Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Een advocaat deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.

Ik doe met plezier bezwaarprocedures in visumzaken.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u…

Uitspraak: Stevige schadevergoeding en proceskosten in zaak waar zowel de IND als de Rechtbank een paar steken lieten vallen

 

ECLI:NL:RVS:2019:59

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 09-01-2019
Datum publicatie 16-01-2019
Zaaknummer 201804687/1/V3
Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBDHA:2018:6367, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie Bij besluiten van 1 mei 2018 en 15 mei 2018 zijn aan de vreemdeling vrijheidsontnemende maatregelen opgelegd.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

201804687/1/V3.
Datum uitspraak: 9 januari 2019
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:
[de vreemdeling],
appellant,
tegen de mondelinge uitspraak van de rechtbank Den Haag van 28 mei 2018 in zaken nrs. NL18.9112 en NL18.9256 in het geding tussen:
de vreemdeling
en
de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
Procesverloop
Bij besluiten van 1 mei 2018 en 15 mei 2018 zijn aan de vreemdeling vrijheidsontnemende maatregelen opgelegd.
Bij mondelinge uitspraak van 28 mei 2018 heeft de rechtbank de daartegen door de vreemdeling ingestelde beroepen ongegrond verklaard en de verzoeken om schadevergoeding afgewezen.
Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling, vertegenwoordigd door mr. S. Thelosen, advocaat te Amsterdam, hoger beroep ingesteld.
Vervolgens is het onderzoek gesloten.
Overwegingen
De vrijheidsontnemende maatregel van 1 mei 2018
1.    De vrijheidsontnemende maatregel van 1 mei 2018 is krachtens artikel 6, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000) aan de vreemdeling opgelegd. Niet in geschil is dat aan die maatregel een gebrek kleeft, omdat het aan de vreemdeling uitgereikte exemplaar van die maatregel niet is ondertekend. De maatregel is daarna alsnog digitaal ondertekend, maar dat exemplaar is niet aan de vreemdeling uitgereikt.
2.    In de derde grief klaagt de vreemdeling dat de rechtbank ten onrechte naar aanleiding van het hiervoor genoemde gebrek een belangenafweging heeft gemaakt en dat zij die ten onrechte in het voordeel van de staatssecretaris heeft laten uitvallen. Daarover voert hij onder meer aan dat hij door het gebrek onrechtmatig heeft vastgezeten en daarom in zijn belangen is geschaad.
2.1.    In de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de Afdeling van 12 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2278, deed zich hetzelfde gebrek voor als in deze zaak. Uit die uitspraak volgt dat dit gebrek de vrijheidsontnemende maatregel pas onrechtmatig maakt indien de daarmee gediende belangen niet in redelijke verhouding staan tot de ernst van het gebrek en de daardoor geschonden belangen. Uit die uitspraak volgt bovendien dat bij voornoemd gebrek een zwaarwegend belang moet bestaan aan de zijde van de staatssecretaris om de belangenafweging in zijn voordeel te laten uitvallen.
    Anders dan de vreemdeling betoogt, heeft de rechtbank naar aanleiding van het hiervoor genoemde gebrek terecht een belangenafweging gemaakt. De vreemdeling betoogt echter terecht dat de rechtbank de belangenafweging ten onrechte in het voordeel van de staatssecretaris heeft laten uitvallen. Het door de staatssecretaris ter zitting bij de rechtbank genoemde grensbewakingsbelang is van algemene aard en geldt per definitie bij vrijheidsontnemende maatregelen krachtens artikel 6, derde lid, van de Vw 2000. Dit belang is daarom onvoldoende zwaarwegend in de zin van de uitspraak van de Afdeling van 12 juli 2018. Daarnaast heeft de staatssecretaris geen andere belangen naar voren gebracht. De rechtbank heeft dan ook niet onderkend dat niet is gebleken van zwaarwegende belangen aan de zijde van de staatssecretaris die opwegen tegen het belang van de vreemdeling. De vrijheidsontnemende maatregel van 1 mei 2018 is daarom van aanvang af onrechtmatig.
    De grief slaagt.
De vrijheidsontnemende maatregel van 15 mei 2018
3.    Wat de vreemdeling in de tweede en vijfde grief aanvoert, kan niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak leiden. Omdat het aldus aangevoerde geen vragen opwerpt die in het belang van de rechtseenheid, de rechtsontwikkeling of de rechtsbescherming in algemene zin beantwoording behoeven, wordt, gelet op artikel 91, tweede lid, van de Vw 2000, met dat oordeel volstaan.
4.    In de eerste grief klaagt de vreemdeling onder meer dat de rechtbank hem ter zitting niet heeft gehoord over de vrijheidsontnemende maatregel van 15 mei 2018.
4.1.    Artikel 94, vierde lid, van de Vw 2000 luidt:
    "[…] De zitting vindt uiterlijk op de veertiende dag na ontvangst van het beroepschrift […] plaats. De rechtbank roept de vreemdeling op om in persoon dan wel in persoon of bij raadsman […] te verschijnen teneinde te worden gehoord. […]"
    Het in strijd met die bepaling niet horen van de vreemdeling leidt tot onrechtmatigheid van de maatregel met ingang van de dag volgend op die waarop de hiervoor genoemde termijn van veertien dagen is geëindigd. De Afdeling verwijst hiervoor naar haar uitspraak van 1 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM0762.
4.2.    Tegen de vrijheidsontnemende maatregel van 15 mei 2018 heeft de vreemdeling op diezelfde dag beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank heeft de behandeling van dit beroep ter zitting, gezamenlijk met het beroep tegen de maatregel van 1 mei 2018, gepland op 28 mei 2018.
    De vreemdeling betoogt terecht dat de rechtbank hem ter zitting niet in de gelegenheid heeft gesteld zijn beroep tegen de maatregel van 15 mei 2018 toe te lichten. Zoals ook uit het proces-verbaal van de zitting volgt, heeft de rechtbank die maatregel namelijk in het geheel niet besproken. De rechtbank heeft daarom de in artikel 94, vierde lid, van de Vw 2000 bedoelde verplichting geschonden. Omdat uit wat onder 3 is overwogen volgt dat de vreemdeling geen beroepsgronden heeft aangevoerd die leiden tot het oordeel dat de vrijheidsontneming eerder onrechtmatig was en omdat de vreemdeling in hoger beroep niet betoogt dat hij naast zijn schriftelijke gronden van beroep nog andere beroepsgronden ter zitting naar voren had willen brengen, leidt dit, gelet op wat onder 4.1 is overwogen, met ingang van 30 mei 2018, de vijftiende dag na de oplegging van de tweede maatregel, tot onrechtmatigheid van de vrijheidsontnemende maatregel van 15 mei 2018.
    De grief slaagt in zoverre.
Conclusie over beide vrijheidsontnemende maatregelen
5.    Het hoger beroep is kennelijk gegrond. De aangevallen uitspraak moet worden vernietigd. Wat de vreemdeling voor het overige over de eerste maatregel van bewaring aanvoert, behoeft geen bespreking. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling de beroepen tegen de besluiten van 1 mei 2018 en 15 mei 2018 alsnog gegrond verklaren. Omdat de vrijheidsontnemende maatregelen al zijn opgeheven, kan een daartoe strekkend bevel achterwege blijven. Aan de vreemdeling wordt met toepassing van artikel 106, eerste lid, van de Vw 2000 de hierna genoemde vergoeding toegekend over de periode van 1 mei 2018 tot 15 mei 2018, de dag waarop de vrijheidsontnemende maatregel van 1 mei 2018 is opgeheven, en over de periode van 30 mei 2018 tot 27 juni 2018, de dag waarop de vrijheidsontnemende maatregel van 15 mei 2018 is opgeheven.
6.    De staatssecretaris moet op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten worden veroordeeld.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I.    verklaart het hoger beroep gegrond;
II.    vernietigt de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 28 mei 2018 in zaken nrs. NL18.9112 en NL18.9256;
III.    verklaart de door de vreemdeling bij de rechtbank in die zaken ingestelde beroepen gegrond;
IV.    kent aan de vreemdeling een vergoeding toe van € 3.360,00 (zegge: drieduizend driehonderdzestig euro), ten laste van de Staat der Nederlanden, te betalen door de griffier van de Raad van State;
V.    veroordeelt de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid tot vergoeding van bij de vreemdeling in verband met de behandeling van de beroepen en het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.536,00 (zegge: vijftienhonderdzesendertig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.
Aldus vastgesteld door mr. N. Verheij, voorzitter, en mr. A.B.M. Hent en mr. D.A. Verburg, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Bechinka, griffier.
w.g. Verheij    w.g. Bechinka
voorzitter    griffier
Uitgesproken in het openbaar op 9 januari 2019
371-848.

 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:59

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Marokkaanse clienten? Dan is dit een leuk boek om te lezen en hebben jullie wat te praten over Marokkaanse geschiedenis

In het Nederlands en in het originele Engels verkrijgbaar
Bookreview: "The tenth gift" A woman is abducted to become a slave in Morocco in the 16th century. In the 20th century a descendant retraces her story. A year ago I read a book written by a British lady who explained she had written a prior novel about white slavery in Morocco and when she was doing research in Morocco she fell in love with a Moroccan guy. When I saw that this earlier novel was for sale I bought it. Reading I discovered that the story started in Mousehole in Cornwall. Mousehole the place one of my Facebook lived. So I mailed her and Sue said: "I know. I know the lady and her Moroccan husband." Talking of living in a small world.

That small world is also a theme in the book itself. The leading lady is given a book by her boyfriend on the evening of him breaking up with her. Reading is she discovers notes in it written in the 17th century by a young woman from Cornwall. It turns o…

Britse rechter over de vraag of bij herhaalde aanvraag opvang moet worden geboden (uitspraak)

182.
No fair-minded person would be unsympathetic to the practical difficulties faced by the hard-pressed officials who have to deal with a large number of “fresh” asylum applications at the same time as applications for section 4 support. All judges of the Administrative Court will themselves have seen purported “fresh” submissions which are no such thing and submissions which, in their presentation, are voluminous and unfocused. I have certainly seen submissions of that nature in my judicial capacity and that is why the suggestion that only about 15% of such submissions ultimately are found to be true “fresh” submissions within Rule 353 comes as no real surprise. Equally, it would be wrong not to acknowledge that the formulation of guidance to case owners dealing with such matters must undoubtedly be a difficult task. Furthermore, the resources available to deal with these matters doubtless face the same constraints that every other publicly-funded task faces at present.

183.
Howeve…

COVID: Are The Netherlands forgetting to be lenient and take measures for their legal immigrants? (visa free travellers, searchyear students)

Corona as it is called in The Netherlands changed the Dutch landscape. Most of us are working from home and people social distance. So far we seem to be able to cope. However now the dust settles a bit and the most urgent matters have been dealt with problems emerge for the group that had been here legally and was taking care of themselves but now still are stuck in The Netherlands and on the other hand see all kind of institutions in a Corona-sleep.

I heard rumoured (from an international webinar) that several countries created a solution to prevent people to become illegal). Both Portugal and Italy have new COVID residence permits for people working in certain areas. Italy got into trouble because migrants had left when the pandemic started and there were no people available to pick the harvests. Australia created a Temporary Covid Activity Visa for people working in Healthcare, Agriculture, Food-processing and Agriculture.
New Zealand automaticity renewed the residence permits in e…

Startup visa for Italy

Italy offers a streamlined visa program for foreigners intending to set up an innovative startup or to join an already established startup https://www.mazzeschi.it/italy-startup-visa/. In addition, Italy provides a favourable environment for the establishment and the development of innovative companies, thanks to the generous incentive scheme provided by the government https://www.ice.it/en/markets/united-kingdom/smart-start-italy-most-generous-incentive-scheme-start-ups-world
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingen…

Searchyear permits and COVID-19 / Corona -- Zoekjaar en Corona

A group of people who are in The Netherlands with a Zoekjaar-residence permit (a permit that allows you a year in The Netherlands while you look for a job there) are lobbying for an extension of their permit now exceptional circumstances with Corona and a semi-lockdown are making it very difficult for them to find that job.

But what are the legal remedies when you cannot fly back home but overstaying might see you in trouble with your insurances and maybe a mark on your immigrational future?


Situation 1: Your Zoekjaar permit is still valid for over 3 months

Use your time to apply for jobs. Are you familiar with http://www.academictransfer.com? In The Netherlands a Phd position is a paid job and comes with a residence permit. Also read up on doing an extra Master as also studying comes with a permit and while you study you can go and look for a Kennismigranten or Research job as well.
In the meantime lobby at parliament and talk with journalists but focus on job-hunting.

Situation 2: Yo…

Vacature bij de IND in team over verlies van nationaliteit en het Tjebbes-arrest

Je gaat werken in een klein specialistisch team dat zich bezig houdt met de unierechtelijke evenredigheidstoets bij verlies van het Nederlanderschap. Dit is voor de IND een nieuwe werksoort waarin kennis van zowel het nationaliteitsrecht als het EU-recht samenkomen. Voor jou betekent dat een uitdaging om mee te denken over en mee te doen aan de opbouw van een vakkundig en efficiënt team. Een mooie uitdaging in een dynamische omgeving!!

Je beslist in eerste aanleg en vervolgprocedures.

Eerste aanleg

Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Vervolgprocedure

Op basis van jouw controle van het dossier en de juridisch-inhoudelijke analyse ervan beslis je in bezwaarzaken. Je kun…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Duitsland stopt met het leggen van Dublinclaims voor Syrische asielzoekers die via een ander EU-land zijn ingereisd

Dublin-Prüfung für syrische Flüchtlinge ausgesetzt 25.08.2015 - 18:25 Uhr
Berlin/Brüssel (dpa) - Deutschland will syrische Asylbewerber nicht mehr in andere EU-Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. Eine neue Regelung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sieht vor, dass das Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt wird. Normalerweise wird bei jedem Asylbewerber zwingend geprüft, ob er zuerst in einem anderen Land europäischen Boden betreten hat. Ist dem so, muss der Betroffene eigentlich dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern nun offiziell verzichtet. Es gelten aber ohnehin schon seit Monaten gelockerte Vorgaben für Flüchtlinge aus dem Krisenstaat. Die sogenannte Dublin-Verordnung sieht vor, dass derjenige Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt. Die Prüfung ist aber aufwendig. Auch der Prozess der Rücküberstellung eines Flüchtlings an…

Britse uitspraak over Azeri alleenstaande moeder met kind van gemengd ras (uitspraak met landeninfo))

Het gaat hier om een zaak waarbij een Christelijke Azeri dame met een moeder die na tweede huwelijk moslim is geworden naar de Caribbean gaat en daar zwanger wordt van een zwarte meneer. Ze krijgt een koffiekleurig kindje en vraagt in Engeland asiel aan omdat ze volgens haarzelf zo problemen in Azerbeidzjan zal krijgen.

Deze uitspraak http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00046_ukut_iac_sl_ors_azerbaijan_cg.html geeft veel achtergrond informatie over Azerbeidzjan.

De rechtbank komt tot de volgende comclusie:


108. Having considered all the evidence before us we conclude: 1.Azerbaijan is a country with high levels of corruption and there is clear evidence that political dissent is not tolerated. 2.There is nothing to indicate that the State would in any way penalise unmarried mothers (approximately 10% of mothers) or those who have mixed race children. There are in place some support mechanisms for single parents. 3.In order to access benefits, accommodation or work a residence pe…

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Een advocaat deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.

Ik doe met plezier bezwaarprocedures in visumzaken.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u…