De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

08 november 2018

UITSPRAAK over verblijfsgat bij te laat verlengde verblijfsvergunning asiel

ECLI:NL:RBDHA:2018:13191

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 06-11-2018
Datum publicatie 08-11-2018
Zaaknummer NL18.13831 en NL18.14133
RechtsgebiedenVreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
Ingangsdatum verlenging asielvergunning. Verlengingsverzoek te laat ingediend. Verblijfsgat. Motiveringsgebrek ten aanzien van verschoonbaarheid. Minderjarig. Ook sprake van excessief formalisme gelet op nieuw en gunstiger beleid van verweerder ten aanzien van te laat ingediende verlengingsaanvragen. Beroep gegrond. Proceskostenveroordeling
VindplaatsenRechtspraak.nl

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg
Bestuursrecht
zaaknummers: NL18.13831 en NL18.14133


uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaken tussen

[naam] , eiser, en

[naam 2] , eiseres,
gezamenlijk te noemen: eisers,
(gemachtigde: mr. M. Dalloesingh),
en
de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, daaronder begrepen zijn rechtsvoorgangers, verweerder,
(gemachtigde: mr. J.E.P. Pijnenburg).

Procesverloop

Eisers hebben beroep ingesteld tegen de twee afzonderlijke besluiten van verweerder van 23 juli 2018 (de bestreden besluiten).
Het onderzoek op zitting heeft plaatsgevonden op 8 oktober 2018. Eisers zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde en hun ouders. Als tolk is verschenen D. Madjlessi. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. Eiser is geboren op [geboortedatum] en eiseres op [geboortedatum 2] . Zij zijn broer en zus. Beiden bezitten de Afghaanse nationaliteit. Op 22 oktober 2014 heeft verweerder hen verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd verleend, met ingang van 13 maart 2013 en geldig tot 13 maart 2018.
2. Eisers hebben op 23 april 2018 schriftelijk aanvragen ingediend om hun verblijfsvergunning te verlengen. Omdat de verlengingsaanvragen zijn ontvangen na het verstrijken van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunningen, heeft verweerder de vergunning niet verlengd aansluitend aan het verlopen van hun vergunning op 13 maart 2018, maar per 23 april 2018. Dat betekent dat sprake is van een onderbreking in hun verblijfsrecht, een zogenoemd ‘verblijfsgat’. Verweerder stelt zich op het standpunt dat het tijdig indienen van de aanvragen de eigen verantwoordelijkheid van eisers is. Er is niet gebleken dat het niet tijdig indienen eisers niet kan worden toegerekend, aldus verweerder.
3. Eisers hebben beroep ingesteld tegen de bestreden besluiten. Zij menen dat wel sprake is van een verschoonbare situatie. Op 26 januari 2018 heeft eiser voor zijn moeder via de computer een verlengingsaanvraag ingediend, deze is ingewilligd door verweerder. Voor hemzelf en zijn zusje lukte dit op datzelfde moment niet digitaal. Eisers hebben zich dat niet direct gerealiseerd. Toen zij daarachter kwamen, hebben zij alsnog meteen een schriftelijke verlengingsaanvraag ingediend en verweerder geïnformeerd over de gang van zaken met een begeleidend schrijven.
De rechtbank oordeelt als volgt.
4. De rechtbank ziet zich allereerst ambtshalve voor de vraag gesteld of eisers belang hebben bij een inhoudelijke beoordeling van hun beroepen. Dit is het geval als het resultaat dat eisers nastreven daadwerkelijk kan worden bereikt en het realiseren van dat resultaat voor hen feitelijke betekenis kan hebben. Als dat niet zo is, dan moet het beroep wegens het ontbreken van procesbelang niet-ontvankelijk worden verklaard. Met partijen is de rechtbank van oordeel dat eisers procesbelang hebben. In toekomstige procedures, bijvoorbeeld de procedure tot naturalisatie, is het van belang dat eisers ononderbroken rechtmatig verblijf hebben gehad. De beroepen zijn dan ook ontvankelijk en de rechtbank zal overgaan tot een inhoudelijke beoordeling daarvan.
5. Een verblijfsvergunning asiel wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag door verweerder is ontvangen. Dit geldt ook voor verlengingen. Indien een verlengingsaanvraag te laat is ingediend maar dit niet aan de vreemdeling kan worden toegerekend, kan de verblijfsvergunning worden verlengd met ingang van de dag na die waarop de geldigheidsduur van de ‘oude’ vergunning afloopt. Dit volgt uit artikel 44, tweede en vijfde lid, van de Vw1.
6. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich, met de gegeven motivering in de bestreden besluiten, niet op het standpunt kunnen stellen dat de te late indiening van de aanvragen eisers valt toe te rekenen. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid in beginsel bij de vreemdeling ligt maar in dit geval gaat het om twee minderjarige kinderen. Eisers hebben op 22 oktober 2014 als veertien- en negenjarige hun vergunning verleend gekregen, bij beschikking van hun moeder. Eiser heeft tijdig de verlengingsaanvraag voor zijn moeder op digitale wijze ingediend. Eiser heeft gesteld dat hij ook getracht heeft om op dezelfde datum op dezelfde wijze een verlengingsaanvraag voor hemzelf en voor zijn zusje in te dienen, maar dat dit toen niet lukte, waardoor zij in de veronderstelling waren dat dit reeds geregeld was door de verlengingsaanvraag van hun moeder. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich onvoldoende rekenschap gegeven van de minderjarigheid van eisers – zowel ten tijde van de verlening van de vergunning, als ten tijde van de aanvraag om verlenging – en van hun verklaringen over de gang van zaken bij de aanvraag om verlenging van de vergunning. Derhalve is er sprake van een onvoldoende belangenafweging en een motiveringsgebrek. De rechtbank vernietigt de bestreden besluiten wegens schending van artikel 3:46 van de Awb2.
7. Daarnaast wijst de rechtbank op het nieuwe beleid van verweerder, neergelegd in hoofdstuk C2/10.1 van de Vc.3 Volgens dit beleid gaat verweerder niet langer uit van de datum van de (te late) aanvraag wanneer de vreemdeling de aanvraag heeft ingediend na afloop van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel. Een wenselijk gevolg hiervan is dat geen sprake meer zal zijn van onderbrekingen in verblijfsrecht. Verweerder heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat dit volgens de overgangsregeling alleen geldt voor (verlengings-) aanvragen vanaf 1 oktober 2018 en daarom niet voor eisers. De rechtbank is van oordeel dat dit standpunt is aan te merken als excessief formalistisch. Eisers voldoen immers verder aan alle overige voorwaarden, het beleid is ten gunste van eisers gewijzigd en er is sprake van grote gevolgen voor eisers wanneer verweerder vast blijft houden aan een latere ingangsdatum.
8. De beroepen zijn gegrond.
9. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eisers gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 1.002 (1 punt voor het indienen van de beroepschriften en 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 501 en een wegingsfactor 1, voor twee samenhangende zaken).

Beslissing

De rechtbank:
- verklaart de beroepen gegrond;
- vernietigt de bestreden besluiten;
- draagt verweerder op nieuwe besluiten te nemen op de aanvragen van eisers met inachtneming van deze uitspraak;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eisers tot een bedrag van € 1.002 (duizendentwee euro).
Deze uitspraak is gedaan door mr. B.F.Th. de Roos, rechter, in aanwezigheid van S.A.K. Kurvink, griffier.
Deze uitspraak is in het openbaar gedaan, digitaal ondertekend en bekendgemaakt op:
Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 4 weken na de dag van bekendmaking. Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.

 Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:13191


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator