De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

13 februari 2019

Kinderpardon: Alles over de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen (Ook als je er nog niet om had gevraagd dus)


Per 29 januari 2019 is de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen van kracht geworden. Deze is in de plaats gekomen voor de Definitieve Regeling langdurig verblijvende kinderen uit 2013.

Verschil Definitieve Regeling en Afsluitingsregeling


Om voor de Definitieve Regeling in aanmerking te komen moest de vreemdeling meegewerkt hebben aan vertrek. Dit is gewijzigd in de Afsluitingsregeling. In de Afsluitingsregeling staat dat de vreemdeling zich beschikbaar moet hebben gehouden in het kader van vertrek. Dit betekent dat een vreemdeling beschikbaar moet zijn geweest voor het voeren van vertrekgesprekken en de meldplicht.
De vreemdeling is in ieder geval beschikbaar geweest voor vertrek, als de daadwerkelijke verblijfsplaats van de vreemdeling bekend was bij de IND, DTenV, COA of AVIM, tenzij de vreemdeling op enig moment met onbekende bestemming is vertrokken. Is de vreemdeling binnen 3 maanden weer in beeld gekomen? Dan wordt het vertrek met onbekende bestemming niet tegengeworpen .
De daadwerkelijke verblijfsplaats is in ieder geval bekend als de vreemdeling verbleef in een opvangvoorziening van het COA ( hieronder vallen ook de gezinslokaties (GL) en de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL)) óf onder toezicht van het NIDOS stond.
Alle overige voorwaarden en contra-indicaties zijn niet veranderd (zoals het tegenwerpen van openbare orde- aspecten en 1F of identiteitsfraude).

Ik wil in aanmerking komen voor de Afsluitingsregeling. Wat moet ik doen?

Of u iets moet doen, hangt af van uw situatie. Hieronder leest u per situatie wat er van u verwacht wordt:
Ik heb nog een procedure lopen op basis van de Definitieve Regeling (inclusief (hoger) beroepsprocedure)
De IND beoordeelt uw lopende procedure aan de hand van de gunstiger voorwaarden en de gelijk gebleven contra-indicaties van de Afsluitingsregeling. U hoeft hiervoor niets te doen. U hoeft dus géén nieuwe aanvraag in te dienen.

Mijn eerdere aanvraag op grond van de Definitieve Regeling is enkel afgewezen op grond van het meewerkcriterium. Er loopt geen vervolgprocedure meer
De IND herbeoordeelt uw eerdere aanvraag als u voldoet aan alle volgende punten:
 • U hebt eerder een aanvraag ingediend op grond van de Definitieve Regeling én deze aanvraag is enkel afgewezen op grond van het meewerkcriterium, én
 • U verbleef op 29 januari 2019 in een opvangvoorziening van het COA ( hieronder vallen ook de gezinslokaties (GL) en de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL)) óf stond onder toezicht van het NIDOS, én
 • U hebt de EU/EER niet verlaten, én
 • U hebt op dit moment géén verblijfsvergunning of u hebt een verblijfsvergunning voor studie/ medische behandeling/ tijdelijke humanitaire gronden.
Deze herbeoordeling gebeurt ambtshalve. Dit betekent dat u hiervoor niets hoeft te doen. U hoeft dus géén nieuwe aanvraag in te dienen en er zijn géén kosten voor u. De IND herbeoordeelt uw aanvraag op grond van de voorwaarden en contra-indicaties van de Afsluitingsregeling.
Het ambtshalve herbeoordelingsbesluit ontvangt u schriftelijk. De IND stuurt dit naar uw (laatst bekende) adres.

Mijn eerdere aanvraag op grond van de Definitieve Regeling is enkel afgewezen op grond van het meewerkcriterium. Er loopt geen vervolgprocedure meer. Ik verbleef op 29 januari 2019 in Nederland. Ik was op 29 januari 2019 niet in beeld bij het COA en stond ook niet onder toezicht bij het NIDOS
Uw eerdere aanvraag wordt niet automatisch herbeoordeeld. Wilt u voor de herbeoordeling in aanmerking komen? Dan moet u uiterlijk op 25 februari 2019 een verzoek om herbeoordeling indienen bij de IND. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag voor verblijf op grond van de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen.

U stuurt dit formulier ingevuld naar de IND. De IND besluit of uw eerdere aanvraag in aanmerking komt voor een ambtshalve herbeoordeling. U ontvangt hierover een bericht. Komt u in aanmerking voor de ambtshalve herbeoordeling? Dan hoeft u verder niets te doen. Er zijn géén kosten voor u.

Besluit de IND dat u niet in aanmerking komt voor de herbeoordeling? Dan nodigt de IND u uit om in persoon aan het loket te verschijnen. De IND beoordeelt uw aanvraag dan op grond van de voorwaarden en contra-indicaties van de Afsluitingsregeling. Aan de behandeling van uw aanvraag zijn kosten verbonden.

Dient u buiten de termijn de aanvraag in? Dan kunt u zich niet beroepen op de Afsluitingsregeling.

Mijn eerdere aanvraag op grond van de Definitieve Regeling is (ook) om andere redenen dan het meewerkcriterium afgewezen. Er loopt geen vervolgprocedure meer
Uw eerdere aanvraag komt niet aanmerking voor een herbeoordeling.
Voldoet u aan de voorwaarden van de Afsluitingsregeling? Dan kunt u uiterlijk op 25 februari 2019 een aanvraag indienen op basis van de Afsluitingsregeling. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag voor verblijf op grond van de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen.

U stuurt dit formulier ingevuld naar de IND. Na ontvangst, nodigt de IND u uit om in persoon aan het loket te verschijnen. De IND beoordeelt uw aanvraag op grond van de voorwaarden en contra-indicaties van de Afsluitingsregeling. Aan de behandeling van uw aanvraag zijn kosten verbonden.

Dient u buiten de termijn de aanvraag in? Dan kunt u zich niet beroepen op de Afsluitingsregeling.

Ik heb niet eerder een aanvraag ingediend, maar ik denk toch dat ik voldoe aan de voorwaarden van de Afsluitingsregeling
U kunt uiterlijk op 25 februari 2019 een aanvraag indienen op basis van de Afsluitingsregeling. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag voor verblijf op grond van de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen.

U stuurt dit formulier ingevuld naar de IND. Na ontvangst, nodigt de IND u uit om in persoon aan het loket te verschijnen. De IND beoordeelt uw aanvraag op grond van de voorwaarden en contra-indicaties van de Afsluitingsregeling. Aan de behandeling van uw aanvraag zijn kosten verbonden.


Dient u buiten de termijn de aanvraag in? Dan kunt u zich niet beroepen op de Afsluitingsregeling.

Ik heb na 29 januari 2019 een aanvraag/ verzoek tot herbeoordeling ingediend op basis van de Afsluitingsregeling maar heb daarvoor een oud formulier gebruikt
Hebt u een aanvraag ingediend waarin u een beroep doet op de afschaffing van de Definitieve Regeling of op de kamerbrief van 29 januari 2019 maar hebt u hiervoor een ander aanvraagformulier gebruikt? Dan wordt uw aanvraag ook aangemerkt als aanvraag op grond van de Afsluitingsregeling. De IND beoordeelt uw lopende procedure aan de hand van de gunstiger voorwaarden en contra-indicaties van de Afsluitingsregeling. U hoeft niet nogmaals een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden Afsluitingsregeling

 • U verbleef op 29 januari 2019 in Nederland
 • U bent jonger dan 19 jaar (op het moment van de oorspronkelijke aanvraag of op enig moment tussen 1 februari 2013 en 29 januari 2019);
 • U hebt op dit moment géén verblijfsvergunning of u hebt een verblijfsvergunning voor studie/ medische behandeling/ tijdelijke humanitaire gronden;
 • Er moet voor u asiel zijn aangevraagd. Dat kunt u zelf hebben gedaan of iemand heeft dat voor u gedaan. Als u zelf geen asielaanvraag hebt gedaan en niemand heeft dat voor u gedaan, kun u alleen voor de Afsluitingsregeling in aanmerking komen als een van uw ouders asiel heeft aangevraagd en u tijdens de asielprocedure bent geboren. Als de asielprocedure van uw ouder(s) al was afgerond vóór uw geboorte, komt u dus niet in aanmerking voor de Afsluitingsregeling;
 • Die asielaanvraag moet zijn ingediend voordat u 13 jaar oud was;
 • U hebt na die asielaanvraag, op de peildatum van 29 januari 2019, voor een periode van 5 jaar of langer in Nederland gewoond;
 • U hebt al die tijd contact gehad met de IND, DTenV, COA of AVIM (in het kader van de meldplicht). Bent u als alleenstaande minderjarige vreemdeling naar Nederland gekomen? Dan komt daar ook nog voogdijinstelling NIDOS bij. Mocht er toch sprake zijn van een onderbreking in het contact met deze instanties? Dan mag deze onderbreking in ieder geval niet langer zijn geweest dan 3 aaneengesloten maanden;
 • U, uw ouders, broers en zussen, zijn niet veroordeeld geweest tot een gevangenisstraf van één maand of meer;
 • Niemand van uw gezin wordt door de IND verdacht van een oorlogsmisdrijf;
 • Bij de eerste asielprocedure moeten uw juiste naam en nationaliteit zijn opgegeven en het liefst zijn aangetoond met documenten;
 • U hebt u beschikbaar gehouden voor uw vertrek.
 • U bent geen onderdaan van een EU lidstaat;
 • U hebt de EU/EER niet verlaten zonder dat de IND dat wist;
 • U belooft in een verklaring dat u alle procedures die nog lopen intrekt, als u een verblijfsvergunning op grond van de Afsluitingsregeling krijgt.
Voldoet u niet aan het middelen en paspoortvereiste? De IND wijst een aanvraag op basis van de Afsluitingsregeling hier niet op af. Voldoet u aan alle voorwaarden van de Afsluitingsregeling? Dan wordt bij uw aanvraag het mvv- vereiste niet tegengeworpen.

Gezinsleden

Uw gezinsleden kunnen ook een vergunning aanvragen op grond van de Afsluitingsregeling. Het gaat dan om uw ouders, broers en/of zussen. Al deze gezinsleden maakten op de peildatum 29 januari 2019 en op het moment van de beoordeling van de aanvraag deel uit van uw gezin. Uw broers en zussen waren op de peildatum nog minderjarig.

Waren uw broers of zussen op de peildatum meerderjarig? Dan krijgen zij alleen een verblijfsvergunning als zij op de peildatum en op de datum van de beoordeling nog bij u en uw ouders woonden.
Was u op de peildatum 29 januari 2019 zelf inmiddels meerderjarig en hebt u een eigen gezin? Dan komen uw echtgenoot of geregistreerd partner in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Uw biologische/juridische minderjarige kinderen komen ook in aanmerking voor een verblijfsvergunning zolang zij op de peildatum onderdeel uitmaakten van het gezin. Houd er rekening mee dat uw ouders, broers en zussen dan geen vergunning kunnen krijgen. Voor alle gezinsleden geldt dat zij hun aanvraag tegelijk met uw aanvraag moeten indienen.
De IND beoordeelt de aanvraag in de context van het gezin. Dat betekent dat een afwijzingsgrond of een contra-indicatie voor één van de gezinsleden er toe leidt dat het hele gezin niet in aanmerking komt voor verblijf, tenzij bij het betreffende criterium van dat uitgangspunt wordt afgeweken.

Kan het gebeuren dat ik geen verblijfsvergunning krijg?

Ja, dat kan inderdaad gebeuren. In de beslissing die u van de IND krijgt, staat dan waarom u geen verblijfsvergunning krijgt. U kunt dan wel in bezwaar. In de brief die u bij de beschikking krijgt, staat hoe u dat moet doen.

Kosten

De kosten voor deze aanvraag zijn €164 per persoon. Dit geldt ook voor uw gezinsleden.
Wordt uw eerdere aanvraag herbeoordeeld? Dan kost dit geen geld.

Bron: https://ind.nl/over-ind/paginas/alles-over-de-regeling-langdurig-verblijvende-kinderen.aspx

  Sieraden algemeen

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator