De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

21 februari 2017

Een interessant weblog? Neem vooral een GRATIS abonnement op dit blog over vreemdelingenrecht en integratie

Stap 1: Meldt u hier aan met uw e-mail adres


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Stap 2: Let op uw inbox. U krijgt een mailtje van Google of Feedburner met de vraag of u wilt bevestigen dat u een abonnement wilt hebben (In het Engels). Geef aan dat u dat wilt

Stap 3: Iedere dag dat ik nieuwe berichten hier plaatst krijgt u een mailtje met een overzichtje. Maar als ik een dag niets plaats - meestal immers maar een keer of twee per week - dan hoort u niets.

Stap 4: Het bevalt u zo goed dat u wat terug wilt doen. Geef dan bijvoorbeeld aan wanneer er bij u relevante vacatures zijn, wanneer u een interessante uitspraak hebt gezien of wanneer u een cursus geeft. In principe kost het niets maar als u stevig verdient door veel extra aanmeldingen te krijgen voor uw cursus dan vind ik een gratis toegangsbewijs ook wel leuk. Kerstpaketten sla ik ook niet af als u heel blij bent met de nieuwe medewerker. Net zo min als tijdschriften of andere vakliteratuur :) Ik geef trouwens zelf ook les.

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Uitspraak: Beslistermijn en dwangsom niet van toepassing bij verzoek om schadevergoeding

ECLI:NL:RBDHA:2017:1568

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 10-02-2017
Datum publicatie 21-02-2017
Zaaknummer AWB 16/18134
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
Beroep tegen het niet tijdig beslissen op een verzoek om schadevergoeding. De wettelijke beslistermijn van artikel 4:13 Awb en de dwangsombepaling van artikel 4:17 Awb zijn niet van toepassing op een verzoek om schadevergoeding, als bedoeld in artikel 8:90, tweede lid, Awb. Artikel 8:90 Awb voorziet immers reeds in de mogelijkheid om het verzoek om schadevergoeding rechtsreeks via een verzoekschriftprocedure aan de bestuursrechter voor te leggen, indien het bestuursorgaan niet binnen een termijn van acht weken op het verzoek reageert. Daarmee verdraagt zich niet dat het bestuursorgaan door middel van een ingebrekestelling en vervolgens het verbeuren van een dwangsom zou worden gedwongen na acht weken alsnog een besluit op het schadeverzoek te nemen. Uit de Memorie van Toelichting bij de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten blijkt dat de wetgever dit ook niet heeft beoogd.
Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 6:12, geldigheid: 2009-12-28 Algemene wet bestuursrecht 8:75a, geldigheid: 2013-07-01
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 16/18134

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 10 februari 2017 in de zaak tussen

[eiser] ,
eiser,
(gemachtigde: mr. M.J.A. Leijen),

en

de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
verweerder,
(gemachtigde: mr. C. Brand, werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)).

Procesverloop


Eiser heeft beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op zijn verzoek van
28 januari 2016 tot vergoeding van de kosten van het medisch onderzoek dat eiser heeft
laten verrichten door het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO).

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. Eiser heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Nadat partijen toestemming hebben gegeven om uitspraak te doen zonder het houden van een zitting, heeft de rechtbank het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep, het niet tijdig nemen van een besluit met een besluit gelijkgesteld. Tegen het niet tijdig beslissen staat dan ook beroep bij de rechtbank open.

Ingevolge artikel 6:12, tweede lid, Awb kan het beroepschrift worden ingediend zodra:
a. het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen, en
b. twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.
2. Bij besluit van 11 december 2014 heeft verweerder een aanvraag van eiser tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd opnieuw afgewezen. Eiser heeft beroep ingesteld tegen dat besluit. Op 3 december 2015 heeft hij een medisch deskundigenrapport van het iMMO in het geding gebracht. Dit rapport heeft verweerder aanleiding gegeven om op 13 januari 2016 het besluit van 11 december 2014 in te trekken.
Bij brief van 13 januari 2016 aan de rechtbank heeft eiser zijn beroep tegen het besluit van 11 december 2014 ingetrokken.
Bij brief van 19 januari 2016 heeft eiser aan verweerder verzocht, indien hij de asielaanvraag inwilligt, tevens te bepalen dat hij de kosten van het onderzoek door het iMMO vergoedt.
Bij besluit van 23 januari 2016 heeft verweerder de asielaanvraag van eiser ingewilligd en aan hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verleend.
Bij brief van 28 januari 2016 heeft eiser nogmaals verzocht de kosten van het iMMO-onderzoek te vergoeden.
Brief van 28 juni 2016 heeft eiser verweerder in gebreke gesteld wegens het niet tijdig beslissen op zijn verzoek van 28 januari 2016.
3. Eiser voert aan dat verweerder ten onrechte stelt dat artikel 8:75a Awb de aangewezen weg was om de kosten van het iMMO-onderzoek vergoed te krijgen. Ten tijde van de intrekking van zijn beroep, wist eiser immers nog niet of het iMMO-rapport tot inwilliging van zijn aanvraag zou leiden. Nadat verweerder het besluit van 11 december 2014 had ingetrokken en een nieuw besluit moest nemen op de aanvraag van eiser, kon eiser analoog aan artikel 7:15 Awb verweerder verzoeken in het nieuw te nemen besluit een vergoeding toe te kennen voor de gemaakte kosten van de deskundige. Omdat verweerder in het besluit van 23 januari 2016 geen beslissing had genomen over zijn verzoek tot vergoeding van de kosten van het deskundigenonderzoek, moet het verzoek van eiser van 28 januari 2016 om vergoeding van die kosten worden gezien als een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, Awb, namelijk een aanvraag tot het nemen van een aanvullend besluit op het besluit van 23 januari 2016. Zijn verzoek kan dus niet slechts worden gezien als een verzoek om schadevergoeding. Verweerder heeft op deze aanvraag niet binnen een redelijke termijn beslist. Volgens eiser heeft hij verweerder daarom terecht in gebreke gesteld.
Voor zover zijn aanvraag moet worden aangemerkt als een verzoek om schadevergoeding, dan is volgens eiser ook dat verzoek een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, Awb, waarop de beslistermijn als genoemd in artikel 4:13 Awb van toepassing is. Eiser heeft verweerder ook dan terecht in gebreke gesteld, omdat deze beslistermijn is verstreken. Eiser verwijst daartoe naar de Werkinstructie van de IND 2013/17 van 5 september 2013 (hierna: WI 2013/17) en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 30 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:859).
3.1 Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiser conform artikel 8:75a, eerste lid, Awb gelijktijdig met de intrekking van zijn beroep een verzoek aan de rechtbank had moeten doen tot veroordeling van verweerder in de kosten die hij in beroep, waaronder de kosten van het deskundigenadvies, heeft gemaakt. Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 24 juni 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BI9696) betoogt verweerder daartoe dat artikel 8:75a Awb een limitatief en forfaitair karakter heeft en heeft te gelden als exclusieve regeling om deze kosten vergoed te krijgen.
Voorts stelt verweerder zich op het standpunt dat aan een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 8:90, tweede lid, Awb geen beslistermijn is verbonden. Kern van titel 8.4 Awb is immers dat de gelaedeerde de bestuursrechter kan benaderen met een verzoek om schadevergoeding zonder dat daarvoor een besluit nodig is waarin wordt beslist over de eigen aansprakelijkheid. De gelaedeerde dient wel, alvorens een verzoekschrift aan de bestuursrechter voor te leggen, het bestuursorgaan ten minste acht weken van te voren een verzoek te doen toekomen en ten minste acht weken te wachten op een eventuele reactie van het bestuursorgaan. De termijn van acht weken geldt dus als wachttijd om een verzoekschrift bij de bestuursrechter te kunnen indienen en niet als een beslistermijn. Bij afwezigheid van een reactie van het bestuursorgaan staat het eiser vrij om na het verstrijken van de acht weken wachttijd zijn verzoek voor te leggen aan de bestuursrechter. Omdat geen sprake is van een wettelijk bepaalde beslistermijn, is ook geen sprake van een overschrijding van een dergelijke beslistermijn. Artikel 4:17 Awb, op grond waarvan een bestuursorgaan aan de aanvrager een dwangsom verbeurt voor elke dag dat het in gebreke is tijdig een besluit te nemen, kan daarom niet toepasselijk worden geacht op het uitblijven van een reactie op een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 8:90, tweede lid, Awb, aldus verweerder.
3.2
Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder terecht aangenomen dat het verzoek van eiser tot vergoeding van de kosten van het iMMO-onderzoek dient te worden aangemerkt als een schriftelijk verzoek aan verweerder om schadevergoeding als bedoeld in artikel 8:90, tweede lid, Awb. Die kosten kunnen immers worden beschouwd als schade als gevolg van het onrechtmatig gebleken besluit van 11 december 2014, in de zin van artikel 8:88, eerste lid, aanhef en onder a, Awb. Dat verweerder zich in het besluit van 23 januari 2016, waarbij hij de asielaanvraag van eiser alsnog heeft ingewilligd, niet heeft uitgelaten over het verzoek van eiser tot vergoeding van de kosten van het deskundigenonderzoek en eiser daarna verweerder heeft verzocht daarover alsnog een besluit te nemen, maakt het voorgaande niet anders. Voor analoge toepassing van artikel 7:15, tweede lid, Awb, zoals door eiser bepleit, is geen plaats, reeds omdat het niet gaat om kosten die eiser heeft gemaakt in de bestuurlijke fase, maar om kosten die hij heeft gemaakt in de beroepsprocedure bij de rechtbank.
Anders dan verweerder heeft betoogd, leidt zijn standpunt dat artikel 8:75a Awb heeft te gelden als een exclusieve regeling om deze kosten vergoed te krijgen, op zichzelf niet tot het oordeel dat van overschrijding van de termijn waarop hij op dat verzoek had moeten reageren, geen sprake kan zijn. Dat standpunt zou immers leiden tot afwijzing van het verzoek tot schadevergoeding, dat hij, binnen de in artikel 8:90, tweede lid. Vw neergelegde termijn van acht weken, in een reactie op dat verzoek aan eiser kenbaar had kunnen maken.
Verweerder betoogt echter terecht dat de wettelijke beslistermijn van artikel 4:13 Awb en de dwangsombepaling van artikel 4:17 Awb niet van toepassing zijn op een verzoek om schadevergoeding, als bedoeld in artikel 8:90, tweede lid, Awb. Artikel 8:90 Awb voorziet immers reeds in de mogelijkheid om het verzoek om schadevergoeding rechtsreeks via een verzoekschriftprocedure aan de bestuursrechter voor te leggen, indien het bestuursorgaan niet binnen een termijn van acht weken op het verzoek reageert. Daarmee verdraagt zich niet dat het bestuursorgaan door middel van een ingebrekestelling en vervolgens het verbeuren van een dwangsom zou worden gedwongen na acht weken alsnog een besluit op het schadeverzoek te nemen. Uit de Memorie van Toelichting bij de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Kamerstukken II 2010/11, 32 621, nr. 3, p. 50) blijkt dat de wetgever dit ook niet heeft beoogd. Daarin is opgenomen dat het belang van het voorschrift van artikel 8:90 Awb erin is gelegen dat het bestuursorgaan naar aanleiding van het verzoek met de belanghebbende in overleg kan treden over een eventuele schadevergoeding, zodat wellicht op een informele wijze tot overeenstemming kan worden gekomen en de procedure bij de rechter niet meer nodig is, dat de drempel voor partijen om te overleggen over een oplossing zo laag mogelijk moet zijn en dat om deze reden ook geen nadere voorschriften zijn opgenomen voor het geval het bestuursorgaan niet op de kennisgeving reageert of pas na afloop van de acht-weken-termijn.
Dat in de WI 2013/17, die blijkens de toelichting de WI 2013/8 van 1 juni 2013 vervangt vanwege onjuiste vindplaatsen in die laatste WI voor een aantal beslistermijnen, nog staat vermeld dat een ingebrekestelling ook een verzoek om schadevergoeding kan betreffen, kan niet afdoen aan het wettelijk systeem voor een verzoek om schadevergoeding zoals dat sinds de inwerkingtreding van titel 8.4 Awb op 1 juli 2013 geldt.
De verwijzing door eiser naar de uitspraak van de Afdeling van 30 maart 2016, waaruit volgt dat in die zaak het bestuursorgaan een dwangsom heeft verbeurd omdat het bestuursorgaan niet binnen de termijn van twee weken na de ingebrekestelling op het verzoek om schadevergoeding had beslist, leidt evenmin tot een ander oordeel. Anders dan in de zaak van eiser, was in die zaak, gelet op het overgangsrecht neergelegd in artikel IV, eerste lid, van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Stb. 2013, 50), het voor 1 juli 2013 geldende recht van toepassing omdat het schadeveroorzakende besluit dateerde van voor 1 juli 2013. In die zaak was de procedure tot het verzoeken om schadevergoeding, zoals sinds 1 juli 2013 neergelegd in titel 8.4 Awb, daarom niet van toepassing.
4. Gelet op het voorgaande is geen sprake van een niet tijdig nemen van een besluit waartegen eiser in beroep kan opkomen. Het beroep is daarom niet-ontvankelijk.
5. Nu het beroep niet-ontvankelijk is, is er geen grond om met toepassing van artikel 8:55c Awb vast te stellen dat verweerder een dwangsom is verschuldigd, zoals eiser heeft verzocht.
6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.Beslissing


De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J. van der Kluit, rechter, in aanwezigheid van mr. M.H. Belevska, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 10 februari 2017.

Uitspraak: Hoe bereken je hoe lang Gemeenschapsonderdanen een relatie hebben gehad? BPR niet doorslaggevend

ECLI:NL:RBDHA:2016:16812

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 06-10-2016
Datum publicatie 20-02-2017
Zaaknummer AWB 16/7039 en 16/7040
Inhoudsindicatie
Niet in geschil is dat achteraf is gebleken dat vanaf de aanvang sprake was van een deugdelijk bewezen duurzame relatie. Eiser heeft immers een verblijfsrecht ontleend aan zijn relatie. Verweerder heeft voor bepaling van de aanvang (en, bijgevolg, de duur) van de relatie echter niet (enkel) de datum van de BRP-inschrijving tot uitgangspunt genomen, maar heeft hierbij zes maanden opgeteld, onder verwijzing naar, onder meer, zijn beleid en de uitspraak van de Afdeling van 6 september 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BS1678). Dit standpunt gaat, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet op. Immers, het aangehaalde beleid en de Afdelingsjurisprudentie zien op bewijs van de duurzaamheid van de relatie in de aanvraagfase en zolang de relatie voortduurt. In dit geval betreft het daarentegen de situatie waarin de relatie is geëindigd, maar (achteraf bezien) vanaf de aanvang deugdelijk bewezen duurzaam is geacht. De rechtbank volgt verweerder, zonder nadere toelichting, niet in zijn standpunt dat in een dergelijk geval de eerste zes maanden van de relatie op de totale duur van de relatie in mindering moeten worden gebracht. De rechtbank is dan ook van oordeel dat aan het bestreden besluit een motiveringsgebrek kleeft. De rechtbank is voorts, mede in het licht van het voorgaande, van oordeel dat verweerder zich onvoldoende draagkrachtig heeft uitgelaten over de aanvangsdatum van de relatie. Uit de uitspraak van de Afdeling van 6 september 2011 blijkt dat een duurzame relatie ook op andere manieren dan middels een inschrijving in de BRP kan worden aangetoond. Eiser stelt zich op het standpunt dat de relatie (in ieder geval) bestond ten tijde van de aanvraag, op 4 mei 2012. Eiser heeft voorts verklaringen, foto’s, afschriften van een gezamenlijke bankrekening en een zwangerschapsverklaring aangeleverd, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de relatie al voorafgaand aan de aanvraagdatum bestond. De rechtbank is van oordeel dat reeds gelet op het feit dat eiser op 4 mei 2012 een aanvraag om verblijf bij partner heeft ingediend, waarbij zowel hij als zijn partner een relatieverklaring heeft afgegeven, aannemelijk is dat hun deugdelijk bewezen duurzame relatie in ieder geval op dat moment al bestond. De rechtbank kan verweerder dan ook zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet volgen in zijn (naar de rechtbank begrijpt, subsidiaire) standpunt dat de datum van de BRP-inschrijving als aanvangsdatum dient te gelden.

Hier vindt u de uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:16812
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Uitspraak: Mag iemand in grensdetentie als zijn asielaanvraag kansrijk lijkt?

ECLI:NL:RBDHA:2017:1561

Expulsion of seriously ill migrants: a new ECtHR ruling reshapes ECHR and EU lawDr Lourdes Peroni*, Postdoctoral Research Fellow, Ghent University Human Rights Centre (ECHR aspects) and Professor Steve Peers (EU law aspects)
In what is possibly one of the most important judgments of 2016, Paposhvili v. Belgium, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights (ECtHR) has memorably reshaped its case law on when Article 3 ECHR (which bans torture or other inhuman or degrading treatment) applies to the expulsion of seriously ill migrants. In a unanimous judgment, the Court leaves behind the restrictive application of the high Article 3 threshold set in N. v. the United Kingdom and pushes for a more rigorous assessment of the risk of ill-treatment in these cases. For us at the Human Rights Centre of Ghent University, it was a thrill to intervene as a third party in such an important case. In our third party intervention we submitted that Paposhvili offered a unique opportunity to depart from the excessively restrictive approach adopted in N. We are delighted that the Grand Chamber has seized the opportunity to re-draw the standards in this area of its case law in a way that does fuller justice to the spirit of Article 3.
This main part of the post addresses the ECtHR’s interpretation of the ECHR in Paposhvili, while in the Annex to this post, Steve Peers considers its application within the scope of EU law.
The ECHR judgment

Mr. Paposhvili, a Georgian national living in Belgium, was seriously ill. He claimed that his expulsion to Georgia would put him at risk of inhuman treatment and an earlier death due to the withdrawal of the treatment he had been receiving in Belgium (for more on the facts, see my previous post). He died in Belgium last June, while his case was pending before the Grand Chamber. The Court did not strike his application out of the list. It found that “special circumstances relating to respect for human rights” required its continued examination based on Article 37 § 1 in fine ECHR (§ 133). The Court held that there would have been a violation of Article 3 if Belgium had expelled Mr. Paposhvili to Georgia without having assessed “the risk faced by him in the light of the information concerning his state of health and the existence of appropriate treatment in Georgia.” It found a similar violation of Article 8 if Belgium had expelled him without having assessed the impact of his return on his “right to respect for his family life in view of his state of health.”

 Continue/ lees hier verder: http://eulawanalysis.blogspot.nl/2017/01/expulsion-of-seriously-ill-migrants-new.html


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

The Dublin system: the ECJ Squares the Circle Between Mutual Trust and Human Rights Protection

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

By Cecilia Rizcallah, Research Fellow at the Belgian National Fund for Scientific Research affiliated to the Centre of Interdisciplinary Research in Constitutional Law of Saint-Louis University (USL-B) and the Centre of European Law of the Free University Brussels (ULB). The author wishes to thank the Professors E. Bribosia and S. Van Drooghenbroeck for their valuable advice.
Introduction
On Thursday February 16th, the ECJ handed down a seminal judgment in the case of C.K. and others, C-578/16 PPU. This ruling was rendered on a reference for a preliminary ruling from the Supreme Court of Slovenia asking, in substance, whether the risk faced by an asylum seeker of being a victim of inhuman and degrading treatment because of his/her individual situation, shall prevent his/her transfer to another Member State to consider his/her asylum claim on the basis of the Dublin system.
The Dublin System: Cooperation between Member States based on Mutual Trust
The Dublin system, initiated by a Convention signed in 1990 in the city whose name it bears, allocates responsibility for examining asylum applications lodged by third country nationals (TCNs) in the EU, in such a manner that, in principle, only one State has the task of examining each asylum request lodged on the European Union’s territory.  Pursuing harmonisation of Member states’ asylum policies, the Treaty of Amsterdam introduced the competence of the European Community (Article 63 EC; now Article 78 TFEU) to adopt additional measures in order to achieve a Common European Asylum System (CEAS). On that basis, the Dublin Convention was replaced by the “Dublin II” Regulation (Regulation n°343/2003) and then the “Dublin III” Regulation (Regulation 604/2013). Also, a number of directives were adopted in order to set up minimum standards on the qualification and status of refugees and persons with subsidiarity protection (Directive 2011/95/UE), on asylum procedures (currently Directive 2013/32/UE) and on reception conditions for asylum-seekers (currently Directive 2013/33/UE). 
 

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

The migrant slave trade is booming in Libya. Why is the world ignoring it?


I’ve seen the dangerous route to Europe through Libya, with thousands of people at the mercy of cruelty for profit. But our leaders prefer to keep them there‘We have a heightened responsibility towards Libya because of the role Britain played in bringing down the Gaddafi dictatorship.’ Photograph: Dave Williams/Sound Ltd

It’s a mass grave that we don’t need the United Nations to verify. Every day an average of 14 migrants, the vast majority from countries in sub-Saharan Africa, die crossing the Mediterranean. Many more see their European dream turn into a nightmare long before they’re corralled on to flimsy rubber dinghies on Libya’s beaches. They’re the victims of a silent massacre in the Sahara desert – a journey more deadly than the crossing from the coast, according to the International Organisation for Migration

Come the spring, thousands of migrants and refugees fleeing poverty and violence will die in Libya, but I doubt you’ll hear much about it. Compassion fatigue has set in. The numbers have become too big to comprehend. It’s an old story; we feel numbed by the now familiar news images of men huddled together on boats. Maybe it’s because they’re African and have been written off as “undeserving economic migrants”. These are the people some of our political leaders have in mind when they talk of swarms, plagues and marauders. The understandable focus on Syrian refugees has taken the spotlight away from the more dangerous route to Europe through Libya. 

  ‘What I saw there is nothing short of a modern-day slave trade.’

Or maybe it’s because, with three rival governments presiding over anarchy in Libya, and the real power lying in the hands of armed militias, getting inside the country to tell the story is just too difficult and dangerous. One thing is becoming clear – many people have come to see this tragic situation as though it were more a problem for us than for the migrants. We have stopped caring about them. As a documentary-maker, I believe it’s our job to make people care. That was the reason my team and I went to Libya – to try to shine a light on the under-reported plight of migrants away from the coastline and to tell the human stories of the men and women making the journey.
What I saw there is nothing short of a modern-day slave trade, with migrants treated as commodities. It’s as though nothing has changed in the 300 years since desert tribes used the very same routes to bring slaves to north Africa: Nigerian women told they are going to Italy to work as housemaids only to be trafficked into desert brothels with no idea when they might leave, young men cruelly beaten and held captive for months until their families pay a ransom, women forced to take contraception to stop themselves becoming pregnant at the hands of smugglers.

Continue: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/20/migrant-slave-trade-libya-europeWellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Cursus: Migration and the (Inter-)National Order of Things (Bergen Summer School)

Migration and the (Inter-)National Order of Things

Law, State Practices and ResistanceCourse leaders: Maja Janmyr, Postdoctoral Researcher, Faculty of Law, UiB, and Marry-Anne Karlsen, Senior Researcher, Uni Research Rokkan Centre
This interdisciplinary course aims to deepen the understanding of the politics of protection and control of contemporary migration. It asks: How are migrants given different bureaucratic and legal identities (e.g. refugees, stateless persons, irregular migrants) and what are the consequences of such distinctions and labels? What protection does international law and humanitarian institutions offer to different categories of people? What are the spatial, temporal and gendered implications of the protection and control practices aimed at migrants?  And, how are the legal and bureaucratic identities, and institutions of migration control, challenged by migrants themselves?
This course introduces PhD candidates to key concepts, cross-cutting research and analysis in the fields of law, anthropology, human geography and political science. It offers lectures by leading migration scholars, student presentations, role plays, film screenings and a possibility of writing an academic paper, enabling the participant to earn 10 credits.
Monday 12 June
13:30 – 14:00 Course introduction
Maja Janmyr (UiB) + Marry-Anne Karlsen (Uni Rokkan Centre)
14:00 – 15:00 Lecture: Introduction to International Refugee Law
Jessica Schultz (CMI)
15:30 – 16:30 Role Play: Refugee Status Determination Process
Jessica Schultz (CMI)
Tuesday 13 June
9:00 – 10:30 Lecture: A case apart. The United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) and the Palestinian refugees
Kjersti G. Berg (UiB)
11:00 – 12:30 Lecture: The Syrian Refugee Crisis and Non-Signatories to the 1951 Refugee Convention
Maja Janmyr (UiB)
Wednesday 14 June
9:00 –10:30 Lecture: Normative Dimensions of Migration
Jesse Tomalty (UiB)
11:00 – 12:30 Presentations (MJ/MAK)
13:30 – 15:00 Lecture and film: Between “Victims” and “Criminals”: Trafficking, Smuggling, and Everyday Violence among Nigerian Women Migrants
Sine Plambech (Diis)
15:30 – 17:00 To be announced
Thursday 15 June
9:00 – 10:30 Lecture: Irregular migrants and political mobilization
Synnøve Bendixsen (UiB)
11:00 – 12:30 Lecture: Waiting for an uncertain future: Gender, time and irregular migration
Christine Jacobsen (UiB)
13:30 – 15:00 Presentations (MJ/MAK)
15:30 – 17:00 Keynote: Alison Mountz  Discussant
Christine Jacobsen (UiB)
Friday 16 June
9:00 – 10:30 Lecture: Local responses to the “refugee crisis”: the case of Norway:
Susanne Bygnes (UiB)
11:00 – 12:30 Lecture: Camp, Ghetto, Zinco, Slum: Lebanon’s Transitional Zones of Emplacement
Are Knudsen (CMI)
13:30 – 15:00 Presentations (MJ)
Monday 19 June
9:00 – 12:30 Presentations (MAK)
Al Husseini J. and Bocco, R. “The Status of the Palestinian Refugees in the Near East: The right of return and UNRWA in perspective”, Refugee Survey Quarterly, Vol. 28, Nos 2 & 3 (2009), pp. 260-285.
Arendt, H. “The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man”, Ch 9 in Arendt, H., The Origins of Totalitarianism (1966), pp.267-302.
Bendixsen, S., “Voice Matters: Calling for Victimhood, Shared Humanity and Citizenry of Irregular Migrants in Norway”, in Gonzales R. & Sigona N. (eds.) Within and Beyond Citizenship. Borders, Membership and Belonging, (Routledge, 2017), pp. 185-207.
Carens, J. H. “Aliens and Citizens: the case for open borders” The Review of Politics, Vol 49, No. 2 (1987), pp. 251-273.
Goodwin-Gill, G. “The International Law of Refugee Protection”, in Fiddian-Qasmiyeh, E., Loescher, G., Long, K., & Sigona, N. (eds.), The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies (Oxford University Press, 2014) pp. 1-16.
Hinger, S., Schäfer, P., & Pott, A.,“The Local Production of Asylum”, Journal of Refugee Studies (2016) doi: 10.1093/jrs/few029.
Hyndman, J. & Giles, W., “Waiting for What? The Feminization of Asylum in Protracted Situations”, Gender, Place & Culture, Vol. 18, No. 3 (2011), pp. 361-379.
Janmyr, M., “No Country of Asylum: Legitimizing Lebanon’s Rejection of the 1951 Refugee Convention” [forthcoming 2017].
Knudsen, A. J. “Camp, Ghetto, Zinco, Slum: Lebanon’s Transitional Zones of Emplacement”, Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development, Vol. 7 No. 3 (2016), pp. 443-457.
Plambech, S., “Sex, Deportation and Rescue: Economies of Migration among Nigerian Sex Workers” Feminist Economics (2016), pp. 1-26. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13545701.2016.1181272
Stevens D., “Shifting Conceptions of Refugee Identity and Protection: European and Middle Eastern Approaches”, in Kneebone S., Stevens, D., & Baldassar, L., Refugee Protection and the Role of Law: conflicting identities (Routledge, 2014), pp. 73-97.


Hier gevonden: http://www.uib.no/en/rs/bsrs/104290/migration-and-inter-national-order-things#recommended-literature


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: International Mobility Officer

Loyens & Loeff Company Location Amsterdam Area, Netherlands 

 

 

Job description

International mobility is a priority for Loyens & Loeff, enabling us to leverage and further develop our talents, drive business growth, and enhance our competitive advantage. An International Mobility desk is currently being set up which will serve as a one-stop-shop for all international mobility related matters.
For the International Mobility desk we are currently looking for an enthusiastic and service oriented International Mobility Officer.
The desk provides services and advice on global mobility policies & procedures. Furthermore, it manages the International Assignment Policies that are the basis of any assignment and sees to it that policies and procedures are applied consistently across all practice groups, while ensuring compliance with local legislation in the home/host location. The desk coordinates the full assignment cycle for expats from initiation to repatriation in liaison with key stakeholders (i.e. partners, HR, payroll, local office management) and third parties.
The role of International Mobility Officer is predominantly operational, providing ongoing support to our assignees, but you will also be expected to participate in international mobility projects (e.g. policy review), and play an active role in assisting with defining and implementing process improvements.

Your tasks and responsibilities would be (but not limited to):
Coordination & communication
 • Act as focal point for assignees, brief them on practicalities (e.g. payroll, housing, immigration, insurances), and provide ongoing support;
 • Initiate vendor services (e.g. immigration, housing, removal) and ensure timely coordination with third parties;
 • Assist with recurring processes (balance sheet updates, bonus process, payroll updates);
 • Coordinate assignment lifecycle and international rotation programs;
 • Liaise with assignees, stakeholders and third parties for information and follow-up, and ensure everyone is/stays aligned.
  Administration
 • Prepare assignee correspondence e.g. assignment letters, extensions, briefing emails etc., and ensure correspondence is issued on time to assignee and stakeholders;
 • Apply for/extend/terminate insurances: social security, international health, liability;
 • Maintain and update central expat database and assignee files;
 • Prepare balance sheet calculations;
 • Assist with streamlining and updating international mobility processes & procedures.
Profile
We are looking for an enthusiastic person with good interpersonal skills who enjoys helping others. You are highly motivated, organised, proactive and good at multitasking. You are be able to adopt quickly to a dynamic environment with demanding stakeholders. You have a minimum of 2 years’ experience in a similar position, hold a Bachelor degree and possess a good level of numeracy and data skills. Also, you have excellent written and verbal (English) communication skills, value integrity, feel responsible, and have an eye for detail. Last but not least, you are a team player with good organisational and cultural sensitivity, and a sense of humor. What do we offer?
We offer a part-time position for 32 hours per week (4 days) with excellent secondary conditions. A challenging position within an international company in the city of Amsterdam/Rotterdam. And above all, we offer a lot of room for personal development and provide various training opportunities. How to Apply?
If the above appeals to you and if you want to be part of a new team in an exciting internationally oriented environment, please send an English cover letter and resume in PDF to gwen.nijzink@loyensloeff.com For more information, please contact Esther Abraas, Senior International Mobility Advisor, at 020 57 85 776.
The moment a suitable candidate has been found, the vacancy will be withdrawn.Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Legal Associate Immigration

Briddge Company Location Amsterdam Area, Netherland

Werkzaamheden
 • Het uitvoeren en beheersen van (voornamelijk HSM) immigratieprocedures voor (internationale) klanten, waartoe de volgende werkzaamheden behoren: beoordelen van benodigde documenten, aanvragen van erkend sponsorschap, aanvragen van (HSM) verblijfs-/werkvergunning voor buitenlandse medewerkers
 • Adviseren over en aanvragen van (verlenging van) alle soorten verblijfs-/werkvergunningen, zoals voor zelfstandig ondernemers op basis van DAFT, religieuze medewerkers/missionarissen, ‘voorzetting zelfstandig verblijf’ of verblijf bij een familielid, etc.
 • Adviseren over en regelen van huisvesting, zorgverzekering, kinderbijslag, BSN, inschrijving bij gemeente/Expatcenter, omzetten rijbewijs
 • Adviseren van klanten met betrekking tot het Nederlands staatsburgerschap, inburgeringsexamen, permanent verblijf in Nederland
 • Contact onderhouden met overheidsinstanties zoals IND, Belastingdienst, ambassades, gemeentes, GGD, NFIA
 • Adviseren over en reviewen/aanvragen van 30% regelingen
Vereisten
 • Opleiding op minimaal HBO juridisch / WO Bachelor
 • Actuele kennis met betrekking tot relevante wet- en regelgeving op het gebied van immigratie
 • Ervaring met administratieve afhandeling van en adviseren over immigratie vraagstukken
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid in Nederlands en Engels
 • Resultaatgericht, pragmatisch en hands-on
 • Sterk verantwoordelijkheidsgevoel, accuraat en de wil om zich te blijven ontwikkelen
 • Analytisch denkvermogen
 • In staat om onder druk te werken, stressbestendig
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • Oplossingsgericht
 • Klantgericht
 • Procesmatig kunnen werken
 • Beschikken over inlevingsvermogen


Website: http://www.briddge.com/

Briddge offers you the highest quality of legal, accounting, fiscal, payroll and management services. We operate as your trustworthy partner whilst establishing your operation in Europe. Through our extensive experience and expertise, we are able to assist you with every step of starting-up and running your operation in Europe.

https://www.linkedin.com/jobs/view/259767740/Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/lInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

20 februari 2017

Lecture - Internally displaced persons: a forgotten group

Hardly a day goes by without discussions about the refugees who are crossing international borders. However, there are tens of millions of refugees who do not get to leave their country of origin. These ‘Internally Displaced Persons’ (IDPs) are barely discussed on the news. Who are these IDPs and what is their position under international law? What are their rights and which actors have to provide them with those rights?
Examples of well known countries with a high number of IDPs per capita are Syria, Iraq,the Democratic Republic of Congo and Sudan. However, there are countries with a high number of IDPs that are not known to the general public. Among these countries is Azerbaijan, which has more than 600 000 IDPs due to the Nagorno Karabakh conflict. With the Nagorno Karabakh conflict still not solved after more than 20 years, what is their position and what is done to make sure the rights of these forgotten group of people is ensured? This and more will be discussed during this lecture.

Date: Wednesday the 22th of februari 2017
Time: 17.00 – 19.00
Where: T3-06 (new location)

Interested? Apply by sending an email with your name and studies to vpaa@elsarotterdam.nl.

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Boek: Understanding Eritrea: Inside Africa's Most Repressive State

The most secretive, repressive state in Africa is hemorrhaging its citizens. In some months as many Eritreans as Syrians arrive on European shores, yet the country is not convulsed by civil war. Young men and women risk all to escape. Many do not survive - their bones littering the Sahara; their bodies floating in the Mediterranean.

Still they flee, to avoid permanent military service and a future without hope. As the United Nations reported: 'Thousands of conscripts are subjected to forced labor that effectively abuses, exploits and enslaves them for years.'

Eritreans fought for their freedom from Ethiopia for thirty years, only to have their revered leader turn on his own people. Independent since 1993, the country has no constitution and no parliament. No budget has ever been published. Elections have never been held and opponents languish in jail. International organizations find it next to impossible to work in the country.

Nor is it just a domestic issue. By supporting armed insurrection in neighboring states it has destabilized the Horn of Africa. Eritrea is involved in the Yemeni civil war, while the regime backs rebel movements in Somalia, Ethiopia and Djibouti.

This book tells the untold story of how this tiny nation became a world pariah.


Editorial Reviews

About the Author


Martin Plaut, the BBC World Service's former Africa Editor, has published extensively on African affairs. An adviser to the Foreign Office and the US State Department he is Senior Researcher at the Institute of Commonwealth Studies.

 • Paperback: 264 pages
 • Publisher: Oxford University Press; 1 edition (March 1, 2017)
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Expert Meeting Proving family ties in Eritrean family reunification cases 7 maart VU

De VU Migration Law Clinic en VluchtelingenWerk Nederland organiseren een Expert Meeting over (het bewijzen van) de gezinsband bij Eritrese gezinsherenigingen. NB. De presentaties zijn in het Engels!
Programma
14.00-14.10 Opening door voorzitter Prof. Mr. Pieter Boeles, sectie migratierecht, Vrije Universiteit Amsterdam.
14.10-14.55 Dr. Gunter Schröder zal spreken over zijn onderzoeksresultaten ten aanzien van de authenticiteit van Eritrese huwelijksakten
14.55-15.40 Dr. Yohannes Amanuel zal spreken over het Eritrese huwelijksrecht. Ook zal hij in gaan op de eisen rondom huwelijksregistratie en de gevolgen als hieraan niet is voldaan en de problematiek rondom de geldigheid van Eritrese huwelijken in Nederland.
15.40-16.00 Pauze
16.00-16.45 Prof. Mirjam van Reisen zal spreken over haar rapport ‘Niets is wat het lijkt’, dat de gevolgen van de “lange arm” van de Eritrese overheid in Nederland bespreekt.
16.45-17.20 Rosa Coene, Elin Gafvelin, Verônica Otero en Francesca Rondine van de Migration Law Clinic, Vrije Universiteit Amsterdam, zullen hun onderzoeksrapport presenteren getiteld “Bewijsnood”: a legal measurement or an unlawful procedural hurdle?

De expert meeting vindt plaats op dinsdag 7 maart 2017 van 13.45u (inloop) tot 17.30u in de Kerkzaal (zaal HG 16A-00), 16e verdieping VU Amsterdam, Boelelaan 1105, Amsterdam. Een routebeschrijving vindt u via: http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/contact-routebeschrijving/index.aspx

Inschrijving kan tot uiterlijk 27 februari via: https://fd7.formdesk.com/vuamsterdam/MigrationLawClinicSeminar2017

Er zijn geen kosten verbonden aan de Expert MeetingWellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

BOEK: Migration by Boat: Discourses of Trauma, Exclusion and Survival (Forced Migration)

At a time when thousands of refugees risk their lives undertaking perilous journeys by boat across the Mediterranean, this multidisciplinary volume could not be more pertinent. It offers various contemporary case studies of boat migrations undertaken by asylum seekers and refugees around the globe and shows that boats not only move people and cultural capital between places, but also fuel cultural fantasies, dreams of adventure and hope, along with fears of invasion and terrorism. The ambiguous nature of memories, media representations and popular culture productions are highlighted throughout in order to address negative stereotypes and conversely, humanize the individuals involved.Review

"This book is highly original in its emphasis on representations of enforced sea journeys and their memorialisations. Many, including myself, would like it on their shelf for teaching and reference." · Michael Pugh, University of Bradford
"Migration by Boat is an excellent example of engaged social science... With its inter-disciplinary perspective, geographical diversity and historical sensitivity, it succeeds in presenting in-depth insights into this highly sensitive phenomenon." · Joris Schapendonk, Radboud University

About the Author

Lynda Mannik is a Lecturer in Cultural Anthropology at York University. She is the author of Photography, Memory and Refugee Identity: the voyage of the S.S. Walnut, 1948 (UBC Press 2012); Reclaiming Canadian Bodies: Representation and Visual Media (Wilfrid Laurier Press, 2015); and Canadian Indian Cowboys: Rodeo, Representation and the RCMP at the Royal Easter Show, 1939 (University of Calgary Press, 2006).

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l
Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

"Nieuwe" advocatenkantoren vreemdelingenrecht

Nieuw kantoor Inigo Advocaten

Een samenwerkingsverband van Marianne Wiersma, Florimond Wassenaar, Dirk Schaap, Julien Luscuere, Merijn de Jong en Erwin Dingenouts. De eerste vijf richten zich vooral op het regulier migratierecht (zoals gezinshereniging, arbeids- en kennismigranten, studenten). Deze expertise in één kantoor is uniek voor Rotterdam en gaat 1 maart van start aan de Willemskade. Het niche kantoor is vanaf die datum ook op internet te vinden onder www.inigo.nl

Advocaat Eric Scheers begint voor zichzelf

"After 16 years of experience in immigration law – as a lawyer at the Dutch Immigration and Naturalisation Service (IND), as a senior (staff)lawyer at the Aliens Division of the Amsterdam Court and as a senior lawyer at the renowned immigration law office Everaert Lawyers -, I decided to start my own law firm today: Scheers Advocacy (Scheers Advocatuur)!"

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator