14 april 2014

Minderjarigen in het Vreemdelingenrecht (cursus en artikelen)

Achter elkaar las ik 2 berichten die over (jong) volwassenen en kinderen gaan in het immigratierecht.

Kinderpardon


Meer dan de helft van de aanvragen die zijn ingediend in het kader van de kinderpardonregeling zijn afgewezen. http://www.nu.nl/politiek/3751149/ruim-helft-aanvragen-kinderpardon-afgewezen.html

Law or compassion? The deportation of teenagers

In the past 5 years, over 500 young people who migrated as lone children have been removed after spending their formative years in the UK. We have a responsibility for their long term safety and flourishing, says Emily Bowerman. http://www.opendemocracy.net/5050/emily-bowerman/law-or-compassion-deportation-of-teenagers
Maar kinderen en vreemdelingenrecht is meer dan het terugsturen van uitgeprocedeerde kinderen met een andere nationaliteit. Wat te denken van een Nederlands kind wiens Nederlandse ouder buiten beeld is en zijn buitenlandse moeder heeft geen verblijfsvergunning voor Nederland en moet terug?

WRV werkcursus 'Kinderen in het migratierecht'

In deze cursus wordt ingegaan op positie van kinderen in het migratierecht.
Het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind dringt via het EU-recht en het EVRM binnen in het Nederlandse vreemdelingenrecht. De bijzondere positie van kinderen krijgt zowel in het EU -recht als in de jurisprudentie van het EHRM steeds meer aandacht. Een blik over de grenzen van het vreemdelingenrecht naar het familierecht kan u van dienst zijn bij het substantiëren van het belang van het kind. In Ruiz Zambrano zaken spelen vaak vragen rond het gezag van de Nederlandse ouder. Hoe kunt u dit soort zaken het best onderbouwen? Deze cursus biedt u naast een (inter)nationaal rechtelijk kader ook praktische handvatten.
In de cursus is plaats voor maximaal 30 deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisselingen.


Het definitieve programma en de reader worden voorafgaand digitaal onder de deelnemers verspreid.
Docenten
mr . G. Cardol, juridisch adviseur landelijk bureau Raad voor de Kinderbescherming Den Haag en
mr. T.P.A Weterings, advocaat te Amsterdam


Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.


Punten

4 NOvA PO

Meer info: http://www.forum.nl/Home/Agendadetail/EventListId/1/EventItemId/596

13 april 2014

Verlengen of het omzetten van een visum

De Visadienst mag, als zich nieuwe feiten en omstandigheden voordoen, bij wijze van uitzondering een visum dat is afgegeven door één van de Schengenlidstaten voor één binnenkomst omzetten naar een visum voor meer binnenkomsten. De ZHP zet visa voor in de regio Rotterdam-Rijnmond verblijvende zeelieden om naar een visum voor meer binnenkomsten.
De Visadienst of de ZHP moet terughoudend zijn bij het omzetten van een enkelvoudig visum naar een visum voor meer binnenkomsten, omdat de integriteit en betrouwbaarheid van de aanvrager in principe slechts in het land van herkomst afdoende kan worden getoetst. Het omzetten van een enkelvoudig visum naar een visum voor meer binnenkomsten wordt gezien als een verlenging van de geldigheidsduur: het maakt een langer verblijf in het Schengengebied mogelijk dan als het visum niet zou worden omgezet.
De vreemdeling moet bij de aanvraag voor het omzetten van enkelvoudige naar meervoudige visa een beroep doen op tenminste één van de volgende situaties:
 • overmacht;
 • humanitaire redenen;
 • ernstige beroepsmatige redenen;
 • persoonlijke redenen.
De Visadienst of de ZHP toetst bij de beoordeling van de aanvraag voor het omzetten naar een meervoudig reisvisum allereerst de noodzaak van de omzetting aan de volgende voorwaarden:
 • de vreemdeling maakt voldoende aannemelijk dat het bij de aanvraag van het enkelvoudige visum niet al in rede lag een meervoudig visum aan te vragen; en
 • de vreemdeling toont aan dat er sprake is van overmacht, van onvoorziene en ernstige beroepsmatige of persoonlijke redenen.
De vreemdeling mag in de laatste 180 dagen voor de aanvraag niet al langer dan 90 dagen in het Schengengebied hebben verbleven.
De Visadienst of de ZHP toetst vervolgens de redenen die de vreemdeling aanvoert voor het omzetten van het enkelvoudige visum in een visum voor meer binnenkomsten. De vreemdeling moet aantonen dat hij belang heeft bij de mogelijkheid meer dan een keer het Schengengebied binnen te reizen. De door de vreemdeling aangevoerde redenen, die kunnen zijn gelegen in de beroepsmatige of persoonlijke omstandigheden van de vreemdeling, moeten van voldoende zwaarwegende aard zijn.
De Visadienst of de ZHP toetst tenslotte bij de omzetting van het visum alle overige voorwaarden voor de afgifte van een visum nogmaals en beoordeelt of:
 • a. de vreemdeling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 5, eerste lid, onder a, c, d en e, SGC;
 • b. de vreemdeling beschikt over een geldige ziektekostenverzekering;
 • c. de vreemdeling het voornemen heeft werkelijk naar het land van herkomst terug te keren;
 • d. de vreemdeling een gewaarborgde toelating heeft in een ander land.
De vreemdeling mag door de omzetting van het visum niet vaker dan de Visadienst of de ZHP op grond van de aangevoerde omstandigheid noodzakelijk acht, gebruik maken van meervoudige binnenkomsten en van de eerder toegekende vrije termijn.
De vreemdeling mag door de omzetting van het visum niet:
 • de verblijfsduur aangegeven in het eerder verleende visum overschrijden;
 • bij de herhaalde binnenkomst meer dan 90 dagen per 180 dagen in het Schengengebied verblijven.
De vreemdeling mag door de omzetting van het visum naar een visum voor meer binnenkomsten in ieder geval niet het visum gebruiken voor een ander doel dan het doel waarvoor het visum is afgegeven.
De Visadienst of de ZHP brengt in het geldige document voor grensoverschrijding van de vreemdeling een nieuwe Schengenvisumsticker aan als een reisvisum voor meer reizen geldig wordt gemaakt. De Visadienst of de ZHP brengt de Schengenvisumsticker op een afzonderlijk vel papier aan als de vreemdeling houder is van een visumverklaring.

Ad b.

De Visadienst is de bevoegde autoriteit om over te gaan tot het verlengen van de geldigheidsduur van door één van de Schengenlidstaten afgegeven visa. De IND-loketten zijn verantwoordelijk voor de verlenging van de geldigheidsduur van visa.
De ZHP is verantwoordelijk voor het verlengen van de geldigheidsduur van visa voor in de regio Rotterdam-Rijnmond verblijvende zeelieden bij de grensdoorlaatpost Rotterdam-Havens.
De Visadienst mag de geldigheidsduur van een visum, indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, nog eens verlengen met maximaal 90 dagen op grond van artikel 25 Visumcode, in geval van een nationale verlenging van de geldigheidsduur van het visum, waarbij de geldigheid van het visum wordt beperkt tot de Benelux. Deze zeer bijzondere omstandigheden moeten in ieder geval gebaseerd zijn op overmacht of op strikt humanitaire redenen.
Daarnaast mag de Visadienst op grond van het wezenlijk Nederlands belang tot een nationale verlenging van de geldigheidsduur van een visum overgaan. Het betreft hier zeer bijzondere gevallen waarbij in ieder geval de volgende nationale belangen in het geding zijn:
 • het internationaal aanzien van Nederland;
 • economische belangen van Nederland; of
 • culturele belangen van Nederland.
De Visadienst beperkt bij de aanwezigheid van een wezenlijk Nederlands belang de geldigheid van het visum tot Nederland.
De Visadienst merkt in dit verband als zeer bijzondere gevallen aan:
 • studenten die op basis van het Erasmus Mundus programma langer in het Schengengebied willen verblijven;
 • deelnemers van internationale gezelschappen zoals Cirque du Soleil.
Verlenging van de geldigheidsduur boven de 90 dagen is in die gevallen noodzakelijk om het Erasmus Mundus programma of de voorstelling hier te lande te kunnen volbrengen of te geven. In de overige gevallen moet er sprake te zijn van zeer bijzondere omstandigheden die gebaseerd zijn op overmacht of op strikt humanitaire redenen.

Bron: Vreemdelingenciruclaire

 

Een verblijfsvergunning voor verblijf bij partner ondanks oude criminele antecedenten?

De Vreemdelingencirculaire geeft hierover het volgende weer:

De IND wijst de aanvraag voor een verblijfsvergunning wegens gevaar voor de openbare orde af als de vreemdeling wegens een misdrijf:
 • een transactieaanbod heeft aanvaard;
 • een strafbeschikking is opgelegd; of
 • is veroordeeld tot:
  • een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een vrijheidsontnemende maatregel, onvoorwaardelijke jeugddetentie, een onvoorwaardelijke maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige, onvoorwaardelijke TBS, onvoorwaardelijke plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders of een onvoorwaardelijke plaatsing in een inrichting voor jeugdigen;
  • een taakstraf; of
  • een onvoorwaardelijke geldboete.
Onder gevaar voor de openbare orde verstaat de IND ook:
 • gevaar voor de openbare rust;
 • gevaar voor de goede zeden;
 • gevaar voor de volksgezondheid;
 • gevaar voor de (goede) internationale betrekkingen; of
 • ongewenste politieke activiteiten.
De IND beoordeelt per geval of hiervan sprake is.
Als een strafzaak wegens een misdrijf openstaat en de uitkomst hiervan voor het te nemen besluit noodzakelijk is, neemt de IND contact op met het OM. De IND verlengt de termijn voor het nemen van een besluit met maximaal zes maanden als het onderzoek niet is afgerond voor het verstrijken van de beslistermijn. Als de aanvraag is ingediend door een langdurig ingezetene of diens gezinslid bedraagt de termijn waarmee de beslistermijn kan worden verlengd maximaal drie maanden.

Termijnen

De IND wijst de aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd niet af op grond van artikel 3.77, eerste lid aanhef en onder c, Vb als op het moment van de aanvraag of het moment van beslissen wordt voldaan aan één van de volgende voorwaarden:
 • er zijn twintig jaren verstreken bij misdrijven waarop een gevangenisstraf van meer dan zes jaar staat;
 • er zijn tien jaren verstreken bij gewelds- en drugsmisdrijven waarop een gevangenisstraf van zes jaar of minder staat; of
 • er zijn vijf jaren verstreken bij andere misdrijven dan hierboven genoemd.
De hierboven genoemde termijnen vangen aan op de dag waarop:
 • het vonnis of strafbeschikking onherroepelijk is geworden; of
 • het transactievoorstel is aanvaard.
Als de tenuitvoerlegging van de straf, vanwege een vonnis bij verstek, pas later heeft plaatsgevonden, vangt de termijn aan op de dag waarop de straf volledig ten uitvoer is gelegd.
In de volgende gevallen is de straf volledig ten uitvoer gelegd:
 • bij een vrijheidsbenemende straf of maatregel: de datum van invrijheidstelling;
 • bij een taakstraf: de datum waarop de taakstraf is voltooid;
 • bij een vermogensstraf: de datum waarop de geldboete of transactie is betaald.
De IND past deze regels ook toe als sprake is van het (gedeeltelijk) kwijtschelden van een straf, zoals bedoeld in artikel 3.77, derde lid, Vb.
De IND past de termijnen als hierboven beschreven niet toe in één van de volgende gevallen:
 • een veroordeling voor een misdrijf tegen het leven gericht;
 • het bij herhaling veroordeeld worden voor misdrijven; of
 • ernstige redenen om te veronderstellen dat de vreemdeling (of diens gezinslid) zich schuldig heeft gemaakt aan gedragingen als bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag.
Van het bij herhaling veroordeeld worden voor misdrijven is sprake als:
 • meer dan één straf is opgelegd; of
 • één straf is opgelegd voor een aantal bewezen verklaarde strafbare feiten (voeging).

Nationale veiligheid

De IND wijst de aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd af als er concrete aanwijzingen zijn dat de vreemdeling een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Het bestaan van concrete aanwijzingen blijkt in ieder geval uit:
 • een (individueel) ambtsbericht van de AIVD; of
 • een (individueel) ambtsbericht van andere (buitenlandse) ministeries of inlichtingendiensten.
Toepassing van deze grond is niet afhankelijk van een strafrechtelijke veroordeling.
 (.....)

Om te kunnen bepalen of weigering van (voortzetting van) het verblijf van de vreemdeling in strijd is met artikel 8 EVRM, neemt de IND alle relevante feiten en omstandigheden van het geval in ogenschouw en brengt deze tot uitdrukking in een belangenafweging. Welke belangen de IND bij de belangenafweging betrekt, hangt af van de concrete individuele casus. Van belang is dat het altijd gaat om de feitelijke situatie in het individuele geval, die per casus verschilt. Aangezien het gaat om de beoordeling en afweging van diverse belangen van verschillende aard, komt in beide gevallen aan de IND een zekere beoordelingsvrijheid (a certain margin of appreciation) toe.
De IND bepaalt de uitgangspositie van de belangenafweging mede door de omstandigheid of sprake is van inmenging. Bij de weigering van voortgezet verblijf is de uitgangspositie van de vreemdeling sterker dan bij eerste toelating van de vreemdeling tot het Nederlandse grondgebied. De omstandigheid dat nooit sprake is geweest van rechtmatig verblijf betrekt de IND ten nadele van de vreemdeling bij deze belangenafweging.
Dit laat onverlet dat ook als geen sprake is van inmenging de IND een belangenafweging maakt tussen de belangen van de Staat en die van de vreemdeling.

Uitspraak:


ECLI:NL:RBSGR:2008:BH3536
Instantie Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak 24-12-2008
Datum publicatie 20-02-2009
Zaaknummer AWB 08/43126
Bewaringszaak waarin voorschot wordt genomen op reguliere zaak
Immigranten essentieel voor Nederland innovatieland

"Immigranten zijn een zegen voor innovatief en ondernemend Nederland. Daarom is het de hoogste tijd dat het Nederlandse bedrijfsleven zich uitspreekt voor een soepeler immigratiebeleid" stelt Sander Wolfensberger op Nu Zakelijk.

Hij zegt onder meer:


"Internationaal onderzoek bewijst keer op keer de gunstige effecten van immigratie op innovatie en economische groei. Logisch, mensen die huis en haard achter zich laten zijn doorgaans tot op het bot gedreven om er in hun nieuwe thuisland het beste van te maken.
De economie profiteert niet alleen van de instroom van kennismigranten, waaraan Nederland een schrijnend tekort heeft, maar ook van de komst van laaggeschoolde arbeiders die werk doen dat anders blijft liggen.
Daarnaast zorgen buitenlanders voor meer import en export met hun vaderland. Ten slotte leidt de aanwezigheid van buitenlanders op de werkvloer tot nieuwe ideeën, meer creativiteit en meer kenniscirculatie. Hoe verder het land van oorsprong, hoe groter het innovatie-effect, concludeerde onderzoeksbureau Panteia enige tijd geleden."
Ik denk echter dat hij een cruciale denkfout maakt. Ja voor Amerika gaat het op maar Amerika kent geen Bijstandsysteem zoals wat wij hebben. Wil je daar enigszins kunnen overleven zal je moeten werken en als je nou toch moet werken dat is een baan met een goed salaris toch het beste. Voor bepaalde immigranten in Nederland is een Bijstandsuitkering en een huis met huursubsidie en een Zorgtoeslag al leven als God in Frankrijk. De software ingenieur verdient dusdanig meer dat hij echt wel zal werken maar wat zal de compleet ongeschoolde man doen die niet kan lezen en schrijven?

Lees het artikel hier: http://www.nuzakelijk.nl/column/3749414/immigranten-essentieel-nederland-innovatieland.html


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

14 april 2014 WRV werkcursus 'Actualiteiten inreisverbod'


In deze cursus komen de actualiteiten rondom het inreisverbod aan de orde.
Sinds de Terugkeerrichtlijn per 31 december 2011 in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving is geïmplementeerd wordt de praktijk met een aantal nieuwe en soms gecompliceerde kwesties geconfronteerd. In deze cursus komen jurisprudentie over het inreisverbod en de consequenties voor de praktijk aan bod. Nog steeds zijn er veel rechtsvragen over het inreisverbod; de ontwikkelingen in de jurisprudentie volgen elkaar dan ook in snel tempo op. In deze cursus zal aandacht worden besteed aan de recente rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Hoge Raad over het inreisverbod en de Terugkeerrichtlijn. In een middag bent u volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rond het inreisverbod.


In de cursus is plaats voor maximaal dertig deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisselingen.
Het cursusmateriaal wordt voorafgaand digitaal verspreid. 


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Vacature: Werkbegeleider Integratie & Participatie bij Vluchtelingenwerk


Werkbegeleider Integratie & Participatie (m/v) 20-24 uur per week

Betaald, Eindhoven
Voor onze locatie in Eindhoven is op korte termijn een vacature beschikbaar voor de functie van Werkbegeleider Integratie & Participatie (m/v), 20-24 uur per week met een mogelijkheid tot uitbreiding.

Organisatorische positie

De werkbegeleider integratie en participatie ressorteert hiërarchisch onder de regiomanager.

 

Taken

 • Het aansturen en opleiden van vrijwilligers en stagiaires op het gebied van het primair proces op het terrein van integratie en participatie.
 • Het werven en selecteren van vrijwilligers en stagiaires op het terrein van integratie en participatie.
 • Het coachen en bieden van vakinhoudelijk ondersteuning aan vrijwilligers en stagiaires met betrekking tot integratie en participatie.
 • Het coördineren van de uitvoering, stellen van prioriteiten, geven van werkinstructies, controleren van de werkuitvoering met betrekking tot kwaliteit en voortgang.
 • Het onderhouden van uit de functie voortvloeiende (externe) contacten.
 • Het bewaken van de afspraken over taakverdeling tussen vrijwilligers en stagiaires en de andere maatschappelijke instellingen.
 • Het signaleren van afwijkingen en knelpunten en het voeren van overleg hierover met de regiomanager.
 • Het signaleren van relevante ontwikkelingen op het gebied van integratie en participatie.

 

Kennisgebieden en opleiding

 • HBO werk- en denkniveau
 • Specifieke kennis van de relevante wet-en regelgeving met betrekking tot inburgering en sociale wetgeving.
 • Specifieke kennis van het participatiebeleid van de gemeente.
 • Ruime kennis van en ervaring met betrekking tot dienstverlening op het terrein van integratie van
 • vluchtelingen en migranten.
 • Kennis van en inzicht in didactische vaardigheden.
 • Kennis van de sociale kaart en het lokale netwerk.
 • Globale kennis van het vreemdelingenrecht.

 

Vaardigheden

 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Coachen
 • Vakmanschap
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken

Salaris en aanstelling

De functie wordt onder de CAO Welzijn ingeschaald op schaal 8. Datum indiensttreding is z.s.m. Het betreft een dienstverband voor 20 - 24 uur per week met de mogelijkheid tot uitbreiding Standplaats is Eindhoven.

 

Informatie en reactie

Meer informatie over SNV Brabant Centraal is te vinden op de website www.vluchtelingenwerk.nl/brabantcentraal. Voor meer informatie over de vacature kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Hanneke Ermstrang (regiomanager), tel. (013)  536 3630 of e-mail hermstrang@snvbrabantcentraal.nl
Schriftelijke reacties dienen uiterlijk 21 april 2014 binnen te zijn bij: SNV Brabant Centraal afdeling P&O, t.a.v. Asiye Berber, Postbus 700, 5000 AS Tilburg of e-mail info@snvbrabantcentraal.nl. De gesprekken vinden plaats in week 17.


 Voor deze vacature en andere kijk hier: https://www.vluchtelingenwerk.nl/brabant-centraal/werkbegeleider-integratie-en-participatie-mv


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: werkbegeleider Toelating bij Vluchtelingenwerk


Werkbegeleider Toelating (m/v) 16 uur per week

Betaald, Eindhoven
Op onze locatie in Eindhoven is op korte termijn een vacature beschikbaar voor Werkbegeleider Toelating (m/v) voor 16 uur per week

Organisatorische positie

De werkbegeleider toelating ressorteert hiërarchisch onder de regiomanager.

 

Taken

 • Het aansturen en opleiden van vrijwilligers en stagiaires op het gebied van het primair proces op het terrein van toelating.
 • Het werven en selecteren van vrijwilligers en stagiaires op het terrein van toelating.
 • Het coachen en bieden van vakinhoudelijk ondersteuning aan vrijwilligers en stagiaires met betrekking tot toelating.
 • Het coördineren van de uitvoering, stellen van prioriteiten, geven van werkinstructies, controleren van de werkuitvoering met betrekking tot kwaliteit en voortgang.
 • Het onderhouden van uit de functie voortvloeiende (externe) contacten.
 • Het bewaken van de afspraken over taakverdeling tussen vrijwilligers en stagiaires en instellingen.
 • Het signaleren van relevante ontwikkelingen t.a.v. procedures en opvang, en de organisatie van de rechtshulp. Deze signalen bespreken, meedenken over oplossingen binnen het team werkbegeleiders.
 • Het signaleren van afwijkingen en knelpunten en het voeren van overleg hierover met de regiomanager.
 • Het signaleren van relevante ontwikkelingen op het gebied van toelating.

 

Kennisgebieden en opleiding

 • HBO werk- en denkniveau
 • Gedegen kennis omtrent toelatingsprocedures van vreemdelingen en de vreemdelingenwetgeving
 • Kennis van vluchtverhaal analyses (VVA)
 • Didactische en agogische vaardigheden
 • Organisatorische en communicatieve vaardigheden
 • Ervaring met het begeleiden en coachen van vrijwilligers
 • Kennis van het Vluchtelingen Volgsysteem (VVS)
 • Vaardigheden:
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Coachen
 • Vakmanschap
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken

 

Salaris en aanstelling

De functie wordt onder de CAO Welzijn ingeschaald op schaal 8. Indiensttreding is z.s.m. Het betreft een dienstverband voor 16 uur per week voor minimaal 3 maanden. Standplaats is Eindhoven.

 

Informatie en reactie

Meer informatie over SNV Brabant Centraal is te vinden op de website www.vluchtelingenwerk.nl/brabantcentraal. Voor meer informatie over de vacature kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Hanneke Ermstrang (regiomanager), tel. (013)  536 3630 of e-mail hermstrang@snvbrabantcentraal.nl
Schriftelijke reacties dienen uiterlijk 21 april 2014 binnen te zijn bij: SNV Brabant Centraal afdeling P&O, t.a.v. Asiye Berber, Postbus 700, 5000 AS Tilburg of e-mail info@snvbrabantcentraal.nl. Gesprekken vinden plaats in week 17.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Deze familie zit al dertien jaar in een Nederlands asielzoekerscentrum

De familie Aliyeva uit Baku in Azerbeidzjan kwam in 2001 naar Nederland om het geweld in het thuisland te ontvluchten. Hier zou hun zaak eerlijk bekeken worden. Inmiddels wonen ze al bijna dertien jaar in asielzoekerscentra. Het verhaal van een familie die door iedereen vergeten lijkt.Lees hier het artikel in de Correspondent: https://decorrespondent.nl/968/deze-familie-zit-al-dertien-jaar-in-een-nederlands-asielzoekerscentrum/27290824-04aa1124In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: Inburgeringsdocent NT2 Betaald, Assen, Leeuwarden, Groningen


Voor Groningen, Friesland en Drenthe zoeken we vaste invaldocenten.

Algemene informatie
VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft voor de drie noordelijke provincies een inburgeringsaanbod ontwikkeld, dat bestaat uit groepslessen (gegeven door een gecertificeerde NT2 docent) en groeps- en individuele begeleiding door vrijwillige taalcoaches. Daarnaast volgen de inburgeraars een participatief traject.
De groepsactiviteiten worden op dit moment aangeboden in Groningen, Winsum, Dokkum, Drachten, Heerenveen, Sneek, Assen en Emmen.
De docenten hebben een belangrijke taak binnen het Plan van Aanpak. Ze zijn verantwoordelijk voor het groeps- en individuele aanbod en de educatieve voortgang van het traject tot en met het examen met diploma.
Inburgeraars die hun traject volgen bij VluchtelingenWerk krijgen in heel Nederland hetzelfde aanbod. De methode die hiervoor gebruikt wordt: AAP, Breekijzer, IJsbreker en De Finale. De gebruikte methodiek staat in de bijlage omschreven. Hierdoor kan elke inburgeraar na een verhuizing de inburgering elders bij VluchtelingenWerk ongehinderd voortzetten.
VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft het keurmerk: Blik op Werk.

Taken
 • Startniveau en objectief individueel aanbod deelnemers vaststellen en monitoren naar aanleiding van INT2 of TINA toetsgegevens, plan op maat schrijven, ondertekening cursuscontract;
 • Verzorgen van de groepslessen (3 keer 2,75 uur);
 • Werven en coachen van de (NT2)vrijwilligers voor ondersteuning tijdens de groepslessen;
 • Registratie van gegevens;
 • Examenmoment vaststellen en het inhoudelijk verzorgen van de ontheffingen van examens;
 • Werken volgens de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door VluchtelingenWerk;
 • Vragen beantwoorden over de lesmethode en de eindtermen van de Wet Inburgering;
 • Communicatie over de huiswerkondersteuning, e-learning, participatief leren met de vrijwilligers via VVSi en intervisie activiteiten;
 • Coaching vrijwilligers bij leer- of motivatieproblemen;
 • Deel nemen aan voortgangsbijeenkomsten met taalvrijwilligers en coördinatoren;
 • Deel nemen aan de landelijke intervisiebijeenkomsten.

Vereiste competenties
 • Lesbevoegd en gecertificeerd als NT2 docent en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als NT2-docent (bij de trajecten: alfabetisering, inburgering en staatsexamen I en II);
 • Kan zowel lesgeven aan een groep als individuen coachen;
 • Is bekend met de vereisten van de nieuwe Wet Inburgering;
 • Heeft ervaring met gedifferentieerd onderwijs en diverse methodieken;
 • Is flexibel (mogelijk lessen in de avonduren), proactief, creatief en oplossingsgericht;
 • Heeft affiniteit met deelnemers met een vluchtelingen- of migrantenachtergrond.

Randvoorwaarden
Het hoofd bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor
 • de contacten met het DUO
 • de facilitering (ruimten, boeken, computers)
De coördinator van de lokale groepen is verantwoordelijk voor
 • de werving, intakegegevens en toetsgegevens van de inburgeraar
 • de koppeling en coaching tussen inburgeraar en taalcoach en het participatief leren
 • de scholing en coaching van de vrijwilligers (op gebied van taalcoaching en VVSi)
 • de organisatie van de intervisiebijeenkomsten

Sollicitaties per mail richten aan Marianne Tiel, mtiel@vwnn.nl.


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

08 april 2014

Meer asielzoekers, maar minder vreemdelingen in vreemdelingenbewaring

Vreemdelingen worden minder vaak in bewaring geplaatst. In 2013 werden 3.670 vreemdelingen in bewaring geplaatst. Een jaar eerder waren dat er nog 5.420. De gemiddelde bezetting in vreemdelingendetentie is met ongeveer een derde gedaald. Dat blijkt uit de Rapportage Vreemdelingenketen waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
De gedaalde bezetting in vreemdelingenbewaring past bij het beleid van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat bewaring echt alleen wordt toegepast als ultimum remedium. Teeven heeft afgelopen jaar gezegd dat hij de totale capaciteit van vreemdelingenbewaring zal terugbrengen tot 933 in 2016. Hij wijst erop dat er sinds het overlijden van de Russische asielzoeker Dolmatov al veel verbetermaatregelen zijn ingezet, maar dat er ook nog veel werk moet worden verzet. De Inspectie Veiligheid en Justitie is gevraagd om de opvolging van alle toezeggingen volgend uit de zaak Dolmatov te monitoren. Dit voorjaar zal de Inspectie haar eerste bevindingen naar de Tweede Kamer sturen.
Uit de Rapportage Vreemdelingenketen blijkt dat de toenemende asielinstroom, die in het eerste halfjaar van 2013 al zichtbaar was, zich in de tweede helft van 2013 heeft doorgezet. De totale asielinstroom in 2013 komt daardoor op 17.190. In 2012 was dat nog 13.170. Met name het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam en een eerste asielaanvraag deed, is sterk gestegen.
Deze stijging is voor een groot deel toe te schrijven aan het groeiend aantal Syriërs dat in Nederland bescherming zoekt. In 2013 hebben 2.670 Syriërs asiel aangevraagd in Nederland. In 2012 waren dat er 450. Het grootste deel van de aanvragen van Syriërs is ingewilligd. De Nederlandse stijging is vanuit EU-perspectief relatief beperkt. In de bestemmingslanden van de EU is al meerdere jaren sprake van een stijgende asielinstroom. Nederland stond in 2013 op de tiende plaats op de ranglijst van landen met de meeste asielaanvragen.
Met het oog op de hogere asielinstroom, heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maatregelen genomen om de doorlooptijden van procedures zo beperkt mogelijk te houden. De IND heeft onder andere tijdelijk extra personeel aangetrokken. Het hogere aantal afgehandelde asielaanvragen en het grote aantal inwilligingen, leidden tot een toename van het aantal vergunninghouders. De uitstroom naar gemeentelijke huisvesting was hierdoor hoger.
De hogere uitstroom kon echter niet voorkomen dat het aantal vergunninghouders in de opvang sterk is gestegen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft ervoor gezorgd dat ze opvang van asielzoekers kon blijven garanderen door tijdelijke extra opvang te organiseren.
Het aantal verhuizingen van gezinnen met minderjarige kinderen in COA-opvanglocaties is in 2013 substantieel afgenomen. Dit is mogelijk ook een gevolg van de werkwijze van het COA waarbij een bewoner die aangeeft te willen verhuizen, nadrukkelijker wordt gewezen op de voor- en nadelen hiervan.
Uit de rapportage blijkt tenslotte dat het aantal aanvragen voor kennismigratie een stijging laat zien. Dit ondersteunt de ambitie van Nederland om aantrekkelijk te zijn voor deze categorie vreemdelingen die een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse economie.Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/04/04/vreemdelingen-minder-vaak-in-bewaring.html

03 april 2014

VACATURE: Arbeidsrechtadvocaat die zich in migratierecht wil verdiepen


Ben jij een internationaal georiënteerde arbeidsrechtadvocaat op zoek naar een stimulerende werkomgeving?

GMW Advocaten zoekt een startende advocaat-medewerker of gevorderde advocaat-stagiair (m/v) voor de sterk groeiende sectie Arbeidsrecht- en Ambtenarenrecht. Van jou verwachten we een uitstekende beheersing van de Engelse taal, ervaring in het arbeidsrecht, commerciële vaardigheden en affiniteit met migratierecht. Vind je het leuk om voor expats te werken en voor internationaal opererende ondernemingen? En zou je je daarnaast willen verdiepen in migratierecht? Dan maken wij graag nader kennis met jou.

Wie wij zijn
GMW Advocaten is een hedendaags, eigenzinnig kantoor. Onze mensen werken samen buiten de kaders van hun eigen werkgebied. Je vindt bij ons een unieke mix van juridische specialismen onder één dak. Ons kantoor staat midden in de maatschappij. Wij zijn professionals die - in een vakgebied dat bestaat bij de gratie van bestaande regels - telkens op zoek gaan naar nieuwe ideeën en inzichten. Onze sleutelbegrippen zijn Betrokkenheid en Oplossingen.

Wat wij bieden
Bij ons vind je een collegiale sfeer en veel aandacht voor de ontwikkeling van individu en organisatie.

Voor meer informatie kun je je wenden tot Godelijn Boonman (g.boonman@gmw.nl, 070 361 50 48). Sollicitaties kunnen gestuurd worden aan Marieke Morshuis (m.morshuis@gmw.nl)

02 april 2014

Vreemdelingenrecht: nieuws vandaag in krant of op tv

 Zorgen Teeven over asielzoekers Havenstraat

Zijn grootste zorg is dat er tot nu toe geen uitstroom is uit de zogenoemde Vluchthaven. 'Maar ze kunnen niet in Nederland blijven', aldus Teeven.

 http://www.at5.nl/artikelen/124868/zorgen-teeven-over-asielzoekers-havenstraat


 http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/stichting_gave_adviseert_kerken_over_doop_asielzoekers_1_817073


 

Eigen bijdrage medicijnen probleem voor asielzoekers

 http://www.eenvandaag.nl/binnenland/50317/eigen_bijdrage_medicijnen_probleem_voor_asielzoekers

 

Opvang illegalen verdeelt coalitie

 http://nos.nl/artikel/631015-opvang-illegalen-verdeelt-coalitie.html

 

De Chinees wil zelf koken

http://nos.nl/artikel/630730-de-chinees-wil-zelf-koken.html 

 

 Eén vergunning voor arbeid en verblijf vanaf 1 april

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/04/01/een-vergunning-voor-arbeid-en-verblijf-vanaf-1-april.html 

 

 

Allochtonen systematisch beledigd in Oosterhout

http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/allochtonen-systematisch-beledigd-in-oosterhout-1.4295306 

 


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

01 april 2014

'Afschaffen strafbaarstelling illegaliteit is nogal vernederend voor Samsom'

 OPINIE - Raoul du Pré − 01/04/14, 18:31
© anp. PvdA-leider Diederik Samsom tijdens de extra ledenraad over de strafbaarstelling van illegaliteit in september vorig jaar in Utrecht
.
commentaar PvdA-leider Samsom had zich alle ellende rondom het afschaffen van de strafbaarstelling van illegaliteit kunnen besparen, schrijft Raoul du Pré in het commentaar van de Volkskrant. Maar het belangrijkste is dat de onzalige maatregel van tafel is. 
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Is voor uitoefening van de rechten als EU kind nou wie voor hem zorgt doorslaggevend en niet of hij het grondgebied moet verlaten? (uitspraak rechtbank)

 ECLI:NL:RBDHA:2014:3821

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 26-03-2014
Datum publicatie 31-03-2014
Zaaknummer SHE 13/26864
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Artikel 9 Vw 2000. Artikelen 20 en 21 van de VWEU. Arrest Zhu en Chen. Arrest Alokpa. Arrest Zambrano. Wijze en volgorde van beoordeling
Moeder is Ghanees, Vader Italiaan, kind Italiaans maar pa is nog getrouwd in Italië

5.Niet in geschil is dat eiseres op grond van de Richtlijn 2004/38 EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (richtlijn 2004/38) geen van het kind afgeleid verblijfsrecht toekomt. Het kind heeft weliswaar de Italiaanse nationaliteit, maar eiseres kan niet worden aangemerkt als familielid van het kind in de zin van artikel 2, aanhef en onder d, van de richtlijn, omdat zij niet ten laste komt van het kind (zie het arrest van het Hof van
8 november 2012, C-40/11, inzake Iida, punten 55 en 56).
6.Onderzocht moet dus worden of eiseres een van het kind afgeleid verblijfsrecht toekomt op grond van artikel 21, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De eventuele rechten die deze bepalingen inzake het burgerschap van de Unie aan onderdanen van derde landen verleent, zijn namelijk geen persoonlijke rechten van deze staatsburgers, maar rechten die zijn afgeleid uit de uitoefening van de vrijheid van verkeer door een burger van de Unie. De doelstelling en de rechtvaardiging van bedoelde afgeleide rechten berusten op de vaststelling dat het niet erkennen van deze rechten de vrijheid van verkeer van de burger van de Unie kan aantasten en hem ervan kan weerhouden om van zijn recht van binnenkomst en van verblijf in het gastland gebruik te maken (zie het arrest Iida, hiervoor aangehaald, punten 67 en 68).
7.Het Hof heeft in het arrest van 10 oktober 2013, C-86/12, inzake Alokpa, het volgende overwogen.
“28 Bijgevolg heeft het Hof geoordeeld dat de omstandigheid dat een daadwerkelijk voor een minderjarige burger van de Unie zorgende ouder – onderdaan van een lidstaat of van een derde staat – niet met deze burger in het gastland mag wonen, het recht van verblijf van deze burger ieder nuttig effect ontneemt aangezien het genot van het verblijfsrecht door een kind van jonge leeftijd noodzakelijkerwijs impliceert dat dit kind het recht heeft om te worden begeleid door de persoon die daadwerkelijk voor hem zorgt en dat deze persoon dus gedurende dat verblijf bij het kind in het gastland kan wonen (zie reeds aangehaalde arresten Zhu en Chen, punt 45, en Iida, punt 69).
29Wanneer aldus artikel 21 VWEU en richtlijn 2004/38 een verblijfsrecht in het gastland verlenen aan de minderjarige van jonge leeftijd die onderdaan is van een andere lidstaat en die aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, sub b, van deze richtlijn voldoet, kan de ouder die daadwerkelijk voor deze onderdaan zorgt, op grond van diezelfde bepalingen met deze burger in het gastland verblijven (zie in die zin arrest Zhu en Chen, punten 46 en 47).
(…)
32Wat in de tweede plaats artikel 20 VWEU betreft, heeft het Hof vastgesteld dat er zeer bijzondere situaties bestaan waarin, hoewel het secundaire recht inzake het verblijfsrecht van derdelanders niet van toepassing is en de betrokken burger van de Unie zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend, een derdelander die familielid is van die burger het verblijfsrecht bij wijze van uitzondering niet kan worden ontzegd omdat anders aan het burgerschap van de Unie, dat aan die burger toekomt, de nuttige werking zou worden ontnomen indien als gevolg van die weigering deze burger in feite genoopt is het grondgebied van de Unie in zijn geheel te verlaten en hem zo het effectieve genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten wordt ontzegd (zie reeds aangehaalde arresten Iida, punt 71, en Ymeraga en Ymeraga-Tafarshiku, punt 36).
33Aldus moet de verwijzende rechter, indien hij vaststelt dat artikel 21 VWEU er niet aan in de weg staat dat Alokpa een verblijfsrecht op het Luxemburgse grondgebied wordt geweigerd, nog verifiëren of dit verblijfsrecht haar niet toch, uitzonderlijkerwijs, kan worden toegekend omdat anders de nuttige werking zou worden ontnomen aan het burgerschap van de Unie, dat aan de kinderen van Alokpa toekomt, aangezien deze weigering tot gevolg zou hebben dat deze kinderen feitelijk gedwongen zouden zijn het grondgebied van de Unie in zijn geheel te verlaten en hun aldus het effectieve genot van de belangrijkste aan die status ontleende rechten wordt ontzegd.
(…)”
8.Uit dit arrest en de daarin aangehaalde rechtspraak leidt de rechtbank af dat het voor de beoordeling of ieder nuttig effect wordt ontnomen van het recht van verblijf (op grond van artikel 21 van de VWEU) in het gastland van een minderjarige van jonge leeftijd die onderdaan is van een andere lidstaat, niet zozeer van belang is of, zoals verweerder betoogt, die onderdaan voor dat verblijfsrecht slechts op zijn ouder is aangewezen, maar of die ouder daadwerkelijk voor die onderdaan zorgt. Weliswaar was de feitelijke situatie in de zaken die hebben geleid tot de arresten Zhu en Chen en Alokpa zo dat slechts één ouder de daadwerkelijke zorg had over de betreffende kinderen (onderdanen van een andere lidstaat) en die kinderen zo beschouwd op die ene ouder waren aangewezen. Maar in de zaken die hebben geleid tot het arrest van het Hof van 17 september 2002, C-413/99, inzake Baumbast en R, waarnaar het Hof in het arrest Zhu en Chen heeft verwezen, woonden beide ouders van de betreffende kinderen (al dan niet samen) in het gastland en heeft het Hof die omstandigheid kennelijk niet van belang geacht voor die beoordeling. Anders dan verweerder in het bestreden besluit lijkt aan te nemen is voor evenbedoelde beoordeling evenmin van belang of het kind niet in de feitelijke onmogelijkheid komt te verkeren om zijn rechten die hij ontleent aan de status van EU-burger uit te oefenen. Blijkens het arrest Alokpa (punten 32 en 33) en de daarin aangehaalde rechtspraak is het criterium of het kind niet in de feitelijke onmogelijkheid komt te verkeren om zijn rechten die hij ontleent aan de status van EU-burger uit te oefenen, van belang bij de beoordeling of sprake is van zeer bijzondere situaties in het kader van artikel 20 van het VWEU en komt dus pas aan de orde indien is vastgesteld dat artikel 21 van het VWEU er niet aan de in de weg staat dat het kind een verblijfsrecht in de gastlidstaat wordt geweigerd.
9.Ter zitting van de rechtbank heeft verweerder verklaard dat het verblijfsrecht van het kind niet ter discussie staat. De rechtbank leidt hieruit af dat het kind voldoet aan de in de richtlijn 2004/38 ter zake gestelde voorwaarden. Aangezien voorts vaststaat dat eiseres daadwerkelijk voor het kind zorgt, moet worden geoordeeld dat verweerder niet deugdelijk heeft gemotiveerd dat eiseres geen verblijfsrecht als gemeenschapsonderdaan in de zin van artikel 1, aanhef en onder e, sub 2, van de Vw 2000 heeft (vergelijk de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1068).
10.Dit betekent dat de beroepsgrond slaagt.
11.Gezien het voorgaande slaagt evenzeer de beroepsgrond van eiseres dat verweerder ten onrechte met toepassing van artikel 7:3, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van het horen heeft afgezien. Van een kennelijk ongegrond bezwaar was immers geen sprake.
12.De conclusie is dat het beroep gegrond is en dat het bestreden besluit moet worden vernietigd wegens strijd met de artikelen 7:2 en 7:12, eerste lid, van de Awb. De rechtbank acht geen termen aanwezig het geschil finaal te beslechten dan wel om de bestuurlijke lus toe te passen. Wel zal de rechtbank bepalen dat verweerder met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen een nieuw besluit op bezwaar dient te nemen.
13.De rechtbank ziet aanleiding te bepalen dat verweerder aan eiseres het door haar betaalde griffierecht van € 160,00 vergoedt.
14. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiseres gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 487,00 (1 punt voor het indienen van het beroepschrift met een waarde per punt van € 487,00 en een wegingsfactor 1).

Beslissing

De rechtbank:
- verklaart het beroep gegrond;
- vernietigt het bestreden besluit;
- draagt verweerder op een nieuw besluit te nemen op het bezwaar met inachtneming van
hetgeen in deze uitspraak is overwogen;
- draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 160,00 aan eiseres te vergoeden;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten tot een bedrag van € 487,00.
Deze uitspraak is gedaan door mr. A. Venekamp, rechter, in aanwezigheid van
mr. E.C.J. Kohl, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 26 maart 2014.


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Dreiging met zelfmoord tijdens Dublingehoor moet worden onderzocht en meegenomen in beschikking (uitspraak rechtbank)


ECLI:NL:RBDHA:2014:3820 Rechtbank Den Haag, 28-03-2014, AWB 14/5072

Datum uitspraak: 28-03-2014
Datum publicatie: 31-03-2014
Rechtsgebieden: Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken: Voorlopige voorziening+bodemzaak
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Tijdens het Dublin-gehoor heeft verzoekster verklaard dat, wanneer de uitkomst is dat zij terug moet naar Zweden, zij zichzelf iets aan zal doen zodat tenminste haar zoontje een goed leven zal hebben. Het standpunt van verweerder dat dit buiten het toetsingskader van Verordening 604/2013 valt, kan niet worden gevolgd. Niet in te zien valt immers waarom de omstandigheid dat verzoekster zich bij overdracht aan Zweden zou suïcideren, geen bijzondere, individuele omstandigheid kan zijn die maakt dat die overdracht van een onevenredige hardheid getuigt. Verweerder had dan ook bij de afwijzing van de aanvraag moeten betrekken of de psychische gesteldheid van verzoekster aan de overdracht aan Zweden in de weg staat en, zo nee, met inachtneming van welke vereisten deze overdracht moet plaatsvinden. Ter zitting is door verweerder nog aangevoerd dat de psychische problemen van verzoekster niet met medische stukken zijn gestaafd, zodat om die reden het BMA niet is gevraagd onderzoek te doen. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt evenmin. Het betreft hier immers een eerste aanvraag die in de algemene asielprocedure is beoordeeld. In een dergelijk geval kan niet zonder meer worden verwacht dat al tijdens die procedure stukken worden overgelegd ter onderbouwing van medische problemen. In aanmerking genomen de aard van de mededeling van verzoekster tijdens het gehoor en de omstandigheid dat onweersproken is dat deze mededeling door alle betrokkenen serieus werd genomen, is de voorzieningenrechter van oordeel dat in dit geval sprake is van relevante medische informatie die tijdens de behandeling van de aanvraag naar voren is gekomen. Het lag dan ook op de weg van verweerder om, alvorens te beslissen op de vraag of overdracht van verzoekster aan Zweden van een onevenredige hardheid getuigt, nadere informatie te verkrijgen over de psychische problemen van verzoekster. Nu dit niet is gebeurd is het besluit onzorgvuldig tot stand gekomen.
 De hele uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:3820
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.
De inhoudsopgave van dit weblog verschijnt in de rechterkolom.
Het laden hiervan duurt een halve minuut.

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator