Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Asiel / asylum

 Nederlands / English (scroll down)

In Nederland kan je alleen asiel aanvragen als je daadwerkelijk in Nederland bent. Daarom laten mensen zich door mensensmokkelaars met verhalen over gouden bergen voor veel geld naar Nederland smokkelen over een route die vaak heel gevaarlijk is. Nederland nodigt ook zelf vluchtelingen uit die zijn geselecteerd in vluchtelingenkampen. Deze mensen kunnen gewoon met een visum naar Nederland reizen.

Artikel 29 van de Vreemdelingenwet geeft aan dat alleen mensen asiel kunnen krijgen wanneer ze aannemelijk hebben gemaakt dat:

Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 kan worden verleend aan de vreemdeling:
  • a. die verdragsvluchteling is; of
  • b. die aannemelijk heeft gemaakt dat hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan:
    • 1°. doodstraf of executie;
    • 2°. folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen; of
    • 3°. ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.
Met dat verdrag  in a) wordt het Vluchtelingenverdrag bedoeld terwijl b) op artikel 3 EVRM en artikel 15 van de Definitierichtlijn ziet.

Als asielzoeker is het erg belangrijk om bewijzen van uw nationaliteit, identiteit en reisroute en als het mogelijk is de reden waarom u bent gevlucht mee te nemen en als u ze al niet mee had ze hier in Nederland zo snel mogelijk bij elkaar te zoeken. Bijvoorbeeld door een familielid het met een koerier te laten opsturen, faxen of door op internet te gaan zoeken naar kranten, rapporten van Amnesty International en dergelijke die uw verhaal onderbouwen.

Als asielzoeker krijg je in Nederland een gratis advocaat die je met de procedure helpt.

Na de asielaanvraag zal de asielzoeker een Eerste Gehoor over zijn identiteit en reisroute en een Nader Gehoor over zijn asielrelaas worden afgenomen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De advocaat kan hier later nog correcties en aanvullingen op aanbrengen. Vindt de IND dat de aanvraag moet worden afgewezen dan zal aan de asielzoeker een voornemen worden uitgebracht waar dit in wordt gemotiveerd. Hier mag hij tegenin gaan door een zienswijze door zijn advocaat te laten uitbrengen. Vervolgens neemt de IND zijn definitieve beslissing. Zo'n beschikking wordt ook uitgereikt als direct al zou worden besloten dat de asielzoeker in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel.  Is de beslissing toch negatief dan kan de asielzoeker twee dingen doen: gelijk weg gaan uit Nederland of binne 28 dagen (meestal) in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter zal dan oordelen of de IND tot deze beslissing heeft kunnen komen. Na de uitspraak van de rechter staat beide partijen nog Hoger Beroep open bij de Raad van State middels grieven wanneer ze vinden dat de rechtbank de wet fout heeft toegepast.

Als de asielzoeker helemaal is uitgeprocedeerd moet hij Nederland verlaten.

Krijgt hij een asielstatus dan moet hij gaan inburgeren en zal hem ergens een huurhuis worden aangeboden. Mocht hij (of zij) in het land van herkomst een (huwelijks)partner of een gezin (met minderjarige kinderen) hebben achtergelaten op de vlucht dan kan hij binnen drie maanden verzoeken of  die mag overkomen. Als dat pas later wordt gevraagd moet die persoon gewoon aan eisen van een vaste baan en voldoende inkomen voldoen dus zelfs als je niet weet waar je familie is is het voor een asielzoeker van belang om in ieder geval pro forma om gezinshereniging te vragen.


You can only ask asylum when your feet touch Dutch soil. And that is exactly the problem. Smugglers will promise you a house, income, possibilities to study when you just pay them a lot of money and they will bring you to Europe. But the route is one of great peril and many die and to be honest we have no mountains here in The Netherlands let alone one of gold. Another much safer option for you is to either let The Netherlands invite you over via the UNHCR or you try and find a job here as a knowledge migrant or a place as a student. Because the 10,000 that smuggler asks can also get you into a university of you apply there. If there are other options do not let yourself get talked into drowning in the sea.

One can only be granted asylum in The Netherlands when you can convince the immigration service your life was in danger because of your beliefs, your political views, your race, your belonging to a certain group or your nationality as defined by the Refugee Treaty or when you can convince them you would face a danger as defined in article 3 ECHR or article 15 Definition Regulation (danger because of widespread violence or you facing unhuman treatment like torure, rape rape or unlawful arrest).

To state your claim it is very important to bring as much proof as possible of your identity and nationality and travelroute and the reason why you had to flee. If you did not have that with you on arrival see if your family can send it to you and what you can find on the internet to prove your story.

In The Netherlands you will be given legal aid by a free barrister / lawyer. The Immigration service will interview you once about your indentity and travelroute and once about your asylumstory. Your lawyer can suggest alterations in the report or send in additional info and then the Immigration Service (IND) will weigh your story. If they think it is clear you are a refugee they will give you a permit but there is also the possibility they will inform you they plan to deny the refugee status and will give you one final opportunity to explain why that would be wrong. Maybe that will result in a permit or maybe in a decision you have to leave. The asylumseeker can appeal against the decision to refuse him a asylumstatus or can leave the country. Appeals are heard by a judge from a regional court. Against that judge's decision the asylumseeker or the IND can appeal at the highest administrative court called the Raad van State. Remains the answer NO then the asylumseeker will be illegal in the Netherlands and have to leave.

If someone is granted an asylumstatus he is send to school to learn Dutch and to learn to live by Dutch culture and customs. He will be given a place to live and if he has a family he can request a spouse or husband and minor children to come join. That has to be requested within 3 months of the positive decision. Even when you cannot reach the familymembers a pro forma request should be made as otherwise one will have to fulfill all the requirements a normal family reunion requires like income and knowledge of the language.

If you have questions make sure you ask someone who knows the law. And maybe ask someone else too :)
Reacties

Unknown zei…
Halloo u kijkent mijn photo u werstandent je maneer of mavrow

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Coronavirus: Commission recommends partial and gradual lifting of travel restrictions to the EU after 30 June, based on common coordinated approach

Today the Commission recommends to Schengen Member States and Schengen Associated States to lift internal border controls by 15 June 2020 and to prolong the temporary restriction on non-essential travel into the EU until 30 June 2020; and sets out an approach to progressively lifting the restriction afterwards. Given that the health situation in certain third countries remains critical, the Commission does not propose a general lifting of the travel restriction at this stage. The restriction should be lifted for countries selected together by Member States, based on a set of principles and objective criteria including the health situation, the ability to apply containment measures during travel, and reciprocity considerations, taking into account data from relevant sources such as ECDC and WHO. For countries towards which the restriction remains in place, the Commission proposes to enlarge the categories of permitted travellers to include, for instance, international st…

"Hand out for migrants with a zoekjaar." by lawyer mr Kleijweg

A few weeks ago mr Kleijweg and I hosted a webinar for people who were here with a Searchyear permit. During the meeting it became clear that those former students were not always well informed about the benefits for them. A former student who has a Zoekjaar verblijfsvergunning (Seachyear permit) does not need those high salary amounts a normal highly qualifies migrant does AND the employer does not need a workpermit for the employee. So mr Kleijweg made a handout for those foreign students.
The basis of the migrationlaw in The Netherlands is the national interest. Only if there is a national interest, a residencepermit will be granted. For that reason there is the “High skilled migrants permit”. When you are granted the “zoekjaar” there is a special arrangement in place. During this “zoekjaar” you are allowed to do any job without salary threshold. See https://ind.nl/en/work/Pages/Looking-for-a-job-after-study-promotion-or-research.aspx. If you want to continue working after yo…

VACATURE: (Senior) Adviseur De Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij directie Strategie en Uitvoeringsadvies, afdeling Integraal Advies Regulier Verblijf en Nederlanderschap één vacature voor de functie van (Senior) Adviseur (schaal 11). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ongeveer 10 maanden.
Je draagt bij aan de beantwoording van (beleids)vraagstukken op een deelterrein of bepaald aandachtsgebied van het vreemdelingenbeleid. Daartoe ontwikkel je, op basis van eigen analyse en onderzoek, adviesproducten voor jouw opdrachtgever. De adviesproducten hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat je bij jouw advies aspecten hebt betrokken van aanpalende beleidsterreinen, dienstverlening, handhaving, IV en bedrijfsvoering. Jouw taak eindigt niet met het geven van advies. Je draagt bij aan de implementatie en uitvoering van het advies en monitort de effectiviteit van het advies en het adviesproces. Je stelt deze, waar nodig, bij indien dat leidt tot een verbetering v…

VACATURE: International HR & Payroll Operations Associate Netherlands

Would you like to continue your career in a versatile Human Resource role?Would you be a perfect fit for a young, vibrant pan-European team?Do you want to work in a monumental office building (close to public transport) in Breda,?

ABOUT PARAKAR
The Parakar Group is an employment services organisation offering a wide spectrum of solutions in the domain of globally outsourced HR- and payroll management. We offer solutions to companies and individuals to compliantly engage in employment relationships that not only cross geographical borders and cultures but also help bridge statutory and employment-legal context. Our services range from outsourced employment management, including International HR- and payroll accounting, work permit process management to relocation services, among others.
Our clients, based on all continents, want to employ staff in the Netherlands or another EU country. For these clients we provide ‘Employer of Record’ (EOR)-services, making sure that their e…

UITSPRAAK: De rechtbank vindt dat de IND Corona als smoes gebruikt

De rechtbank overweegt als volgt. Verweerder had al ruim voor de Coronacrisis intrad gevolg moeten geven aan de uitspraak van de rechtbank van 26 september 2019. De uitspraak laat geen ruimte aan verweerder om anders dan binnen de in die uitspraak gestelde termijn op de asielaanvragen te beslissen. Verweerder wordt geacht er alles aan te doen de uitspraak van de rechtbank na te leven. De mededeling van verweerder dat het niet mogelijk is toezeggingen te doen omtrent de termijn waarbinnen in de voorliggende zaak kan worden beslist, vindt de rechtbank in het licht van de opdracht in de uitspraak van 26 september 2019 ongepast. Echter nu verweerder heeft aangegeven een aanvullend gehoor te willen houden draagt de rechtbank verweerder op uiterlijk binnen vier weken na verzending van deze uitspraak besluiten te nemen op de aanvragen.
Procesverloop Bij besluiten van 3 maart 2017 (de bestreden besluiten) heeft verweerder de aanvragen van
eisers tot het verlenen va…

Uitspraak: Is plaatsing in een "Hufter-proof" AZC vrijheidsontneming?

Artikel 56 Vw-maatregel gekoppeld aan plaatsing in de nieuw geopende Handhavings- en toezichtlocatie in Hoogeveen. Vrijheidsbeperking of vrijheidsontneming?

ECLI:NL:RBDHA:2020:4558
Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 25-05-2020Datum publicatie 25-05-2020 Zaaknummer NL20.10089
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig


Het EHRM heeft in een aantal zaken het toetsingskader voor de beoordeling van deze rechtsvraag uiteengezet.

De rechtbank overweegt dat de uiterst beperkte oppervlakte van zone I en II, het fysiek afgesloten zijn van de buitenwereld, de mate en intensiteit van toezicht en het ontbreken van een bij wet bepaalde maximale duur van de maatregel ex artikel 56 Vw op zichzelf en zeker in onderlinge samenhang bezien zeer sterke aanwijzingen vormen dat de maatregel ex artikel 56 Vw, voor zover deze is gekoppeld aan plaatsing in de HTL, gekwalificeerd moet worden als vrijheidsontneming zoals bedoeld in artik…

Na bijna 50 jaar legaal verblijf wordt grote boef uitgezet! Raad van State uitspraak over toetsing 8 EVRM

201908940/1/V2.
Datum uitspraak: 1 juli 2020
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak op de hoger beroepen van:
1.    de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
2.    [de vreemdeling],
appellanten,
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Groningen, van 15 november 2019 in zaak nr. 19/1051 in het geding tussen:
de vreemdeling
en
de staatssecretaris.
Procesverloop
Bij besluit van 14 juli 2017 heeft de staatssecretaris de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd ingetrokken, de vreemdeling opgedragen de Europese Unie onmiddellijk te verlaten en een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd.
Bij besluit van 11 februari 2019 heeft de staatssecretaris het daartegen door de vreemdeling gemaakte bezwaar opnieuw ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 15 november 2019 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard,…

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Een advocaat deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.

Ik doe met plezier bezwaarprocedures in visumzaken.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u…

Nu het stof is neergedaald, blijkt geen enkele asielzoeker zich schuldig gemaakt aan moord of doodslag

Nu het stof is neergedaald, blijkt geen enkele asielzoeker zich schuldig gemaakt aan moord of doodslag, maar dat zal de voorpagina's niet halen. https://t.co/a1TifvcPLh — Leo Lucassen (@Leolucassen) January 18, 2020

2/Hier de nadere uitsplitsing van de categorie 'overig', waar discussie over was omdat er naar gevraagd moest worden, inclusief 31 opgevoerde incidenten in de categorie moord/doodslag. Uiteindelijk bleek geen enkele asielaanvrager aan moord/ doodslag schuldig te zijn geweest. pic.twitter.com/RqbLaAzuJ5 — Ruben van Gaalen (@rubenivangaalen) January 17, 2020

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst ma…

Wat als je vergeten bent je verblijfsvergunning te verlengen?

Iemand stuurde deze week in paniek een mailtje want ze was er achter gekomen dat haar verblijfsvergunning was verlopen. Wat dan te doen?

Het is van belang om eerst na te gaan waarom u te laat was. Bent u het domweg vergeten of was u bijvoorbeeld in het ziekenhuis opgenomen? De regelgeving maakt namelijk een onderscheid tussen een verwijtbare en een niet-verwijtbare te late verlenging.

Wat het belang van het verschil is? Bij niet-verwijtbaar wordt met terugwerkende kracht verlengd en bij verwijtbaar per moment van de aanvraag. Zo kan er dus een verblijfsgat ontstaan waardoor u weer opnieuw moet gaan sparen voor de 5 jaar om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te kunnen aanvragen.

Stelt u vindt dat doordat u bijvoorbeeld gedwongen was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en daarom niet-verwijtbaar te laat was: Zorg dan dat u daar bewijzen van hebt en schrijf een toelichting voor bij uw aanvraagformulier waarin u aangeeft en voeg kopieen van bijvoorbeeld opnamekaarten etc b…