Speelgoedwinkel
De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

22 september 2016

Radioprogramma Argos over langdurig verblijf in het VBL Ter Apel

S.V.P. de agenda aanpassen. De Uitzending van het VPRO radioprogramma Argos over langdurig verblijf in het VBL Ter Apel vindt plaats op 8 oktober 2016 in plaats van 1 oktober 2016. Ruim voor deze uitzending verwijs ik alvast naar (een deel van) het mission statement van de Dienst Terugkeer en Vertrek:
Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering, neemt de DT&V het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Een tevreden client is de beste reclame - de mens achter de Europa route uitspraak

Kunt u zich de uitspraak van deze week over de Europa-route nog voor de geest halen? Vanmorgen tweette de partij in deze zaak om te vertellen dat ze zo goed waren begeleid door hun advocaat.

En ere wie ere toekomt:Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

21 september 2016

Eerste UNESCO-Debat over moedwillige vernietiging van cultuur

Het gaat niet over vreemdelingenrecht maar wel over wat er gebeurd in de landen van herkomst van asielzoekers. Vandaag laatste kans om voor gratis debat aan te melden.


Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
     
De Nationale UNESCO Commissie start een meerjarige debatreeks met nationale en internationale sprekers. Het eerste UNESCO-Debat, Werelderfgoed: schat of schietschijf? vindt plaats op 29 september 2016. Het debat staat in het teken van de moedwillige vernietiging van cultuur, en in het bijzonder werelderfgoed.
Recente gebeurtenissen in Mali, Syrië en Irak laten zien dat een lijst met werelderfgoed averechts kan werken. Internationale erkenning maakt cultuur onbedoeld ook tot doelwit van extremisten. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden zal filosoof en columnist Stephan Sanders food for thought geven over de voor- en nadelen van een internationale erkenning van erfgoed. Sada Mire, de enige archeologe werkzaam in Somaliland, gaat in op de betekenis van erfgoed voor gemeenschappen en de dilemma’s die een rol spelen bij erfgoedbescherming in conflictsituaties.
Voertalen tijdens het debat zijn Nederlands en Engels.
U kunt zich aanmelden via een online formulier of via e-mail.
Noteert u het UNESCO-Debat vast in uw agenda:
29 september 2016 van 16 – 18 uur
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

IND regel dat mensen 6 maanden in ander EU land moeten hebben verbleven in strijd met art 7 Verblijfsrichtlijn die drie maanden noemt (via Ali Agayev)

 De rechtbank in Roermond heeft bepaald dat de IND in geval van terugkeer van een Nederlander met een derdelander partner niet mag eisen dat zij daar tenminste 6 maanden hebben verbleven. Een verblijf van langer dan 3 maanden volstaat.


ECLI:NL:RBDHA:2016:11370

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 11-08-2016
Datum publicatie 21-09-2016
Zaaknummer AWB 16 / 6078
Formele relaties Einduitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2016:11369
Inhoudsindicatie
Op grond van het beleid van verweerder zoals neergelegd in paragraaf B10/2.2 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc 2000), neemt verweerder alleen aan dat het gezinsleven is opgebouwd of bestendigd bij een daadwerkelijk, aaneengesloten verblijf in de andere lidstaat van ten minste zes maanden. Nu artikel 7, eerste lid, van de Verblijfsrichtlijn uitgaat van een daadwerkelijk verblijf van tenminste drie maanden, is het door verweerder gehanteerde beleid in paragraaf B10/2.2 van de Vc 2000 naar het oordeel van de rechtbank in zoverre onverbindend.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Op grond van artikel 7, eerste lid, van de Verblijfsrichtlijn heeft iedere burger van de Unie het recht gedurende meer dan drie maanden op het grondgebied van een andere lidstaat te verblijven indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
In het tweede lid is bepaald dat het verblijfsrecht uit het eerste lid zich uitstrekt tot familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, en die de burger van de Unie begeleiden of zich in het gastland bij hem voegen, en die voldoen aan de voorwaarden.
7. De rechtbank overweegt dat de Verblijfsrichtlijn in beginsel niet van toepassing is op burgers van de Unie die verblijven in de lidstaat waarvan zij de nationaliteit bezitten, wat betekent dat hun familieleden uit derde landen aan de nationale immigratiewetgeving moeten voldoen. Uit de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) inzake Surinder Singh van 7 juli 1992 (C-370/90) en Eind van 11 december 2007 (C-291/06) volgt dat de Verblijfsrichtlijn naar analogie van toepassing is op de situatie waarbij een burger van de Unie terugkeert naar de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit nadat hij betaald werk heeft verricht in een andere lidstaat, met een tot het gezin van die werknemer of zelfstandige behorende persoon, die de nationaliteit van een derde land heeft. De ratio van die analoge toepassing is dat een burger van de Unie niet mag worden belemmerd in het uitoefenen van zijn rechten uit het vrij verkeer, doordat hij bij terugkeer naar zijn land gescheiden zou kunnen raken van een familielid met de nationaliteit van een derde land.
8. Het Hof heeft in het arrest O. en B. van 12 maart 2014 (C-456/12) overwogen dat artikel 21, eerste lid, van het VWEU in die zin moet worden uitgelegd dat in een situatie waarin een burger van de Unie met een derdelander een gezinsleven heeft opgebouwd of bestendigd tijdens een daadwerkelijk verblijf krachtens en onder eerbiediging van de in artikel 7, leden 1 en 2, of artikel 16, leden 1 en 2, van de Verblijfsrichtlijn genoemde voorwaarden, in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, deze richtlijn naar analogie toepassing vindt wanneer die burger van de Unie met het betrokken familielid terugkeert naar zijn lidstaat van oorsprong (punt 61).
9. Uit vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling), ook van na het arrest O en B, volgt dat het familielid van een burger van de Unie in beginsel bij terugkeer naar de lidstaat waarvan de burger van de Unie de nationaliteit bezit een afgeleid verblijfsrecht heeft, indien hij aannemelijk maakt dat hij samen met de burger van de Unie langer dan drie maanden in een gastland heeft verbleven en daar een gezinsleven heeft opgebouwd of bestendigd.
10. Verweerder betwist niet dat eiseres langer dan drie maanden (te weten vier maanden en elf dagen) met referent in België heeft verbleven. Verweerder houdt echter vast aan het beleid zoals neergelegd in paragraaf B10/2.2 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc 2000). Op grond van dit beleid neemt verweerder alleen aan dat het gezinsleven is opgebouwd of bestendigd bij een daadwerkelijk, aaneengesloten verblijf in de andere lidstaat van ten minste zes maanden.
11. De rechtbank stelt vast dat het beleid waar verweerder naar verwijst per
1 januari 2015 bij WBV 2014/32 is ingevoerd. In de toelichting bij WBV 2014/32 is het volgende vermeld: “Het nieuwe kopje 'terugkeer Nederlander na gebruik van recht op vrij verkeer' bevat beleidsregels die voortvloeien uit het arrest van 12 maart 2014, O & B (C-456/12). In dit arrest heeft het HvJEU geoordeeld dat een derdelands familielid van een burger van de Unie alleen in aanmerking komt voor een van artikel 21 afgeleid verblijfsrecht als sprake is van het opbouwen of bestendigen van het gezinsleven met een burger van de Unie in een andere lidstaat. De woordkeuze van het HvJEU duidt op een substantiële duur van het verblijf in de andere lidstaat. Ter bevordering van een eenvormige uitvoeringspraktijk is er voor gekozen om pas aan te nemen dat het gezinsleven in een andere lidstaat is opgebouwd of bestendigd indien ten minste zes maanden daadwerkelijk en aaneengesloten in de andere lidstaat is verbleven. Deze termijn wordt redelijk geacht omdat zij aansluit bij het verblijf inzake verplaatsing van het hoofdverblijf zoals opgenomen in paragraaf B1/6.2.1 Vc: het hoofdverblijf wordt geacht te zijn verplaatst na een verblijf buiten Nederland van meer dan zes achtereenvolgende maanden. Overigens wordt er op gewezen dat het hier een beleidsregel betreft waarvan onder bijzondere omstandigheden inherent kan worden afgeweken.”
12. De rechtbank stelt vervolgens vast dat, zoals de gemachtigde van eiseres terecht heeft betoogd, het woord substantieel in het arrest van het Hof van 12 maart 2014 (O en B) niet wordt genoemd. De rechtbank acht van belang hetgeen volgt uit de punten 53, 54 en 56 van het arrest O en B:
53 Een belemmering als die waarop in punt 47 van het onderhavige arrest is gewezen, dreigt zich daarentegen wel voor te doen, wanneer de burger van de Unie de rechten beoogt uit te oefenen die hij aan artikel 7, lid 1, van richtlijn 2004/38 ontleent. Een verblijf in het gastland krachtens en onder eerbiediging van de voorwaarden van artikel 7, lid 1, van die richtlijn getuigt immers in beginsel van een vestiging — en dus van een daadwerkelijk verblijf— van de burger van de Unie in dat gastland en kan hand in hand gaan met het opbouwen of bestendigen van een gezinsleven in dat gastland.

54. Wanneer er in geval van een daadwerkelijk verblijf van een burger van de Unie in het gastland krachtens en onder eerbiediging van artikel 7, leden 1 en 2, van richtlijn 2004/38, aldaar een gezinsleven is opgebouwd of bestendigd, vereist de nuttige werking van de rechten die de betrokken burger van de Unie aan artikel 2,. lid 1, VWEU ontleent, dat het gezinsleven dat deze burger in het gastland heeft geleid, kan worden voortgezet bij diens terugkeer in de lidstaat van zijn nationaliteit, middels de toekenning van een afgeleid verblijfsrecht aan het betrokken familielid dat derdelander is. Zonder een dergelijk afgeleid verblijfsrecht zou deze burger van de Unie er immers van worden weerhouden de lidstaat van zijn nationaliteit te verlaten om zijn recht uit te oefenen om krachtens artikel 21, lid 1, VWEU in een andere lidstaat te verblijven, omdat hij niet de zekerheid heeft dat hij in zijn lidstaat van oorsprong een gezinsleven met zijn naaste verwanten dat hij in het gastland heeft opgebouwd of bestendigd, kan voortzetten (zie in die zin arresten Eind, punten 35 en 36, en Iida, punt 70).

56. Het is dus het daadwerkelijke verblijf van de burger van de Unie en het familielid dat derdelander is, in het gastland, krachtens en onder eerbiediging van de voorwaarden genoemd in lid 1 respectievelijk lid 2 van artikel 7 of van artikel 16 van richtlijn 2004/38, dat bij terugkeer van deze burger van de Unie in de lidstaat van zijn nationaliteit aan de derdelander met wie die burger van de Unie een gezinsleven in het gastland heeft geleid, een afgeleid verblijfsrecht op basis van artikel 21, lid 1, VWEU doet ontstaan.
13. De wijze waarop verweerder in het beleid sinds 1 januari 2015 invulling geeft aan het begrip opbouwen en bestendigen van het gezinsleven en met name het vereiste van de zes maanden termijn betreft naar het oordeel van de rechtbank een onjuiste interpretatie van de hiervoor weergegeven jurisprudentie en bepalingen van de Verblijfsrichtlijn. Het afgeleide verblijfsrecht ontstaat immers indien voldaan is aan de vereisten van artikel 7, eerste lid, van de Verblijfsrichtlijn en dat is een daadwerkelijk verblijf van tenminste drie maanden. Het door verweerder gehanteerde beleid in paragraaf B10/2.2 van de Vc 2000 is in zoverre dan ook onverbindend. Verweerder heeft dit beleid dan ook ten onrechte ten grondslag gelegd aan zijn beslissing. Het bestreden besluit komt vanwege een motiveringsgebrek voor vernietiging in aanmerking.
14. Nu er aan het bestreden besluit een gebrek kleeft, zal de rechtbank, met het oog op een finale geschillenbeslechting, verweerder op grond van artikel 8:51a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gelegenheid stellen het onder rechtsoverweging 13 aangeduide gebrek te herstellen.
15. Verweerder dient, gelet op het bepaalde in artikel 8:51b, eerste lid, van de Awb, zo spoedig mogelijk – en wel binnen twee weken na verzending van deze tussenuitspraak – kenbaar te maken of van de gelegenheid tot herstel gebruik zal worden gemaakt. In het geval verweerder ertoe mocht besluiten het geconstateerde gebrek te herstellen, dan bepaalt de rechtbank met toepassing van artikel 8:51a, tweede lid, van de Awb dat verweerder binnen zes weken na het verzenden van deze uitspraak tot herstel zal moeten zijn overgegaan.
16. Op grond van artikel 8:51b, derde lid, van de Awb kan eiseres binnen vier weken nadat verweerder heeft bericht op welke wijze het gebrek is hersteld, schriftelijk haar zienswijze naar voren brengen over de wijze waarop het gebrek is hersteld.
17. Indien verweerder geen gebruik maakt van de gelegenheid tot herstel, dan wel de hersteltermijn ongebruikt laat verstrijken, zal de rechtbank binnen zes weken na het verstrijken van de gestelde termijn of het ontvangen van het bericht van verweerder einduitspraak doen.
18. Indien verweerder is overgegaan tot herstel van het gebrek, zal de rechtbank einduitspraak doen binnen zes weken na het verstrijken van de termijn van vier weken voor de zienswijze van eiseres.
19. Tenzij er aanleiding bestaat anders te beslissen, zal met toepassing van artikel 8:57, tweede lid, van de Awb een nader onderzoek ter zitting achterwege blijven.
20. De rechtbank houdt iedere verdere beslissing aan tot de einduitspraak op beroep. Dat laatste betekent ook dat zij over de proceskosten en het griffierecht nu nog geen beslissing neemt.


Beslissing

De rechtbank:
- draagt verweerder op binnen twee weken de rechtbank mee te delen of hij gebruik maakt van de gelegenheid het gebrek te herstellen;
- stelt verweerder in de gelegenheid om binnen zes weken na verzending van deze tussenuitspraak het gebrek te herstellen met inachtneming van de overwegingen en aanwijzingen in deze tussenuitspraak;
- houdt iedere verdere beslissing aan.
Deze uitspraak is gedaan door mr. J.M.E. Derks, rechter, in aanwezigheid van
mr. R.A. Debets, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op
11 augustus 2016.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

19 september 2016

PvdA en Groen Links willen speciale bescherming status voor asielkinderen.

 "Met de wet willen PvdA en GroenLinks voorkomen dat kinderen worden uitgezet en vervolgens in hun thuisland in onveilige situaties belanden.
,,Met deze wet komen de rechten van het asielkind centraal te staan. Kinderen zonder verblijfsstatus krijgen een verblijfsvergunning als dat in hun belang is", aldus Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks).
Attje Kuiken (PvdA): ,,De afgelopen jaren heb ik teveel kinderen gezien die net buiten de regelingen vielen en uiteindelijk alleen mochten blijven omdat de staatssecretaris een uitzondering maakte. Deze kinderen mogen niet afhankelijk zijn van een uitzondering. Hun rechten moeten meteen geborgd worden in de wet."

Zie Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/binnenland/26631211/___Meer_rechten_asielkinderen___.html

Hier hebben we toch al artikel 3 EVRM voor? Bovendien dreig er zo het gevaar dat volwassenen zonder kind worden gediscrimineerd want de pappa's en mamma's mogen natuurlijk ook blijven en hetzelfde geldt voor kinderen in een reguliere procedure uit een gevaarlijk land.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

18 september 2016

Op de thee bij een trouwe lezer van het weblog: Azat Malikov, Russisch immigrant en schilder in Ommen

Ik zou jullie er een verslag over typen maar kwam een goed interview tegen uit 2015 wat ik hier overneem:

Oog voor kunst: Azat MalikovIn deze rubriek stelt Carola Breukelman kunstenaars uit het Vechtdal aan je voor. Dat doet ze door een kunstenaar in woord en beeld te portretteren aan de hand van een kunstwerk. In de zevende aflevering maak je kennis met Azat Malikov uit Ommen.


Voor de meeste Ommenaren is Azat Malikov (45) geen onbekende. De kunstenaar werd geboren in Tatarstan, een republiek in Rusland. Hij ging naar de kunstacademie in de hoofdstad Kazan. Na het afstuderen heeft Malikov veel gereisd en een aantal jaren geëxposeerd op prominente plekken in Kazan , Moskou en St.Petersburg. “Toch is mijn meest productieve en inspirerende tijd hier in Nederland”, zegt Azat Malikov.
De kunstenaar kwam hiernaartoe omdat hij in zijn geboorteland niet in dienst wilde. “Na de kunstacademie kreeg ik de oproep,maar die weigerde ik steeds. Dat is best eng want uiteindelijk kan je daar zo een paar jaar de gevangenis voor ingaan. Maar voor een kunstenaarsgeest is het niet acceptabel. Ik ben innerlijk pacifistisch”.

Tegen de stroom
Azat Malikov kon niet meteen als ondernemer aan het werk omdat hij nog geen verblijfsvergunning had. “Eigenlijk deed ik onmogelijke dingen omdat ik zo graag ondernemer wilde zijn”. Hij schreef zich in en kreeg het voor elkaar. “Ik werkte wit met pasjes en alles, terwijl ik nog niet legaal was”.
Op een van zijn kunstwerken staat de tekst ‘Kunst is, kunst was en zal altijd weerstandbaar blijven tegen welke dictatuur of regime dan ook’. Als de Ommenaar het laat zien, raakt de tekst het hem weer. “Ik heb Rusland niet als een dictatuur beleefd. De sociale voorzieningen waren OK. Het had goede en slechte kanten. Toen ik in Nederland kwam voelde het als een dictatuur. De mensenrechten werden geschonden. Ik werkte hard maar kreeg geen kinderbijslag voor mijn kind”.

Donquichotterie
Drie jaar heeft Malikov in de rechtbank gezeten om voor zijn zaak op te komen. Dat koste hem duizenden euro’s. “Mij krijg je niet klein. Ze maakten me bang dat de marechaussee me van mijn bed zou lichten. Je weet toch dat je terug gaat, zeiden ze”. Maar de kunstenaar werkte hard en vond dat hij niet zo behandeld mocht worden. “Onderbewust wist ik dat het me niet zou gebeuren. Het is een soort donquichotterie. Ik ben mezelf gebleven en mijn creatieve geest en de gemeenschap hebben me erbij geholpen”.

Ommen
Azat Malikov huurt nu al zes jaar het oudste gebouw van Ommen uit 1751, die hij met de hulp van vrienden eigenhandig heeft gerestaureerd. In het witte pand heeft hij een art-studio waar je zijn kunst kan bekijken, maar waar hij ook workshops geeft en cibap-studenten begeleidt. Op de muur is de skyline van Ommen geschilderd. De liefde voor de kleine stad steekt hij niet onder stoelen of banken.“Ommen raakt je diep in het hart. Het is alsof je omringt wordt door een grote familie. Alles wat je ademt en beleeft heeft invloed op het werk. Ommen is de voedingsbodem van creativiteit”.
De rode draad in zijn kunst wordt gevormd door bloemen, steden en portretten. Daarvoor gebruikt Malikov vooral het paletmes en olieverf.

Me and the Opera
Het meest recente olieschilderij van Azat is Me and the Opera. Het topstuk van 180x180 cm heeft de kunstenaar tussen tien uur ’s ochtends en drie uur ’s middags gemaakt. “Het kunstwerk is een tijdmachine naar dertig jaar geleden toen ik in mijn studententijd de staatsopera van Tatarstan Rigoletto zag”. De onder de bevolking immens populaire opera van Giuseppe Verdi gaat over de nar Rigoletto en zijn door een onbetrouwbare minnaar bedreigde dochter Gilda. De kunstenaar uit Ommen schilderde de voorstelling met nostalgische gevoelens.
“Op mijn vijftiende werd ik aangenomen bij de kunstacademie om mijn productiviteit en dromen. De lessen waren zwaar omdat de docenten fanatiek zijn. Ze pakken je keihard aan. Het was bijna dwang. Ook al ging je huilen, je deed het toch”. Ondanks dat, was het volgens Malikov de mooiste tijd van zijn leven. “De tsaren kochten in heel Europa kunst om van te leren. Die sfeer ruik je, daar tussen de grote meesters wil je zijn”.

 Hier gevonden: http://www.jouwregiocentraal.nl/vechtdal-centraal/algemeen/ommen-regio/ommen/oog-voor-kunst-azat-malikov

(foto's maken was ik vergeten dus die heb ik maar van Azat's Facebook "gepikt".


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

European Court of Justice: 'Zambrano' carer for a child cannot be expelled solely for criminal record


European Court of Justice: 'Zambrano' carer for a child cannot be expelled solely for criminal record
13 September 2016
EIN
The Court of Justice of the European Union has ruled in two judgments today that a non-EU citizen who has the sole care of a child who is an EU citizen cannot be expelled from a Member State, or automatically refused a residence permit, on the sole ground of a criminal record if the expulsion, or refusal, obliges the child to leave the territory of the EU.
EIN members can read the judgment in Secretary of State for the Home Department v CS (Case C-304/14) here and the judgment in Marin v Administracion del Estado (Case C-165/14) here.
CS is the mother and sole carer of a British child.
According to the Guardian, while the European Court of Justice advised that CS should not be automatically deported from Britain simply because of her criminal record, it also said that it should be left to British judges to decide if the deportation can go ahead.
Following the judgment, a Home Office spokesman was quoted by the Telegraph as saying: "We are considering the implications of today’s finding, but it should be emphasised this represents guidance on a point of law – it is not a final judgment on this deportation case. Proceedings are ongoing in the Immigration Court’s Upper Tribunal. We await its judgment so it would be inappropriate to comment further at this stage."
For further details, see the Court's press release below:
________________________
Court of Justice of the European Union
PRESS RELEASE No 95/16
Luxembourg, 13 September 2016
Judgments in Case C-165/14
Alfredo Rendón Marín v Administración del Estado and Case C-304/14
Secretary of State for the Home Department v CS
EU law does not permit a national of a non-EU country who has the sole care of an EU citizen who is a minor to be automatically refused a residence permit or to be expelled from the territory of the European Union on the sole ground that he has a criminal record
In order to be capable of being adopted, an expulsion measure must be proportionate and founded on the personal conduct of the national of a non-EU country and that conduct must constitute a genuine, present and sufficiently serious threat adversely affecting one of the fundamental interests of the society of the host Member State
Because of their criminal records, two nationals of non-EU countries were, respectively, refused a residence permit and served with a deportation order by the authorities of the host Member State – the State of nationality of minor children of whom they have sole care and who possess citizenship of the Union. Alfredo Rendón Marín has sole care and custody of a son, who has Spanish nationality, and a daughter, who has Polish nationality. The two minor children have always resided in Spain. CS is the mother and sole carer of a child of British nationality who resides with her in the United Kingdom.
Members of the press should note that Case C-304/14 was brought before the Court of Justice anonymised by the referring United Kingdom tribunal, which had made an anonymity order so as to protect the interests of CS's child.
The Tribunal Supremo (Supreme Court of Spain) and the Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (United Kingdom) asked the Court of Justice whether the existence of a criminal record may in itself justify refusal of a right of residence or expulsion in the case of a national of a non-EU country who is the sole carer of a minor who is an EU citizen.
By its judgments delivered today, the Court holds, first, that EU law precludes national legislation under which a national of a non-EU country who has the sole care of a minor who is an EU citizen is automatically refused a residence permit, or must be expelled, on the sole ground that that national has a criminal record where the refusal or expulsion obliges the child to leave the territory of the European Union.
The Court begins by explaining that the directive on the freedom of movement and residence of EU citizens and their family members [1] applies to EU citizens and their family members who move to or reside in a Member State other than that of which they are a national. Consequently, that directive applies to the situation of Mr Rendón Marín and his daughter of Polish nationality, but it does not apply to the situation of Mr Rendón Marín and his son of Spanish nationality or to that of CS and her son of British nationality as these children have always resided in the Member State of which they are nationals. Only Mr Rendón Marín and his Polish daughter therefore qualify for a right of residence under the directive.
The Court states next that the FEU Treaty confers the status of EU citizen on every person who is a national of a Member State. By virtue of that status, every EU citizen has the right to move and reside freely within the territory of the Member States. Accordingly, the Court finds that Mr Rendón Marín's son and CS's child, who are EU citizens, qualify for such a right. The Court points out that the FEU Treaty precludes national measures which are liable to deprive EU citizens of the genuine enjoyment of the rights conferred by virtue of their status as EU citizens. Such deprival occurs where refusing a national of a non-EU country a residence permit or expelling him would have the effect of obliging his child, an EU citizen in his sole care, to go with him and, therefore, to leave the territory of the European Union.
However, the Court explains that the status of EU citizen does not affect the possibility for the Member States of justifying a derogation from the right of residence of EU citizens or their family members (whether that right is exercised under the directive or under the Treaty) on grounds, in particular, of public policy or public security. Such a derogation must observe the Charter of Fundamental Rights and the principle of proportionality and must be based on the personal conduct of the individual concerned in order to ascertain whether he represents a genuine, present and sufficiently serious threat affecting the society of the host Member State. For the purpose of determining whether that derogation is consistent with the principle of proportionality, account should be taken of certain criteria, such as the duration of his residence, his age, his state of health, his family and economic situation, his social and cultural integration, the extent of his links with the country of origin and the degree of gravity of the offence.
So far as concerns the situation of Mr Rendón Marín, the Court explains that his criminal conviction in 2005 cannot in itself constitute grounds for refusing a residence permit, without assessment of his personal conduct or of any danger that he could represent for the requirements of public policy or public security.
In addition, the Court accepts that, in exceptional circumstances, a Member State may adopt an expulsion measure by relying on the exception linked to upholding the requirements of public policy and safeguarding public security, concepts which must be interpreted strictly. In order to justify such an expulsion measure, it is necessary to assess whether, having regard to the criminal offences committed by a national of a non-EU country having the sole care of a minor who is a Union citizen, that national's personal conduct constitutes a genuine, present and sufficiently serious threat that may adversely affect one of the fundamental interests of society. In this connection, account must be taken of the criteria set out above. The Court holds that, in CS's case, it is for the United Kingdom tribunal to assess specifically the extent to which she is a danger by weighing up the interests involved (that is to say, the principle of proportionality, the child's best interests and the fundamental rights whose observance the Court ensures).
NOTE: A reference for a preliminary ruling allows the courts and tribunals of the Member States, in disputes which have been brought before them, to refer questions to the Court of Justice about the interpretation of European Union law or the validity of a European Union act. The Court of Justice does not decide the dispute itself. It is for the national court or tribunal to dispose of the case in accordance with the Court's decision, which is similarly binding on other national courts or tribunals before which a similar issue is raised.
Unofficial document for media use, not binding on the Court of Justice.
The full text of the judgments (C-165/14, C-304/14) is published on the CURIA website on the day of delivery.
Press contact: Holly Gallagher (+352) 4303 3355
[1] Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC (OJ 2004 L 158, p. 77).


 Hier gevonden: https://www.ein.org.uk/news/european-court-justice-zambrano-carer-child-cannot-be-expelled-solely-criminal-record
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

De "echte vluchteling" versus "de gelukszoeker"

Ik zou wel eens onderzoek willen zien naar de vraag of er verschil is in het bijdragen aan Nederland door "echte vluchtelingen" en "gelukszoekers" (even zo gechargeerd om het verschil duidelijk te laten zijn. Ik zelf kan me zo voorstellen dat iemand die opeens wordt gedwongen te vluchten en alles achter moet laten een andere mentaliteit heeft dan iemand die graag iets meer wil bereiken in het leven en daardoor voor emigratie kiest. Misschien heeft die laatste groep wel meer drive en of meer ruimte in hun hoofd om ergens voor te gaan dan iemand met een trauma en verlies. Misschien zou dat onze kijk op immigratie wel eens kunnen veranderen.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Immigration checklist


The Dutch Government Immigration website offers a checklist for immigrants. This checklist determines on basis of nationality, length of stay and purpose of stay which things you need to arrange and when.
After you have filled out three short questions about your profile, the website will list what you need to arrange before your arrival in the Netherlands, soon after your arrival in the Netherlands and things that can be arranged a bit later or any time after arrival. This gives a good overview of the priorities that you need to make when planning your immigration to the Netherlands.
Please note: if you have already found a job in the Netherlands, the organisation that will hire you will have specific requirements and services for the immigration procedures. It is very important for the quickest and best process, to contact them first so you know exactly what to do.
You can fill out the immigration checklist for your specific profile on the New to Holland website. Further information about all the arrangements can be found on the FactCards.

 Hier gevonden: https://factcards.nl/themes/arriving/immigration/immigration-checklist/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vacature Radboud University Nijmegen - Two PhD Candidates: Caring for Diversity


As a PhD candidate, you will contribute to the NWO-funded VIDI project ’Caring for diversity: meeting care needs of migrant and LGBT elderly in changing care landscapes’. You should be interested in using a qualitative research approach with an explicit action research component, and be eager to develop your knowledge of social theory.

The starting point for this project is the decentralisation of elderly care to the local level. The aim is to understand the scope for developing care practices that are responsive to the care needs and ageing experiences of migrant and LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) elderly in cities and neighbourhoods.

Project 1: Migrant elderly
The project on migrant elderly will investigate culturally sensitive forms of elderly care that existed in a city or neighbourhood prior to decentralisation, what has changed, and what solutions to reinvigorate attention to diversity are being developed. Special attention will be paid to emerging new combinations of professional or informal care that may suit the preferences of both migrant elderly and their children.

Project 2: LGBT elderly
The project on LGBT elderly will investigate to what extent local policies and practices with regard to sexual diversity existed prior to decentralisation, such as LGBT friendly care homes. It will further look at how decentralisation has affected these policies and practices, and what initiatives are being taken to provide elderly care that is sensitive to sexual diversity. The emphasis will be on equal treatment, visibility, and social support networks.
 
Functie-eisen
- a Master’s degree in Human Geography or a related social science discipline which enabled you to acquire a suitable background in qualitative research methods and social theory;
- affinity with the research topic. Please indicate clearly in your letter for which project you are applying and why this project appeals to you;
- excellent communication skills and the ability to engage effectively with societal stakeholders;
- excellent writing skills, as evidenced by a writing sample such as a chapter from your Master’s thesis or a (forthcoming or published) article or presented conference paper;
- excellent command of English (in order to participate in international conferences and seminars and to publish internationally);
- proficiency in Dutch (in order to conduct empirical research in the Netherlands).
Arbeidsvoorwaarden
you will be appointed for an initial period of 18 months, after which your performance will be evaluated. If the evaluation is positive, the contract will be extended by 2.5 years
- you will be classified as a PhD Candidate (promovendus) in the Dutch university job-ranking system (UFO).
the gross starting salary amounts to €2,191 per month, and will increase to €2,801 in the fourth year
The preferred starting date is 1 January 2017.

Dienstverband: Temporary,
Werkgever

Radboud University Nijmegen
Strategically located in Europe, Radboud University Nijmegen is one of the leading academic communities in the Netherlands. A place with a personal touch, where top-flight education and research take place on a beautiful green campus in modern buildings with state-of-art facilities.
Afdeling

Nijmegen School of Management
The Nijmegen School of Management (NSM) is an academic centre of research and higher learning, focusing on institutional and managerial issues within complex organizations in both the public and private domain. There are seven focus areas within the NSM: Business Administration, Public Administration, Political Science, Economics, Human Geography, Spatial Planning, and Social and Political Sciences of the Environment. The NSM strives for a multidisciplinary approach whenever possible. Altogether, the NSM employs 220 full-time staff, of whom 75% are academics. Both Bachelor’s and Master’s degrees are offered in the seven fields of study, which are organized in the NSM’s educational institute. The educational programme is based on a system of small-scale teaching and provides a stimulating learning environment with an emphasis on the development of academic skills. The Nijmegen School of Management has about 3,000 students. The NSM’s research activities are governed by the Institute for Management Research (IMR), which has the equivalent of 80 full-time staff members. It focuses on fundamental and applied research on the development, design and effectiveness of the public and private structures that regulate, govern or manage human interaction. The IMR’s research has six ‘hotspots’ or multidisciplinary groups of research. The above-mentioned projects are closely related to research carried out within the hot spots Gender and Power in Politics and Management and Governance and Innovation in Social Services (GAINS) (see IMR's website for more information).

No commercial propositions please.
Additionele informatie
Dr. Roos Pijpers
0031 24 3616123
r.pijpers@fm.ru.nl

https://www.academictransfer.com/employer/RUN/vacancy/36092/lang/en/Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Hoge Raad: geen overtreding bis-in-idem-verbod bij strafvervolging voor mensensmokkel na oplegging van een bestuurlijke boete voor tewerkstellen vreemdelingen


Een bestuurlijke boete voor het tewerkstellen van vreemdelingen zonder vergunning en de daarop volgende strafvervolging wegens mensensmokkel levert in dit geval geen dubbele vervolging wegens hetzelfde feit op volgens het arrest van 9 februari 2016 van de Hoge Raad. De Hoge Raad herhaalt hiermee zijn arrest uit 2011 en volgt de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet.

Achtergrond

De minister van SZW heeft aan een marktkoopman in 2012 twee bestuurlijke boetes van € 4.000 opgelegd, omdat hij twee vreemdelingen werkzaamheden had laten verrichten zonder de vereiste tewerkstellingsvergunningen. Het gaat daarbij om twee overtredingen van artikel 2 Wet arbeid vreemdelingen (“Wav“). Bij de bestuurlijke boetes bleef het niet: de marktkoopman is vervolgens gedagvaard voor de politierechter. De marktkoopman wordt ervan verdacht dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan mensensmokkel (artikel 197a lid 2 Wetboek van Strafrecht (“Sr“)) en het doen verrichten van arbeid door illegale vreemdelingen (artikel 197b Sr). De Hoge Raad staat voor de vraag of het gerechtshof het OM terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard in de vervolging van de marktkoopman, omdat volgens het gerechtshof sprake is van vervolging voor dezelfde feiten (artikel 68 Sr).

Geen dubbele bestraffing

De Hoge Raad komt tot de conclusie dat geen sprake is van hetzelfde feit en dat het gerechtshof het OM daarom ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. Daarbij wijst de Hoge Raad om te beginnen op het verschil in rechtsgoederen ter bescherming waarvan artikel 197a Sr (mensensmokkel) en artikel 197b Sr (arbeid doen verrichten door illegalen) enerzijds en artikel 2 Wav anderzijds dienen. Daarnaast wijst hij op het grote verschil in de maximale gevangenisstraf wegens overtreding van de artikelen 197a en 197b Sr respectievelijk de bestuurlijke boete wegens schending van artikel 2 Wav. Gelet daarop is in dit geval volgens de Hoge Raad geen sprake van hetzelfde feit in de zin van artikel 68 Sr. Daarmee heeft de Hoge Raad zijn standaardarrest van 1 februari 2011 over ne-bis-in-idem herhaald, ondanks de kritiek die vanuit de wetenschap op dat arrest is geuit.

Het Handvest en ne-bis-in-idem

Het ne-bis-in-idem-beginsel vloeit ook rechtstreeks voort uit artikel 50 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (“Handvest“), maar dat artikel is slechts van toepassing wanneer een lidstaat optreedt binnen het toepassingsgebied van het Unierecht. Omdat artikel 2 Wav uit het Unierecht voortvloeit, is daarvan in dit geval sprake. De toelichting bij artikel 50 verwijst voor wat betreft de interpretatie van het artikel naar de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (“Hof“) met betrekking tot artikel 4 Zevende Protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Hoewel Nederland dit protocol niet heeft geratificeerd, is het onder omstandigheden via het Handvest in zekere zin dus van toepassing in de Nederlandse rechtsorde.
Uit het arrest Zolothukin van het Straatsburgse Hof volgt dat het ne-bis-in-idem-beginsel zo moet worden uitgelegd dat “vervolging c.q. bestraffing van een tweede overtreding verboden is, voor zover die overtreding voortvloeit uit dezelfde feiten of wezenlijk dezelfde feiten” (EHRM 10 februari 2009, AB 2009/309 m.nt. Barkhuysen & Van Emmerik). Als startpunt noemt het Hof de feiten die ten grondslag zijn gelegd aan de eerdere (onherroepelijke) sanctiebeslissing en de beschuldigingen in de tweede procedure.

Kanttekeningen bij het arrest van de Hoge Raad

Wij vermoeden dat de uitkomst van het arrest anders was geweest als de Hoge Raad de door het Straatsburgse Hof ontwikkelde jurisprudentie omtrent het ne-bis-in-idem-beginsel had gevolgd. De door de Hoge Raad aangelegde maatstaf in de onderhavige zaak lijkt namelijk niet overeen te komen met de maatstaf die volgt uit het arrest Zolothukin. Volgens de Hoge Raad gaat het zowel om de juridische aard van de feiten als de gedraging van de verdachte. Hoewel volgens het Hof de feiten bepalend zijn, heeft de Hoge Raad de beoordeling of de strafrechtelijke overtreding voortvloeit uit dezelfde feiten niet uitgevoerd. Daartoe hadden de feiten in het boeterapport, op basis waarvan de minister de boete heeft opgelegd, moeten worden bekeken alsmede de feiten die in de tenlastelegging zijn beschreven. Indien de Hoge Raad deze beoordeling had uitgevoerd, was hij mogelijk tot een andere conclusie gekomen.


 Hier gevonden: http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/hoge-raad-geen-overtreding-bis-in-idem-verbod-bij-strafvervolging-voor-mensensmokkel-na-oplegging-van-een-bestuurlijke-boete-voor-tewerkstellen-vreemdelingen/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Portugal to Syrians: Come West

Originally placed here: http://www.politico.eu/article/portugal-to-syrians-come-west-refugee-crisis-portuguese-prime-ministerantonio-costa/


Portugal hopes its welcome for refugees will save Europe, if they can be persuaded to come.
By
Updated

LISBON, Portugal — Plenty of European leaders have a problem with refugees, but António Costa’s is unusual: the Portuguese prime minister can’t get enough of them.
Costa has unilaterally more than doubled the quota allocated to Portugal under a European Union program to relocate refugees languishing in Italy and Greece.
The 10,000 he’s agreed to receive is a drop in the ocean compared to the over 1.3 million people who have flooded into Europe over the past 14 months.
Yet the offer from small, economically challenged Portugal looks generous set against the line taken by countries shunning the EU plan, which is designed to relieve the Greeks and Italians by resettling 160,000 refugees around the 28-nation bloc.
“This crisis is a threat to European values,” Costa told parliament before flying off to last week’s EU summit. “We have to be resolute in tackling it, to maintain the essential value of human dignity.”
He wants Portugal to set an example of European solidarity, as Poland, Hungary, Slovakia and others resist refugee relocation.
So far, however, just 149 refugees have trickled in to Portugal under the relocation plan.
That pitifully low number is due, Portuguese officials insist, more to the inefficiencies of the EU plan than any lack of readiness on their part.
They point out that Portugal is still in third place — behind France and Finland — in receiving refugees under the plan.
After welcoming a first planeload of 64 refugees flown directly from Greece on March 7, the government is studying an appeal from refugee support groups for an EU-funded air-bridge to bring in many more and serve as a model for other countries.
It’s unclear, however, how many refugees are willing to swap Greece for Portugal, rather than pursue their goal of reaching Germany, Sweden or other preferred northern destinations.
As record numbers of refugees poured into the EU last year, Portugal got just 872 asylum requests. That included 19 Syrians, five Iraqis and four Afghans — the three nationalities at the forefront of the flow into Europe.
By far the largest group heading to Portugal was Ukrainian — seeking to join compatriots who make up the country’s biggest non-Portuguese-speaking immigrant community.
A group of 74 Syrians did show up in late 2013 after a circuitous journey through Turkey, Morocco and Guinea-Bissau. Portuguese authorities put them up in a seaside vacation complex outside Lisbon, but they disappeared days later, thought to be headed for Germany.
“Many of the refugees don’t know Portugal, they have no idea of the conditions that have been prepared here to receive them. We have to make an effort to inform them of the opportunities,” says Rui Marques, coordinator of the Refugee Support Platform, which is pushing the air-bridge plan.

Importing talent

There’s across-the-board political support for Costa’s policy of encouraging more Middle Easterners to head for mainland Europe’s westernmost country.
It’s not hard to find malcontents muttering about refugees posing a security risk or burdening already tight finances, but Portugal, along with neighbor Spain, is an exception in a Europe where support for ultra-rightist groups has surged in response to the refugee influx.
A nationalist party that ran on an anti-refugee platform in last October’s general election picked up a mere 0.5 percent of the vote.
In parliament last week, the center-right opposition united behind a motion backing the refugee policy of Costa’s Socialist administration. A resolution condemning the closing of borders in Europe won unanimous support.
“It’s desperate how Europe is flailing about, unable to find a response to this tragedy,” complained conservative lawmaker Pedro Mota Soares. “Ten successive summits have failed to produce answers.”
Cynics suggest the big hearted refugee policy — given the lack of actual refugees — is an easy way for Costa to make friends in Berlin and Brussels as he seeks to persuade eurozone budget hawks to grant space for his drive to “turn the page on austerity.”
It’s a charge the government hotly denies.
“Portugal is not aiming to win points with its policy on refugees, or to gain capital that could be used in other areas. This is not our motivation,” Foreign Minister Augusto Santos Silva said during a recent meeting with foreign journalists. “Providing a welcome to refugees is an obligation under international law.”
For citizens worried about the cost in a land struggling to consolidate a fragile recovery after years of recession, Costa promotes possible economic benefits.

He wants to recruit Middle Eastern farmers and forestry experts to help repopulate rural regions short on manpower. Costa’s also hoping to attract the brightest: visiting Berlin last month, he announced an offer of 2,000 university places for Syrian students.

Memories of the retornados

The open Portuguese approach has its emotional side. Few families here were left untouched by the country’s own refugee crisis in 1975, when up to 1 million people — a tenth of Portugal’s population — fled to the motherland from Angola and four other newly independent former colonies in Africa.
Memories of quaysides crowded with retornados clutching their meager belongings are etched deep in the national psyche.
“The return from the colonies has left Portugal with a very significant experience in this area,” says Marques. “What Portugal did in 1975, shows what Europe could do if it had the will. Proportionally it would be like Europe taking in 56 million people, yet it’s failing to handle one million.”
More recently, Portugal has also won kudos for successes in integrating foreign migrants. It ranked second to Sweden in MIPEX 2015, an EU-funded survey of integration policies in 38 developed countries.
Portugal, however, has fewer immigrants than most EU countries. It’s more of an exporter of people — over a fifth of its population live abroad, the highest rate in the EU after Malta.
Foreign-born residents make up 8.2 percent of Portugal’s population according to the EU statistics agency Eurostat. That compares to around 12 percent in Germany, France and Britain, and over 15 percent in Belgium, Austria or Sweden.
Integration has been eased because most immigrants hail from Portuguese-speaking nations like Brazil, Cape Verde or Angola that share a cultural affinity with their new home, or other European countries led by Ukraine and Romania.
There are fewer than 4,000 from Middle Eastern or North African countries, according to latest official figures from the Portuguese immigration service.

Rational choice

Portuguese officials acknowledge concern that a sudden influx of newcomers with  unfamiliar origins could upset the broad pro-refugee consensus, but they feel that’s a risk worth taking given the stakes.
Lisbon’s biggest concern is the refugee crisis’ potential to wreck the Schengen pact on free cross-border travel within the EU, or even to inflict irreparable damage on the union itself.
“If every country treats the refugee problem as a problem for its neighbor, Schengen is finished,” cautions Santos Silva. “That would have devastating effects for the European economy and for European integration.”
Although his minority administration governs with permission of leftists who are lukewarm or hostile to the EU, Costa is an avowed euro-enthusiast.
Like the center-right opposition, the government views EU open borders as essential for an economy heavily dependent on European investment, exports to other EU countries and remittances sent home from workers in the north.
By welcoming refugees, Costa hopes to do his bit to rebuild tattered European unity.
First he needs to attract refugees with their sights set on Germany, Sweden or other countries reputed for generous welcomes and where many have friends and families. The government acknowledges the difficulties in persuading them to head instead for a faraway country with little renown as a land of economic opportunity.
“Refugees are citizens with rights … they cannot be obliged to establish themselves in one or another country,” says Santos Silva. He’s hopeful, however, that once EU countries “all assume their responsibilities” to open up, the refugees will choose their destinations in a more rational way.”
They might be tempted by a pilot program to settle refugee families in rural central Portugal that’s receiving international attention — including from the U.N. refugee agency — as a possible model for others to follow.
“They are happy here,” says Nataliya Bekh, coordinator of the project that placed 20 refugees from Syria and Sudan in the historic fortress town of Penela last November.
“Their children are safe. They are learning Portuguese. Now we’re looking to find them jobs.”
She says the foundation she works with is ready to receive 200 more. “I’m using my experience as an immigrant to help these people,” explains Bekh, who arrived from Ukraine in 2003.
“Portugal is a very welcoming country,” she said in a telephone interview. “When we came here, people were so kind to us.”
She puts that down to Portugal’s emigration experience. “We asked people why they were so kind to us, and they’d say it’s in the hope their relatives living abroad would also be treated kindly.”

Originally placed here: http://www.politico.eu/article/portugal-to-syrians-come-west-refugee-crisis-portuguese-prime-ministerantonio-costa/


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Generaal pardonner wint gouden medaille voor Nederland

Op zestienjarige leeftijd ontvluchtte Abraham de oorlog in zijn geboorteland Eritrea. In 2009 kreeg hij een verblijfsvergunning via het generaal pardon, dat toen eenmalig werd doorgevoerd.

Een Nederlands paspoort heeft hij echter niet. Daarvoor moet hij zijn oude, Eritrese paspoort inleveren. Maar dat paspoort heeft hij niet en terug naar Eritrea is geen optie.

Maar dankzij zijn prestatie in Rio de Janeiro mag de paspoortloze Abraham na terugkomst  wel mooi op audiëntie bij premier Mark Rutte, en wie weet, de koning. Het is de voorlopige voltooiing van een moeizaam bestaan. "Ja, dat is voor mij nog het mooiste. Ook zonder paspoort voel ik me hartstikke Nederlander."

http://nos.nl/artikel/2132839-voormalig-vluchteling-abraham-ging-voor-brons-maar-kreeg-goud.html
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

17 september 2016

Cursus 15/12: actualiteiten cursus vreemdelingen- en vluchtelingenrecht - Universiteit Leiden


Geachte oud-deelnemer,
Op donderdag 15 december 2016 zal de Universiteit Leiden voor het eerst de actualiteiten cursus vreemdelingen- en vluchtelingenrecht aanbieden. Onder leiding van prof. mr. T.P. Spijkerboer en
mw. mr. dr. A.M.  Reneman zullen vakspecialisten u tijdens deze praktijkcursus volledig bijpraten over actuele thema’s en ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en praktijk van het vreemdelingenrecht en vluchtelingenrecht. De cursist krijgt een overzicht van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het Nederlandse, Europese en internationale vluchtelingenrecht. Er zal tevens aandacht worden besteed aan het reguliere vreemdelingenrecht als aan het asielrecht.

De cursus zal plaatsvinden in het prachtige academiegebouw aan het Rapenburg in hartje Leiden. Voor maar €250,- kunt u 6 PE punten behalen! Wacht alstublieft niet te lang met inschrijven, want er zal maar plaats zijn voor 22 deelnemers.

Voor meer informatie klik hier
Indien u zich wilt inschrijven klik hier


Hartelijke groet,
Universiteit Leiden
Juridisch PAO


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator