De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

09 augustus 2018

Nieuw landenbeleid voor asielaanvragen uit Afghanistan en Irak - WBV 2018/7 en 2018/

 IRAK 

WBV 2018/8 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-44521.html

Op 24 mei 2018 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken een nieuw algemeen ambtsbericht uitgebracht over de situatie in Irak. Dit ambtsbericht is reden geweest om het landgebonden asielbeleid ten aanzien van Irak op een aantal punten te wijzigen. De Tweede Kamer is hier bij brief op 11 juli 2018 over geïnformeerd. De eerste wijziging betreft het feit dat niet langer grondslag bestaat om de gebieden die tot op heden als 15c-gebied werden aangemerkt nog steeds als zodanig aan te wijzen. Uit het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van mei 2018 blijkt dat gedurende de verslagperiode de veiligheidssituatie is verbeterd en ISIS uit vrijwel geheel Irak is verdreven. Derhalve is er, alhoewel de situatie in sommige delen van Irak zorgelijk kan worden genoemd, in geen van de hierboven genoemde gebieden meer sprake van een uitzonderlijke situatie waarin de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat een burger louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit blijkt ook uit het gegeven dat in de eerste maanden van 2018 het aantal burgerslachtoffers aanzienlijk is afgenomen in vergelijking met de eerste maanden van 2017. Dit betekent dat, gelet op de algemene verbetering van de veiligheidssituatie, er niet langer reden is een vergunning te verlenen op grond van de enkele herkomst uit deze gebieden. Op basis van het individuele asielrelaas wordt zorgvuldig beoordeeld of een Iraakse asielzoeker in aanmerking komt voor bescherming in Nederland.
Voorts is besloten staatloze Palestijnen afkomstig uit Irak, met uitzondering van de KAR, voortaan aan te merken als kwetsbare minderheidsgroep. Dit is met name gebaseerd op een rapport van UNHCR waaruit blijkt dat Palestijnen in Irak te maken kunnen krijgen met detenties, ontvoeringen, moorden, gedwongen verdwijningen, bedreigingen en mishandelingen. Tevens is er in december 2017 een decreet ingetrokken dat voorzag in gelijke rechten voor Palestijnen ten opzichte van Iraakse staatsburgers.
Tevens is de definitie van alleenstaande vrouwen gewijzigd. Zoals in de brief van 11 juli 2018 aan de Tweede Kamer is meegedeeld, is besloten ten aanzien van alleenstaande vrouwen een nieuwe definitie te hanteren en de definitie in het beleid ten aanzien van Afghanistan en Somalië hiermee in overeenstemming te brengen, aangezien de situatie van alleenstaande vrouwen in genoemde landen qua aard en ernst niet wezenlijk verschilt. Dit betekent voor Irak ten aanzien van alleenstaande vrouwen ook een beperkte beleidsmatige aanpassing, omdat alleenstaande vrouwen daarmee in beginsel in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, tenzij uit het individuele relaas naar voren komt dat bescherming op grond van het alleenstaand zijn niet nodig is.
Tot slot werd tot op heden in het geldende beleid verwezen naar enerzijds de Koerdistan Autonome Regio (KAR), en anderzijds Centraal en Zuid-Irak. Nu het ambtsbericht een aantal – niet in de KAR gelegen – provincies aanduidt als behorend tot Noord- en Centraal-Irak, heb ik besloten in de beleidswijziging ter verduidelijking te spreken over enerzijds de KAR en anderzijds Irak met uitzondering van de KAR. Onder de KAR wordt verstaan de vier provincies Dohuk, Erbil, Halabja en Sulaymaniyah.
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, namens deze, C. Riezebos Wnd. directeur-generaal Migratie

AFGHANISTAN 

WBV 2018/7 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-44493.html

Het landgebonden beleid met betrekking tot Afghanistan is op twee punten aangepast.
Het eerste punt betreft het niet langer tegenwerpen van een binnenlands beschermingsalternatief aan gezinnen met minderjarige kinderen. Zoals in de brief van 11 juli 2018 aan de Tweede Kamer is opgemerkt, wordt, gelet op de informatie in het thematisch ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 15 juni 2018 en de rapporten die genoemd worden in de EASO Country Guidance, reden gezien om aan te nemen dat een binnenlands beschermingsalternatief voor gezinnen met minderjarige kinderen nu niet redelijk is. Concreet betekent dit dat voor gezinnen met minderjarige kinderen waarvoor een vrees voor vervolging in een bepaald deel van Afghanistan wordt aangenomen, niet langer het binnenlands beschermingsalternatief voor een ander deel van Afghanistan wordt tegengeworpen.
Het tweede punt betreft de definitie van alleenstaande vrouwen. Zoals in recente brieven aan de Tweede Kamer is vermeld, is besloten ten aanzien van alleenstaande vrouwen een nieuwe definitie te hanteren en deze ten aanzien van Afghanistan in overeenstemming te brengen met Somalië en Irak. Dit betekent voor Afghanistan ten aanzien van alleenstaande vrouwen ook een beperkte beleidsmatige aanpassing, omdat alleenstaande vrouwen daarmee in beginsel in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, tenzij uit het individuele relaas naar voren komt dat bescherming op grond van het alleenstaand zijn niet nodig is.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator