een visum aan nadat een eerdere was afgewezen. Maar de tijdsperiode maakt het al anders. ECLI:NL:RBDHA:2020:2625 Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 27-02-2020Datum publicatie 03-04-2020 Zaaknummer AWB 19/7619
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerkenEerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Marokko, opvolgende aanvraag visum kort verblijf, artikel 4:6 Awb, artikel 21, negende lid, Visumcode, beroep gegrond
Vindplaatsen Rechtspraak.nl
Uitspraak RECHTBANK DEN HAAGZittingsplaats Middelburg Bestuursrecht Zaaknummer: AWB 19/7619V-nummer: [nummer] uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen [naam] , eiser(gemachtigde: mr. J.J. Bronsveld), en de minister van Buitenlandse Zaken, verweerder(gemachtigde: mr. N.H.T. Jansen). ProcesverloopEiser heeft beroep ingesteld tegen het besluit van verweerder van 12 september 2019 (het bestreden besluit) over de weigering van een visum voor kort verblijf. V…

Cursus over nieuwe ontwikkelingen in regulier vreemdelingenrecht zoals Chavez en naturalisatie, Gezinsherenigingsrichtlijn, entry ban enzovoort

De Afdeling oordeelde op 23 september 2020 dat een Chávez verblijfsrecht een afgeleid verblijfsrecht is met een tijdelijk karakter. Daarom bestaan er bedenkingen tegen eisers verblijf in Nederland voor onbepaalde tijd als bedoeld in art. 8 eerste lid, aanhef en onder b RWN. Deze uitspraak en andere recente uitspraken en ontwikkelingen in de Chavez-zaken (verkrijging en beëindiging art. 20 VWEU) komen aan bod in de actualiteitencursus regulier vreemdelingenrecht. Dit najaar 2020 worden de volgende onderwerpen onder de loep genomen: De actuele Covid-19 heeft een grote invloed op onder andere de toegang (visa kort verblijf en mvv) tot Nederland vanuit landen met de entry-ban, de uitzonderingen, de toegang voor vreemdelingen met een langeafstandrelatie, de aangepaste middeleneis bij de mvv en vtv vanwege Covid-19 en de meldplicht, de IND loketafhandeling, uitreiking documenten etc. In het Chavez-leerstuk komt steeds de laatste jurisprudentie aan bod mbt oa WBV 2018/4 en het be…

UITSPRAAK: verweerder moet wel de vragen stellen die die heeft bij twijfels in een visumzaak!

De rechtbank stelt vast dat verweerder in het primaire besluit niet heeft uitgelegd waarom hij vindt dat niet is gebleken van voldoende sociale en economische binding. Dit heeft verweerder ook niet gedaan na ontvangst van de vragenlijst die in de bezwaarfase aan eiseres is toegezonden en door haar is ingevuld. Hoewel er in de bezwaarfase aanvullende informatie en stukken zijn verstrekt, waren er kennelijk nog vragen. Het had dan op de weg van verweerder gelegen om eiseres schriftelijk of tijdens een hoorzitting in de gelegenheid te stellen de ontbrekende informatie te verstrekken. Door dit na te laten heeft verweerder niet voldaan aan zijn plicht om de aanvraag van eiseres zorgvuldig te behandelen7. Daarbij weegt de rechtbank in het bijzonder mee dat er in deze procedure geen sprake is geweest van professionele rechtsbijstand. Lees de hele uitspraak:  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:1064
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help…

Inleiding vreemdelingenrecht les 8: asiel en bescherming

Over de hele wereld vluchten mensen. Sommigen van hen komen naar Nederland om hier #asiel aan te vragen. U leert tijdens deze gratis cursus van een uur de gronden voor asiel uit het #Vluchtelingenverdrag en de bescherming die het #EVRM en de EU richtlijn biedt. Ook leert u over de vrees voor #vervolging en de vervolgingsgronden, 1F, het verbod op refoulement enz. Tevens maakt u kennis met de #asielprocedure. Een handige inleiding #vreemdelingenrecht voor mensen die bij de #IND, het #COA, #Vluchtelingenwerk, een #advocatenkantoor of de #rechtbank (willen) gaan werken of stage lopen. Het is ook handig voor mensen die binnenkort examen #migratierecht moeten doen.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld t…

Deze visum uitspraak had volgens mij beter gekund - stuur partijen net als bij de Kantonrechter eens de spreekwoordelijke gang op beste rechters

BOEK: Papegaai vloog over de IJssel - In een paar oer-Hollandse protestantse dorpen langs de rivier de IJssel komen voor het eerst vreemdelingen wonen.

Ik kreeg vandaag een heel aardige mail van Boekhandel Daan Nijman waarin werd uitgelegd wat hun rustige uurtjes zijn mocht iemand voorzichtig zijn met winkelen tijdens Corona. Ook werd verteld dat "Wij denken graag in mogelijkheden, dus het afhalen van een bestelling, het van tevoren laten inpakken of het bezorgen van uw lievelingsboeken is geen enkel probleem"Ze denken daar in ieder geval fijn klantgericht mee en dat moet beloond worden vind ik. Daan Nijman heeft drie zaken in het Noorden maar stuurt ook boeken op.Dus bij deze een leessugestie die ik ook maar eens ga kopen.
Papegaai vloog over de Ijssel In een paar oer-Hollandse protestantse dorpen langs de rivier de IJssel komen voor het eerst vreemdelingen wonen. Ze beginnen aan een nieuw bestaan in een nieuw land. Het duurt niet lang totdat de rivier, de IJsselbrug en de pont deel uitmaken van hun identiteit. Papegaai vloog over de IJssel, de nieuwe roman van Kader Abdola…

VACATURE: Docent Recht voor de sociaal werker

Met ingang van 9 november zoeken we een docent Recht voor de sociaal werker. Het betreft het vak Kaders van het Sociaal Werk. Binnen het programma Kaders van het Sociaal Werkt wordt na het verkennen van een maatschappelijk kwestie binnen de context van een organisatie nader bekeken welke juridische kaders er allemaal van invloed zijn op het werk. De kaders bepalen het speelveld waarbinnen je als sociaal werker onderneemt en het verschil weet te maken voor mensen.

We zoeken een docent met een relevant academisch Masterdiploma met bij voorkeur een juridische achtergrond met ervaring in het sociaal agogisch werkveld. De volgende onderwerpen komen (op basisniveau) aan bod:
- Arbeids- en Sociaal zekerheidsrecht;
- Strafrecht;
- Jeugdrecht;
- Gezondheidsrecht;
- Vreemdelingenrecht.

Spreekt deze vacature je aan en ben je op maandag en/of woensdag en/of vrijdag in de periode van 9 november 2020 tot en met 29 januari 2021? Reageer dan snel op deze vac…