De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

08 februari 2019

Brief Habers over niet-verschijnen IND ter zitting; Rechtbanken EN IND-ers vinden dat blijkbaar helemaal niets


Nr. 2469 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 5 februari 2019
Op 19 december 2018 heeft de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid verzocht om een reactie op het bericht «IND ontbreekt vaak in de rechtszaal bij zaken afgewezen asielzoekers1». Met deze brief ga ik in op dat verzoek.
Deze brief is een aanvulling op de antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld door de heer Van Dijk van de SP en de heer Groothuizen van D66 die op respectievelijk 11 en 23 januari 2019 aan uw Kamer zijn verzonden (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nrs. 1181 en 1283).
In het antwoord op deze Kamervragen heb ik aangegeven dat de IND er voor heeft gekozen om vanaf april 2018 tijdelijk niet meer bij alle rechtszaken fysiek aanwezig te zijn. De rechtbanken zijn hierover in maart 2018 per brief geïnformeerd. De reden voor deze maatregel was gelegen in het feit dat het daadwerkelijke werkaanbod aan rechtszaken hoger lag dan geprognosticeerd voor 2018 waardoor de zaken niet met het bestaande personeelsbestand afgedaan konden worden. Dit werd onder andere veroorzaakt door stijging van het aantal ingediende eerste asielaanvragen en reguliere aanvragen en daarmee een verhoging van de productie in deze zaken in eerste aanleg.
De maatregel van de IND is erop gericht om haar taken in beroepszaken te kunnen blijven vervullen en de werkdruk van procesvertegenwoordigers te beperken. In die zaken waarbij de IND niet aanwezig is, wordt schriftelijk verweer gevoerd en wordt de rechtbank geïnformeerd dat de IND niet aanwezig zal zijn ter zitting. Het uitgangspunt is dat de rechtbank altijd wordt bediend met óf een schriftelijk verweerschrift óf een mondeling verweer ter zitting.
De procesvertegenwoordigers van de IND gaan in beginsel naar alle zittingen met beroepen over vreemdelingenbewaring, beroepen tegen een afwijzing in de Algemene Asielprocedure (hierna: AA) op grond van de Dublinverordening en beroepen tegen een kennelijk ongegrondverklaring van de asielaanvraag. Ook is de IND altijd ter zitting aanwezig bij beroepen tegen beslissingen aangaande de opvang door het COA en reguliere arbeidszaken waarin de beslissing mede is gegrondvest op een deskundigenonderzoek door het UWV2.
Daarnaast wordt in bepaalde zaken om inhoudelijke dan wel beleidsmatige redenen (bijvoorbeeld zaken van openbare orde dan wel nationale veiligheid) altijd mondeling verweer gevoerd. Ook in zaken die door de meervoudige Kamer worden behandeld en in de hoger beroepszaken is er een procesvertegenwoordiger ter zitting aanwezig. In overige beroepen (onder meer reguliere zaken, naturalisatie en de verlengde asielprocedure) wordt per zaak een afweging gemaakt door de IND of volstaan kan worden met een schriftelijk verweer.
De IND heeft deze maatregel eind 2018 geëvalueerd. Hieruit is naar voren gekomen dat, over het totaal aantal beroepen in de maanden april 2018 tot en met oktober 2018, de IND in circa 20% van alle zaken niet ter zitting is verschenen, maar heeft volstaan met een schriftelijk verweer.
Uit deze evaluatie is verder het volgende gebleken:
  • Het nemen van de maatregel door de IND om niet fysiek ter zitting te verschijnen heeft, ondanks een tekort aan medewerkers, geholpen om het werk gedaan te krijgen;
  • De norm die de IND hanteert – minimaal 85% van de IND beslissingen blijft in stand (anders geformuleerd: 15% of minder van de beroepen tegen de IND beslissingen wordt gegrond verklaard) – is in deze periode nog steeds behaald, met uitzondering van de maand juli (84%);
  • Rechtbanken hebben in circa 30% van de geanalyseerde gegronde uitspraken waarin de IND niet is verschenen expliciet overwogen het beroep gegrond te verklaren omdat het niet weersproken werd (in absolute aantallen gaat het naar schatting om 5 á 10 asielzaken per maand).
  • Tijdens een spiegelbijeenkomst in aanwezigheid van de rechtbanken en advocatuur was het algemene geluid dat zij de maatregel niet positief beoordelen. Men begreep dat er iets moest gebeuren, maar vindt het een morele plicht van de IND ter zitting te verschijnen, aangezien het voor vreemdelingen om essentiële levensvraagstukken gaat;
  • Het merendeel van de medewerkers van Directie Juridische Zaken van de IND is negatief over de tijdelijke maatregel. Het ter zitting verschijnen wordt door hen van groot belang geacht voor een goede procesvoering. Ook naar de rechtbanken en de vreemdelingen vindt men het geen goed signaal om niet te verschijnen ter zitting.
De uitkomst van de evaluatie, te weten het onderschrijven van het belang van fysieke aanwezigheid van de IND bij rechtszaken, tezamen met het geprognosticeerde werkaanbod voor 2019 heeft er toe geleid dat de IND eind 2018 is begonnen met het werven van circa 35 fte extra om de personeelscapaciteit bij de Directie Juridische Zaken van de IND op orde te brengen. Zoals eerder opgemerkt zijn deze mensen niet direct inzetbaar nu de gemiddelde inwerkduur een half jaar tot een jaar bedraagt alvorens deze medewerkers zelfstandig en volledig inzetbaar zijn. Consequentie hiervan is dat zolang het werkaanbod niet daalt, voortzetten van de maatregel voorlopig nog nodig is. De IND heeft aangegeven dat, op basis van het geprognotiseerde aanbod, in het najaar van dit jaar weer bij alle beroepszaken ter zitting te kunnen verschijnen.
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers


 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2469.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26vrt%3dmigratie%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20190201%26epd%3d20190208%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKamerderStatenGeneraal%257cVerenigdeVergaderingderStatenGeneraal%26sdt%3dKenmerkendeDatum%26par%3dAgenda%257cHandeling%257cKamerstuk%257cAanhangsel%2bvan%2bde%2bHandelingen%257cKamervragen%2bzonder%2bantwoord%257cNiet-dossierstuk%257cBijlage%26dst%3dOnopgemaakt%257cOpgemaakt%257cOpgemaakt%2bna%2bonopgemaakt%26isp%3dtrue%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

 PS1: Uit de beantwoording op eerdere kamervragen bleek dat dit rechtbanken veel extra werk oplevert doordat die schriftelijke vragen na zitting moeten stellen of zelfs een nieuwe zitting moeten plannen.

PS2: Ik vernam dat in een gegrond beroep de IND het niet-verweren probeerde te herstellen door in hoger beroep te gaan en daar een enorm lang beroepsschrift in te dienen met alles wat niet op zitting was aangevoerd. Juridisch kan dit overigens niet.

PS3: Lees ook mijn post over personeelsbeleid elders op dit blog (volgt na dit stuk)

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator