De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

02 april 2013

Wijziging in Vreemdelingencirculaire: nieuwe herziene versie per 1 april van kracht

TOELICHTING

ALGEMEEN
De vreemdelingencirculaire 2000 is geheel herschreven. In dit wijzigingsbesluit zijn de delen A en C opnieuw vastgesteld, op basis van de tekst zoals deze luidt per 1 januari 2013. De wijzigingen betreffen de structuur van de Vreemdelingencirculaire en de wijze waarop de tekst is geformuleerd. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht, behoudens de wijzigingen die hieronder staan vermeld. Deze wijzigingen zijn uit efficiencyoverwegingen niet eerst in een apart wijzigingsbesluit neergelegd.Het doel van de herschrijfoperatie is om de Vreemdelingencirculaire te laten voldoen aan de volgende uitgangspunten:•De ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’ zijn leidend voor het formuleren van beleidsregels;•Eenduidig en helder taalgebruik;•Een beleidsregel eenmalig formuleren, geen doublures.De Vreemdelingencirculaire bevat nu de beleidsregels die bij de Vreemdelingenwet 2000 en de lagere regelgeving horen. De teksten die een herhaling van wet- en regelgeving bevatten en de teksten die als voorbeelden of uitleg van de beleidsregels waren bedoeld, zijn geschrapt.In de tekst zijn opsommingen opgenomen als er meer dan twee elementen in één zin voorkomen. Dat komt de duidelijkheid ten goede. Verder is er voor gekozen om te benoemen welke instantie of persoon een handeling verricht in plaats van de algemenere aanduiding, aangeduid met ‘er wordt’, in de oude tekst.De structuur is aangepast. Elk hoofdstuk begint met een verwijzing naar de relevante wet- en regelgeving.Waar mogelijk zijn de procedurele regels bij elkaar geplaatst. In het deel A zijn verschillende ongelijk-soortige processen opgenomen, daar is het niet goed mogelijk om een uniforme indeling per hoofdstuk te maken. Verder zijn de oorspronkelijke hoofdstukken A1 en A7 vervallen. Het oude hoofdstuk A1 bevatte alleen verwijzingen, geen beleidsregels. Het oude hoofdstuk A7 was een beschrijving van het overgangsrecht van de Vreemdelingenwet 2000, dat na 13 jaar niet meer relevant is.In het deel C is begonnen met de beschrijving van de aanvraagprocedures en de beoordeling van die aanvragen. Vervolgens wordt ingegaan op de specifieke aspecten. Zo zijn de internationale bescher-mingsgronden bij elkaar gevoegd, evenals de nationale beschermingsgronden. De landenparagrafen zijn nog steeds in een apart hoofdstuk opgenomen.Het deel B zal zo spoedig mogelijk worden vastgesteld. De verwijzingen naar het deel B in de tekst van de delen A en C zullen daar dan op worden aangepast.

INHOUDELIJK
A In hoofdstuk A2 is paragraaf 12 Signaleringen inhoudelijk gewijzigd. De oorspronkelijke tekst was niet correct en is aangepast aan het beleid conform richtlijn 2008/115/EG. De aanpassing ziet met name op de tekst aangaande het inreisverbod in relatie tot signalering van de vreemdeling. B In hoofdstuk A3 is paragraaf 4.1 Aanvragen van een geldig document voor grensoverschrijding inhoudelijk gewijzigd. De tekst over bewijsmiddelen die een vreemdeling verstrekt ter verkrijging van een geldig document voor grensoverschrijding is aangepast. De vreemdeling is er zelf verantwoorde-lijk voor dat informatie die hij verstrekt geen asielgerelateerde gegevens bevat. C In hoofdstuk A3 is paragraaf 11 Internationale overeenkomsten over terug- en overname inhoudelijk gewijzigd. De website waar naar verwezen werd voor verdragen of internationale overeenkomsten bestaat niet meer. In de tekst wordt verwezen naar de DT&V voor het verkrijgen van nadere informatie omtrent verdragen of internationale overeenkomsten en de te volgen procedures bij terug- of overname van vreemdelingen.

D In hoofdstuk A5 is paragraaf 6.1 Vrijheidsontneming van vreemdelingen met rechtmatig verblijf inhoudelijk gewijzigd naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 augustus 2012.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,namens deze:L. Mulder,Directeur-generaal Vreemdelingenzaken.

Gepubliceerd in Staatscourant 2012 nr. 26099 24 december 2012

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-26099.pdf


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator