20 april 2015

Perikelen met geboorteaktes ook bij huur- en zorgtoeslag vreemdelingen

Vanmorgen kwamen er een paar vluchtelingen op spreekuur. Het bleek dat doordat van het kind van meneer er een fout zat in de geboorteakte die uit X was meegenomen, hem al de tussenliggende jaren huur- en zorgtoeslag was onthouden.Hij kon immers geen geldige, juiste geboorteakte overleggen (op het origineel was de geboortdatum een week later dan de echte datum waarop het kind in Nederland staat geregistreerd). Door allerlei instanties werd hij van het "kastje naar de muur" gestuurd. De Belastingdient, de Gemeente, het Juridisch loket, een advocaat, Vluchtelingenwerk. De ambassade had namelijk aangegeven dat dit soort wijzigingen alleen in X zelf kunnen worden totstandgebracht. En ja als iemand met een vluchtelingenstatus wiens relaas nu nog nijpender is kan je niet terug. Niemand was blijkbaar op het idee gekomen dat meneer wel eens een beroep op bewijsnood zou kunnen doen.

Ik heb hem het volgende geadviseerd:
- Schrijf de ambassade en leg uit wat ze je verteld hebben en vraag of ze dat schriftelijk willen vertellen;
- Benadruk richting instanties als de Belastingdienst dat je als erkende vluchteling niet kan worden tegengeworpen dat je iets moet gaan halen in het land waar je vandaan gevlucht bent;

- Maak een kop van de DNA test van de IND. Maakt het wat uit of een klein kind een week ouder of jonger is, het gaat er om dat het je kind is;
- Doe een beroep op het gelijkheidsbeginsel (bij zijn broer in een andere gemeente was het geen enkel probleem)-
- Benader een advocaat in het land van herkomst en vraag of die wat kan betekenen (als de rest niet genoeg zou zijn).Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Vreemdelingenbewaring weer van stal gehaald om demonstranten aan te pakken (terwijl er in 2007 al een uitspraak over is gedaan)

Boze studenten en docenten bezetten uit protest wekenlang het Maagdenhuis, het bestuurspand van de Universiteit van Amsterdam. Zaterdag maakte de politie een einde aan de actie. Bij de ontruiming werden tien actievoerders opgepakt. De laatste twee actievoerders zijn vrijdag vrijgelaten. De twee zaten in vreemdelingenbewaring omdat zij weigerden hun naam prijs te geven.

Twee dagen na de ontruiming protesteerden naar schatting duizend studenten en docenten van de UvA bij gebouwen van de universiteit in het centrum van de stad. De demonstranten liepen in een protestmars van het faculteitsgebouw aan de Roetersstraat naar een gebouw in de Binnengasthuisstraat.
(Bron: Algemeen Dagblad:  http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/3963565/2015/04/17/Nauwelijks-nog-steun-voor-bestuur-UvA.dhtml

 Ik ben gezegend met het geheugen van een olifant. Dit gebruik van de Vreemdelingenwet om demonstranten aan te pakken kwam mij wel heel bekend voor en ik kon me ook herinneren dat daar al eerder een rechter over had gezegd dat dat niet zou mogen.

Gelukkig bestaat er tegenwoordig Google. En aldus kon de zaak van mijn oud-collega mr Hemelaar worden teruggevonden waarin hij ooit demonstranten had bijgestaan die in vreemdelingenbewaring waren gesteld omdat ze aan het protesteren waren bij Kamp Zeist.

Wat was er toen dan precies aan de hand? In het artikel van 18 augustus 2007 door Padu Boerstra in Vrij Nederland wordt de casus uiteengezet:

Demonstrantje pesten met de vreemdelingenwet

Door Padu Boerstra
18 augustus 2007 
Nieuw fenomeen: Nederlanders die in vreemdelingendetentie worden gehouden omdat ze hun identiteit niet willen prijsgeven.
 Na een blokkadeactie op 3 augustus bij Kamp Zeist door de Werkgroep Stop Deportaties, heeft de politie Utrecht twee demonstranten uitgeleverd aan de vreemdelingenpolitie omdat ze hun identiteit niet wilden prijsgeven. Een van hen hield het niet lang vol en gaf onder druk haar naam. De ander is voor onbepaalde tijd vastgezet in uitzetcentrum Schiphol-Oost en maandag voor de rechter geleid. Die moet beslissen of er inderdaad een ‘redelijk vermoeden van illegaal verblijf’ bestaat en of het op grond daarvan geoorloofd is de demonstrant nog langer in vreemdelingenbewaring te houden.

‘Een proefproces’ volgens de advocaat van de demonstranten Jos Hemelaar. ‘Het is in strijd met behoorlijk bestuur dat de vreemdelingenwet wordt ingezet tegen Ne­der­lan­ders. De politie hoort dit niet te doen.’ Heme­laar heeft direct na de arrestatie tegen de politie verklaard dat de twee Ne­der­lands zijn. ‘Als advocaat mag ik niet liegen. Toch heeft de politie niet geluisterd. En ze zijn zo overduidelijk Neder­lands, hebben dat keer op keer zelf tegen de agenten gezegd.
Toentertijd gingen de demonstranten in beroep tegen het feir dat ze in vreemdelingenbewaring waren gesteld.

Verweerder verdedigde de vreemdelingenbewaring aldus:
2.2 Verweerder heeft geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het beroep en tot afwijzing van het verzoek om schadevergoeding. Tijdens het strafrechtelijk voortraject is gebleken dat eiseres haar identiteit en nationaliteit niet wilde prijsgeven en zij is daarom terecht op grond van artikel 50, tweede lid, van de Vw opgehouden. Ingevolge hoofdstuk A3/3.5 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc) kan ook diegene die stelt Nederlander te zijn, maar dat niet kan aantonen, worden overgebracht naar een plaats bestemd voor verhoor en daar worden opgehouden. Verder is het aan eiseres om aan te tonen dat zij geen vreemdeling is. Indien iemand geen documenten toont waaruit de verblijfsrechtelijke positie kan worden vastgesteld kan dit aanleiding zijn om te vermoeden dat er sprake is van een niet rechtmatig verblijf in Nederland en kan iemand in bewaring worden gesteld. De vraag of er in de onderhavige zaak sprake is van een redelijk vermoeden van illegaal verblijf is overigens niet aan de orde nu eiseres niet op grond van artikel 50, eerste lid, van de Vw is staandegehouden. Verweerder beroept zich in dit verband op de uitspraak van de AbRS van 9 december 2005 (zaaknummer 200509219). Voorts stelt verweerder zich op het standpunt dat voorafgaand aan de maatregel van bewaring een juiste belangenafweging is gemaakt en dat eiseres niet heeft onderbouwd dat er geen gronden zijn voor de maatregel van bewaring. De maatregel is derhalve terecht opgelegd, aldus verweerder. Het voortduren van de bewaring is nog steeds gerechtvaardigd nu uit de door eiseres aangevoerde omstandigheden niet kan worden vastgesteld dat zij over de Nederlandse nationaliteit beschikt. Van het ontbreken van het zicht op uitzetting is geen sprake. Verweerder heeft zich in dit verband beroepen op eerdergenoemde uitspraak van de AbRS van 2 april 2007.

De rechtbank overwoog vervolgens:
 2.9 Naar het oordeel van de rechtbank dienen er voor de toepassing van bevoegdheden op grond van de Vreemdelingenwet 2000 feiten en omstandigheden aanwezig te zijn die duiden op een niet-rechtmatig verblijf in Nederland. Deze feiten en omstandigheden dienen door verweerder aannemelijk te worden gemaakt. Daarvan is in casu niet gebleken. Het niet tonen van een identiteitsdocument en de weigerachtige houding van eiseres tijdens een tegen haar aangevangen strafrechtelijke procedure is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om toepassing te geven aan bevoegdheden op grond van de Vreemdelingwet 2000. De maatregelen van ophouding en bewaring zijn reeds hierom onrechtmatig. Daarbij acht de rechtbank nog van belang dat op geen enkele wijze is vastgesteld dat eiseres een vreemdeling is in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder m, van de Vw, zodat ook om deze reden de maatregel van bewaring onrechtmatig dient te worden geacht. De door verweerder aangehaalde uitspraak van de AbRS van 9 december 2005 doet aan het vorenstaande niet af.
De volledige uitspraak 14 augustus 2007, AWB 07/31054, is te vinden op rechtspraak.nl http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBSGR:2007:BB1696
Ik zie nergens een uitspraak in hoger beroep in die zaak. 

Ik ben benieuwd hoe de Staat nu denkt de rechtmatigheid van de in bewaringstelling van de demonstranten in het Maagdenhuis te kunnen verdedigen, want de zaken lijken wel erg op elkaar zover we dat uit de media kunnen afleiden.

- Zagen ze er buitenlands uit? Tja dan loop je tegen het "hollende kleurling"-arrest aan want vreemdelingenbewaring mag alleen op basis van objectieve vermoedens en alleen een buitenlands uiterlijk is niet genoeg want dat zou puur discriminatie zijn.  

- Leken het geen studenten? Immers als student ben je rechtmatig in Nederland want anders wordt je niet toegelaten op de universiteit.

Maar zelf al zou er hier net als in de vorige zaak pas na een strafrechtelijk voortraject tot bewaring zijn overgegaan dan helpt dat niet volgens de rechter in 2007.

Het zou wel eens op een aanvulling van hun studiebeurs kunnen uitdraaien.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Bijdrage van Hans Sondaal (plv. Vz ACVZ) aan de Workshop ‘Openbare orde voor de Gevorderde’ van de SVMA ( Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten),Rotterdam 27 maart 2015.


Graag lever ik een bijdrage aan deze workshop die de titel draagt “Openbare orde
voor de Gevorderde” en waarin de rechtszekerheid en het openbare orde beleid
centraal staan. Ik doe dat aan de hand van adviezen die de ACVZ heeft gegeven
bij drie wetsontwerpen. Alle drie de wetsontwerpen raken de openbare in de zin
dat ik daaronder versta de maatschappelijke ordening en de rust in de
samenleving die de overheid via wetten aanbrengt

 Lees hier verder: http://www.acvz.org/publicaties/bijdrageHansSondaal.pdf   
(omdat .pdf zo lastig te kopieeren is in een html bestand)


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

"Naturalisatie en bewijsnood" door mr Agayev


De Rijkswet op het Nederlandschap (RWN) stelt regels met betrekking tot verkrijging van een Nederlands paspoort. Er zijn enkele eisen waar een aanvrager aan moet voldoen alvorens hij het Nederlandse paspoort kan verkrijgen. Zo moet hij 5 jaar onafgebroken rechtmatig verblijf hebben gehad in Nederland. Tevens moet hij het inburgeringsexamen hebben behaald. Voor aanvragers die geen vluchtelingenstatus hebben geldt daarnaast dat zij documenten dienen te overleggen waaruit hun identiteit blijkt: een gelegaliseerde geboorteakte en een paspoort. De hoofdregel is dat de aanvraag van vreemdelingen die deze documenten niet leveren afgewezen wordt. Slechts die aanvragers die aan kunnen tonen dat zij wegens bewijsnood niet in staat zijn de gevraagde documenten te overleggen, worden vrijgesteld van dit vereiste. Bewijsnood doet zich met name voor in het geval dat registers van de burgerlijke stand in het land waar de documenten vandaan moeten komen niet bestaan of onvolledig zijn. Ook doet bewijsnood zich voor wanneer in dat land geen stukken kunnen worden verkregen door de op dat moment bestaande politieke situatie.

Een aanvrager die een schriftelijke verklaring overlegt van de autoriteiten van het land waarvan hij onderdaan is, waarin gemotiveerd wordt aangegeven waarom hij niet in het bezit gesteld kan worden van een geldig buitenlands reisdocument, verkeert ook in bewijsnood. Vaak is een (korte) brief van het consulaat van dat land op zichzelf niet voldoende. De aanvragers wordt aangeraden om met zo veel mogelijk stukken aan te tonen dat zij er alles aan gedaan hebben om de vereiste documenten te verkrijgen. Te denken valt aan brieven aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het benaderen van een advocaat of een notaris in het land van herkomst. Een brief van een advocaat en/of notaris waarin, onder verwijzing naar de wet- en regelgeving van het land van herkomst, aangegeven wordt waarom de aanvrager niet in het bezit kan worden gesteld van een geboorteakte of paspoort, kan daarbij helpen.

Vooral de aanvragers die een verblijfsvergunning hebben in het kader van de pardoonregeling hebben het moeilijk. Vaak krijgen zij een reisdocument waarin staat dat het reisdocument voor alle landen geldig is met uitzondering van hun land van herkomst. Zij kunnen daardoor hun land van herkomst niet bezoeken. In veel landen is het onmogelijk om een paspoort of geboorteakte te verkrijgen zonder daadwerkelijk naar dat land af te reizen.

In een recente uitspraak oordeelde de Raad van State dat van bewijsnood geen sprake was. Appellant gaf aan geen geboorteakte te kunnen verkrijgen en dus in bewijsnood te verkeren. Daarbij verwees hij naar de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van het land van herkomst. De Raad van Staat vond dit niet voldoende en overwoog:
‘3.1. De rechtbank heeft terecht overwogen dat [appellant] zijn stelling dat de Saoedi-Arabische autoriteiten hem geen gelegaliseerde geboorteakte kunnen verstrekken, niet met bewijsstukken heeft gestaafd. De overgelegde verklaring van ene [persoon] maakt dit niet anders, nu deze verklaring niet is gedateerd en [appellant] niet heeft aangetoond in welke hoedanigheid [persoon] de verklaring heeft afgelegd. Evenmin leidt het afschrift van de website van voormeld ministerie tot een andere conclusie. Daargelaten dat [appellant] niet heeft aangetoond dat de vijf vereisten voor het verkrijgen van een Saoedi-Arabisch geboorteakte voor hem gelden, heeft de rechtbank terecht overwogen dat hij zijn stelling dat hij de bij die vereisten genoemde documenten die hij moet overleggen niet kan verkrijgen, niet met bewijsstukken heeft gestaafd. Dat [appellant] bij verscheidene bezoeken aan Saoedi-Arabië tevergeefs heeft gepoogd een gelegaliseerde geboorteakte van de autoriteiten aldaar te verkrijgen, heeft hij evenmin met bewijsstukken gestaafd. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de staatssecretaris zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat [appellant] niet heeft aangetoond in bewijsnood te verkeren.’ (15 april 2015, 201406579/1/V6)  https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=83411&summary_only=&q=


Vindplaats:  https://lawyeragayev.wordpress.com/2015/04/19/naturalisatie-en-bewijsnood/Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Heilige boontjes

Een enorme lap tekst maar een interessant stuk uit Engeland over "virtue signalling" oftewel "in het openbaar roepen hoe vreselijk iets wel niet is - maar zelf niets doen". Een veel voorkomend fenomeen ook in vreemdelingen-land.

"Virtue signalling: the trendy alternative to being good"

De Daily Mail is trouwens een soort Telegraaf.

http://www.spectator.co.uk/features/9501282/hating-the-daily-mail-is-a-substitute-for-doing-good/
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

19 april 2015

Turks jongerenproject OmaLief uit Leiden ontvangt Compassieprijs

LEIDEN - Het project OmaLief uit Leiden is zaterdagmiddag bekroond met de landelijke Compassieprijs 2015. OmaLief is een initiatief van de Turks-islamitische stichting Fatih. Sinds mei 2014 brengen Turkse jongeren wekelijks een bezoekje aan bewoners van het Leidse verzorgingshuis Haagwijk.
De Compassieprijs wordt elk jaar toegekend aan een organisatie die verbinding legt tussen groepen in de samenleving die niet vanzelfsprekend met elkaar in contact komen. 'Omalief legt deze verbinding in meerdere opzichten: tussen oud en jong én tussen de Turkse en de Nederlandse cultuur', aldus de jury.
De prijsuitreiking vond plaats in de Jacobikerk in Utrecht. OmaLief is inmiddels ook in andere steden uitgerold.

Read more at http://www.omroepwest.nl/nieuws/18-04-2015/turks-jongerenproject-omalief-uit-leiden-ontvangt-compassieprijs#RwIfrbPXSzYs9mEQ.99

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

18 april 2015

HIep hiep hoera Hilde is 10 jaar advocaat

Linkedin vertelde me deze week dat mijn oud-kamergenootje bij IND procesvertegenwoordiging al weer 10 jaar in de advocatuur zit.

We hadden het als jonge grieten samen altijd reuze gezellig.

Eerst vertrok ik richting de advocatuur en ruim een jaar later Hilde.

Inmiddels houdt ze kantoor in Lisse.: Hilde Bruggeman bij Breton Advocaten http://www.bretonadvocaten.nl/maatschap/mr-h-h-r-bruggeman/

Op naar de komende 20 jaar Hil!Belinda mailde me vandaag het volgende:

"Veel, veel, mensen weten dit niet maar 'hiep, hiep'  stamt af van 'hep hep'. Hetgeen zoiets  betekent als: Jeruzalem is vernietigd. Deze kreet werd vaak  gebruikt bij het afslachten van Joden door de geschiedenis heen."

Inderdaad wel eens gelezen dat de origine ergens in Middeleeuws Duitsland ligt maar hier in hedendaags Nederlands heeft het meer associaties met "lang zal ze leven" (wat Jeruzalem ook nog steeds doet) en "gefeliciteerd". Na eens een rondje googlelen blijkt het een uitspraak de zijn van Keizer Hadrianus die als straf voor de Joodse opstand in het Romeinse Palestina de inwoners van Jeruzalem verbande en die later weer door de Kruisvaders een nieuw leven is ingeblazen. Lees hier meer: http://www.voordewind.eu/site/nl-NL/nederlands/radio-columns/302-geen-hiep-hiep-hoera-voor-israel.htmlInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

16 april 2015

Conference of European Churches (CEC) v. the Netherlands - De #bedbadbrood uitspraak


Resolution CM/ResChS(2015)5
Conference of European Churches (CEC) v. the Netherlands,
Complaint No. 90/2013


(Adopted by the Committee of Ministers on 15 April 2015
at the 1225th meeting of the Ministers’ Deputies)

The Committee of Ministers,1
Having regard to Article 9 of the Additional Protocol to the European Social Charter providing for a system of collective complaints;
Taking into consideration the complaint lodged on 17 January 2013 by the Conference of European Churches (CEC) against the Netherlands;
Having regard to the report transmitted by the European Committee of Social Rights containing its decision on the merits, in which it concluded:
  - unanimously, that there is a violation of Article 13§4 of the Charter
  Applicability of Article 13§4 to persons concerned by the complaint
  The issues raised relate to migrant adults in an irregular situation staying within the jurisdiction of the Netherlands as undocumented migrants or asylumseekers, whose applications for protection have been rejected.
  Pursuant to paragraph 1 of the Appendix to the Charter, the persons covered by Articles 1 to 17 and 20 to 31 of the Charter include foreigners only insofar as they are nationals of other Parties lawfully resident or working regularly within the territory of the Party concerned.

  In certain cases and under certain circumstances, the provisions of the Charter may be applied to migrants in an irregular situation. In connection with complaints concerning children, the Committee has held that this is the case with regard to health, medical assistance, social, legal and economic protection and shelter.
  The assessment concerning the substantial provisions of the Charter must be based on a human rights approach, which has consistently been applied by the Committee.
  In this respect, reference is equally made to Article H of the Charter, according to which the provisions of the Charter shall not prejudice the provisions of any multilateral treaties, under which more favourable treatment would be accorded to the persons protected.
  The complaint concerns the provision of the necessary food, water, shelter and clothing to adult migrants in an irregular situation. It considers the issues at hand to be closely linked to the realisation of the most fundamental rights of these persons, as well as to their human dignity.
  Alleged violation of Article 13§4 of the Charter
  In spite of the efforts made by the domestic authorities, there is nothing to demonstrate that the situation, that has been found to be in violation of Article 13§4 under the reporting procedure, has been redressed with regard to adult migrants in an irregular situation.
  To the contrary, a large majority of adult migrants are not offered any emergency social assistance under the domestic legislation.
  In light of the international materials mentioned, the argument on the lack of international obligations to offer protection to adult migrants in an irregular situation cannot be accepted. It firstly notes in this regard that the relevant instruments of the United Nations also guarantee an adequate standard of living, that is, food, clothing and housing, to everyone without limitations based on the regularity of residency.
  Even though the European Convention on Human Rights and the relevant legal rules of the European Union on asylum are applicable only to foreigners staying in a regular manner within the territory of the States Parties, both the European Court of Human Rights and the Court of Justice in their recent caselaw have acknowledged the importance of preserving human dignity in connection with the minimum protection provided to migrants.
  The scope of the Charter is broader and requires that necessary emergency social assistance be granted also to those who do not, or no longer, fulfil the criteria of entitlement to assistance specified in the above instruments, that is, also to migrants staying in the territory of the States Parties in an irregular manner, for instance pursuant to their expulsion. The Charter requires that emergency social assistance be granted without any conditions to nationals of those States Parties to the Charter who are not member States of the Union. The provision of emergency assistance cannot be made conditional upon the willingness of the persons concerned to co-operate in the organisation of their own expulsion.
  It is undisputed between the parties that the local authorities may grant emergency assistance to adult migrants in need of such assistance when in an irregular situation, and it is also true that this is done by third parties such as non-governmental organisations, churches and individuals. However, in a situation where notably this delegation of tasks or responsibilities is not based on any legal, administrative or financial agreements or safeguards agreed upon between the government and the bodies factually providing assistance and in order to provide for legal certainty, the prevailing situation cannot fulfil the positive obligations assumed under Article 13§4.
  The reasons for the immigration policy behind this situation are noted. The denial of emergency shelter to those individuals who are still in the territory of the Netherlands is nevertheless not an absolutely necessary measure for achieving the aims of the immigration policy. No indication on the concrete effects of this measure has been given.
  The persons concerned by the complaint undeniably find themselves at risk of serious irreparable harm to their life and human dignity when excluded from access to shelter, food and clothing. Pursuant to established caselaw under the reporting procedure, access to food, water, as well as to such basic amenities as a safe place to sleep and clothes fulfilling the minimum requirements for survival in the prevailing weather conditions are necessary for the basic subsistence of any human being.
  Even within the framework of the current migration policy, less onerous means remain available with regard to the emergency treatment provided to those individuals who have overstayed their legal entitlement to remain in the country.
  The legal and practical measures denying the right to emergency assistance accordingly restrict the right of adult migrants in an irregular situation and without adequate resources in the Netherlands in a disproportionate manner.
  - unanimously, that there is a violation of Article 31§2 of the Charter
  Applicability of Article 31§2 to persons concerned by the complaint
  Pursuant to the observations on the applicability of the Charter made under Article 13§4 above, also Article 31§2 applies to adult migrants in an irregular situation.
  Alleged violation of Article 31§2 of the Charter
  A large majority of adult migrants in an irregular situation are provided shelter neither in law, nor in practice.
  In light of the Committee’s established caselaw, shelter must be provided also to adult migrants in an irregular situation, even when they are requested to leave the country and even though they may not require that long-term accommodation in a more permanent housing be offered to them. The right to shelter is closely connected to the human dignity of every person regardless of their residence status. The situation, on the basis of which a violation has been found under Article 13§4, also amounts to a violation of Article 31§2.
Having regard to the information communicated by the delegation of the Netherlands on 16 September 2014 (see appendix to the resolution),
1. takes note of the report of the ECSR and in particular the concerns communicated by the Dutch Government (see appendix to the Resolution);
2. recalls that the powers entrusted to the ECSR are firmly rooted in the Charter itself and recognises that the decision of the ECSR raises complex issues in this regard and in relation to the obligation of States parties to respect the Charter;
3. recalls the limitation of the scope of the European Social Charter (revised), laid down in paragraph 1 of the appendix to the Charter;
4. looks forward to the Netherlands reporting on any possible developments in the issue.
Appendix to Resolution CM/ResChS(2015)5
Address by the Representative of the Netherlands at the GR-SOC meeting of 16 September 2014 ‒
Conference of European Churches (CEC) v. the Netherlands, Complaint No. 90/2013
The ECSR has issued two decisions against the Netherlands (CEC and FEANTSA). My government has serious concerns about these decisions and today I would like to share with you those concerns.
Naturally, we realise that it is not unusual for States to have difficulties with decisions of the Committee, especially when decisions are not entirely favourable for a State. The Netherlands acknowledges that reports and decisions of the ECSR should be given appropriate follow-up in order to repair any violations found and prevent future violations.
However, in the cases now on the agenda, it seems that a straightforward provision of the European Social Charter to which we are all parties, is being ignored. As this should be of concern to all parties, I would like to focus my intervention on that aspect.
The Netherlands is one of the 15 Council of Europe member States that have ratified the collective complaints protocol of the European Charter. In both the decisions against the Netherlands, the ECSR has concluded that the Netherlands is in violation with several provisions of the Social Charter, because the Netherlands has – according to the ECSR – not recognised certain rights enshrined in the Charter to persons unlawfully present on Dutch territory.
In the appendix to the Social Charter the Contracting Parties aimed to exclude from the scope of the Charter all aliens who are not lawfully residing on the territory of a Party. This provision is fully coherent with the sovereign right of States to decide on the entry of foreigners on their territory.
It is unchallenged that by introducing this provision, State Parties had in mind a limited personal scope of the Charter. And they still do so, given the lack of favourable response to a letter dated 13 July 2011 of the President of the ECSR, by which Parties were invited to abandon the provision.
The ECSR’s unwarranted interpretation risks jeopardising the trust that States place in what they have agreed upon in treaty law. Any interpretation of a treaty should be in good faith and cannot unilaterally impose completely new obligations upon member States. The decisions by the ECSR do not merely contain an extensive interpretation of the treaty provisions; they contain an interpretation which is simply contra legem.
We have serious concerns how this will affect the authority of the Committee in the long run and how this will affect the effectiveness of the Social Charter itself. As one result, the majority of States not having accepted the collective right of complaint may be discouraged from doing so.
Therefore, the Netherlands seeks the support of you, our fellow States parties to the Charter, in confirming the validity of the limitation of the personal scope of the Charter.
1 In accordance with Article 9 of the Additional Protocol to the European Social Charter providing for a system of collective complaints the following Contracting Parties to the European Social Charter or the revised European Social Charter have participated in the vote: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Republic of Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, “the former Yugoslav Republic of Macedonia”, Turkey, Ukraine and United Kingdom.
Internet : http://www.coe.int/cm

Hier gevonden met hulp van Peter Kretzschmar: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM%2FResChS%282015%295&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: Ervaren Advocaat (-Medewerker of Gevorderd Stagiaire) voor de Immigratie / Vreemdelingenpraktijk te Rotterdam

 
IMG_1522

De Sectie Immigratie van Koevoets Advocaten Rotterdam
heeft momenteel een vacature voor een:
Ervaren Advocaat (-Medewerker of Gevorderd Stagiaire) voor de Immigratie / Vreemdelingenpraktijk

wij vragen van de kandidaat:
– ruime ervaring en up-to-date kennis op het gebied van Vreemdelingenrecht Regulier
– ruime ervaring en up-to-date kennis op het gebied van Immigratie (aanvragen van verblijfsvergunningen voor verblijf bij partner, KM, ondernemerschap enz.)
– in staat zijn om in lastige verblijfsrechtelijke vraagstukken zelfstandig en zo nodig creatief te opereren om tot een oplossing te geraken
– ruime proceservaring op het gebied van bezwaar- en beroepsprocedures tegen de IND
– rijbewijs B
NB: kandidaten die geen advocaat zijn maar als jurist zeer ervaren zijn, waaronder begrepen voormelde proceservaring, worden uitgenodigd eveneens te solliciteren.
Sollicitaties van kandidaten die geen jurist zijn of ervaring op onderhavige specialismen missen, zullen niet in behandeling worden genomen.
Sollicitaties, voorzien van CV kunnen worden gericht aan: dhr. Mr. R.W. Koevoets
e-mail: rwkoevoets@koevoetsadvocaten.nl
post: Postbus 30191, 3001 DD Rotterdam
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Waarom neemt de IND eigenlijk alleen mensen aan via een uitzendbureau?

Jaren geleden had de IND een vacaturestop. Ik weet niet of die officieel nog steeds bestaat maar een feit is dat je de enige vacatures bij de IND ziet komen via uitzendbureaus. Ik vraag me af waarom.

Ten eerste is dat een stuk duurder werven. De overheid heeft toch een eigen website met vacatures? Een uitzendbureau wil zelf ook een graantje meepikken. Natuurlijk kan je een ingehuurde uitzendkracht zo ontslaan maar een beginnend ambtenaar heeft ook geen vast contract. Rechtbanken vissen in dezelfde vijver en werven wel gewoon direct via de overheidswebsite. Wellicht een goede manier om zo geld te bezuiningen??? Ik ben benieuwd waarom er voor die uitzendbureaus en recruiters wordt gekozen en waarom voor bepaalde bureaus.

Ten tweede zie je nooit vacatures voor een hogere functie bij de IND. Waarom zouden senioren en teammanagers niet van buiten een organisatie kunnen komen? Denk aan mensen van de vreemdelingenkamers bij de rechtbanken, advocaten, mensen die bij de Ombudsman of de Raad van State werken.  Het lijkt me ook wel goed voor mensen die bij een ministerie werken als er eens een frisse wind van buiten zo nu en dan het team komt versterken. Immers bepaalde wijzen van werken kunnen voor iemand van buiten heel anders overkomen. Ook kan zo'n buitenstaander weer andere, nieuwe, handigheidjes hebben geleerd bij diens oude werkgever waar een organisatie van kan profiteren


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: Juridisch Hoor- en Beslismedewerker West Nederland IND


Heb jij een no-nonsense instelling en sta jij aantoonbaar midden in de samenleving? Vind jij het een uitdaging om op een snelle en rechtvaardige manier beschikkingen op te stellen voor een overheidsinstantie? Dan kan jij als Juridisch Hoor-en Beslismedewerker aan de slag bij deze organisatie in Noord-Holland!

Functieomschrijving

Als Juridisch Hoor- en Beslismedewerker stel je dossiers samen, verzamel en orden je stukken, draag je zorg voor de beschikbaarheid van de juiste stukken en dossiers en analyseer je deze. Indien nodig voer je hierover ruggespraak met collega’s en beoordeel je de stukken aan de hand van relevante juridische aspecten en spelende belangen.

Indien geen aanvullend onderzoek of nieuwe hoorzitting nodig is vorm je een conceptbeslissing en laat deze tekenen. Vervolgens draag je zorg c.q. laat je zorgdragen voor een correcte afhandeling van de beslissing en doe je eventueel voorstellen over het vervolgtraject van de behandeling. Je volgt de relevante ontwikkelingen op het gebied van vreemdelingenrecht en onderhoudt noodzakelijke in- en externe functionele contacten.

Functie-eisen

 • WO-opleiding Staats- of Bestuursrecht
 • Actuele ervaring met de procedures en werkwijze met betrekking tot de behandeling
  van bezwaarzaken en/of het schrijven van beschikkingen, opgedaan bij een uitvoeringsinstantie
 • Twee tot drie jaar werkervaring op het gebied van bezwaar en beroep is een vereiste
 • Actuele kennis van het vreemdelingenrecht is een pre
 • Proactief, sociaal, analytisch, kan goed in teamverband werken en je bent klantgericht
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden

Wij bieden

Je start in dienst bij Brunel Legal op projectbasis voor 6-12 maanden. Tegen het einde van het project bekijken we opnieuw welke mogelijkheden er voor je zijn. Je salaris bedraagt € 2.450,- per maand op basis van een 40-urige werkweek.

Over de organisatie

Voor een Rijksoverheidsinstelling in Noord-Holland houd jij je bezig met het behandelen van asielaanvragen. Je werkt samen in een team van collega Juristen en je bent verantwoordelijk voor het behandelen van juridische dossiers, het uniform toepassen van wet- en regelgeving en het zorgvuldig formuleren en vastleggen van conceptbeslissingen op aanvragen.

Woorden die de afdeling typeren zijn: toegankelijk, open en ontspannen. Verder kenmerkt de organisatie zich door een goede onderlinge samenwerking en een klantgerichte manier van werken. Alvorens aan de slag te gaan in deze uitdagende functie, maak je kennis met de organisatie en krijg je een gedegen inwerktraject. Je mag daarbij rekenen op een goede begeleiding vanuit de senior medewerker en je collega’s.

Contactgegevens

Heb jij vragen over deze functie of de sollicitatieprocedure in het algemeen,
neem dan contact op met Mariska Debrichy via telefoonnummer +31 20 312 1573

Vindplaats: Brunel: http://www.brunel.nl/vacature/juridisch-hoor-en-beslismedewerker-west-nederland.7542150.lynkx?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: advocaat-medewerker (o.a. vreemdelingenrecht) te Rotterdam


Overview

Advocatenkantoor Soytekin is een jong, dynamisch advocatenkantoor gevestigd in Rotterdam. Ter versterking van ons team, zijn wij op zoek naar een advocaat medewerker (2-5 jaar ervaring).
Vanuit een historisch pand in Rotterdam staan wij bedrijven, organisaties en particulieren bij. Wij hebben ervaring op de rechtsgebieden: Strafrecht, Personen- en Familierecht , Bestuursrecht, Arbeidsrecht en Huurrecht. Advocatenkantoor Soytekin is een kantoor waarbij kwaliteit en servicegerichtheid  hoog in het vaandel staan.

Functieomschrijving
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een advocaat medewerker (2-5 jaar ervaring) met name ervaring in Arbeidsrecht (pre), Bestuursrecht, Sociale Zekerheidsrecht en Vreemdelingenrecht. Het betreft een fulltime functie.
Functie-eisen
-Afgeronde studie Nederlands recht met goede studieresultaten;
-Relevante proceservaring;
-Goed analytisch vermogen, accuratesse en doorzettingsvermogen;
-Goede communicatieve vaardigheden;
-Representatief;
-Stressbestendig, geen 9 tot 17 mentaliteit.
Wij bieden
-Ruime ontplooiings- en specialisatiekansen;
-Opleidingsmogelijkheden;
-Informele werksfeer en korte communicatielijnen;
-Goede arbeidsvoorwaarden.
NEEM JE DEZE UITDAGING AAN?
Stuur je sollicitatie samen met CV en cijferlijst naar officemanager@advocatenkantoor-soytekin.nl
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Asiel: Dublinzaak - Terugsturen naar Hongarije mag

 ECLI:NL:RBDHA:2015:4075

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 09-04-2015
Datum publicatie 13-04-2015
Zaaknummer AWB-15_5647 en AWB-15_5648uvv
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening+bodemzaak
InhoudsindicatieDe voorzieningenrechter heeft, na bestudering van de stukken waar eiser naar heeft verwezen, geoordeeld dat door de overdracht van eiser aan de Hongaarse autoriteiten geen situatie zal ontstaan die strijdig is met het Vluchtelingenverdrag of artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Verweerder heeft zich met een beroep op het interstatelijk vertrouwensbeginsel op het standpunt kunnen stellen dat ervan kan worden uitgegaan dat Hongarije de refoulementverboden niet zal schenden.

Lees hier de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:4075


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

WAV-onderzoek door werkgever - vragen bij UWVWerkbedrijf en niet bij Belasting of KvK of je bent zuur


En ook bij deze uitspraak zie je weer dat partijen hun stellingen niet hebben onderbouwd!

ECLI:NL:RVS:2015:1190

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 15-04-2015
Datum publicatie 15-04-2015
Zaaknummer 201405825/1/V6
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie Bij besluit van 12 juni 2013 heeft de minister appellanten een boete opgelegd van € 72.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
Vindplaatsen Rechtspraak.nl


3. Appellanten betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de minister zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de vreemdelingen de werkzaamheden niet als zelfstandigen hebben uitgevoerd. Daartoe voeren zij aan dat de vreemdelingen over de daartoe benodigde documenten beschikten en dat zij zelf prijsafspraken maakten.
3.1. Uit punt 31 van het arrest van het Hof van Justitie van 15 december 2005, C-151/04 en C-152/04, Nadin en Durré, (ECLI:EU:C:2005:775), volgt dat voor beantwoording van de vraag of de vreemdelingen als zelfstandigen werkzaam waren, bepalend is of zij de arbeid zonder gezagsverhouding hebben verricht, waarbij de vraag of zij de arbeid onder eigen verantwoordelijkheid hebben verricht een rol speelt en voorts de feitelijke situatie van belang is.
3.2. De rechtbank heeft de verklaringen van de vreemdelingen, zoals opgenomen in het boeterapport, bij haar beoordeling betrokken. De rechtbank heeft terecht overwogen dat daaruit volgt dat appellanten verantwoordelijk waren voor het afgeleverde werk van de vreemdelingen en dat al het materiaal en gereedschap aan [bedrijf] toebehoorde. Voorts hebben de vreemdelingen verklaard dat [appellant B] of een medewerker van [bedrijf] hun vertelde wat er moest gebeuren en dat zij het werk van de vreemdelingen controleerden. De vreemdelingen hebben tevens verklaard dat zij geen investeringen in hun eigen ondernemingen hebben gedaan. Gelet daarop heeft de rechtbank terecht overwogen dat de minister zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de vreemdelingen hun werkzaamheden niet feitelijk als zelfstandigen hebben verricht. Dat de vreemdelingen als zelfstandigen stonden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel leidt in het licht van deze feiten en omstandigheden niet tot een ander oordeel. Dat, aldus appellanten, de vreemdelingen zelf hun tarief bepaalden, wat daar ook van zij, leidt evenmin tot een ander oordeel, nu dat onverlet laat dat, zoals volgt uit de verklaringen van de vreemdelingen, zij de werkzaamheden niet zonder gezagsverhouding hebben verricht.
Het betoog faalt.
4. Appellanten betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat geen aanleiding bestaat voor matiging van de opgelegde boete. Zij voeren daartoe aan dat de overtreding in verminderde mate verwijtbaar is, nu zij voor de vreemdelingen de verschuldigde belastingen en premies hebben afgedragen. Voorts wijzen appellanten erop dat zij zich hebben laten informeren door de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel, die aan hen hebben meegedeeld dat de vreemdelingen beschikten over de juiste documenten om voor [bedrijf] werkzaamheden te verrichten zonder dat daarvoor tewerkstellingsvergunningen nodig zijn.
4.1. Het gaat bij het opleggen van een boete wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wav om de aanwending van een discretionaire bevoegdheid van de minister. De minister moet bij de aanwending van deze bevoegdheid, ingevolge artikel 5:46, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), de hoogte van de boete afstemmen op de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten en op de ernst van de overtreding. Daarbij moet rekening worden gehouden met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.
Ingevolge de verplichting hem opgelegd in artikel 19d, derde lid, van de Wav, heeft de minister beleidsregels vastgesteld waarin de boetebedragen voor de overtredingen zijn vastgesteld. Deze beleidsregels zijn als zodanig niet onredelijk. Ook bij de toepassing van deze beleidsregels en de daarin vastgestelde boetebedragen dient de minister in elk voorkomend geval te beoordelen of die toepassing strookt met de hiervoor bedoelde eisen die aan de aanwending van de bevoegdheid tot het opleggen van een boete moeten worden gesteld. Indien dat niet het geval is, dient de boete, in aanvulling op of in afwijking van het beleid, zodanig te worden vastgesteld dat het bedrag daarvan passend en geboden is.
De rechter toetst zonder terughoudendheid of het besluit van het bestuur met betrekking tot de boete voldoet aan de eisen en dus leidt tot een evenredige sanctie.
4.2. In situaties waarin verwijtbaarheid volledig ontbreekt, wordt van boeteoplegging afgezien. Hiertoe moet de werkgever aannemelijk maken dat hij al hetgeen redelijkerwijs mogelijk was heeft gedaan om de overtreding te voorkomen. Een verminderde mate van verwijtbaarheid kan aanleiding geven de opgelegde boete te matigen.
4.3. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer de uitspraak van 3 oktober 2007 in zaak nr. 200701639/1), is het de eigen verantwoordelijkheid van een werkgever in de zin van de Wav om bij aanvang van de arbeid na te gaan of aan de voorschriften van die wet wordt voldaan. Dat appellanten bij de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel informatie hebben ingewonnen, leidt niet tot het oordeel dat zij de op hun als werkgever rustende verplichtingen zijn nagekomen, nu, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, deze instanties niet belast zijn met de uitvoering en handhaving van de Wav. Het lag op de weg van appellanten om over de tewerkstelling van de vreemdelingen de voor afgifte van tewerkstellingsvergunningen verantwoordelijke instantie, het UWV WERKbedrijf, te benaderen. Dat appellanten voorts de verschuldigde belastingen en premies hebben afgedragen voor de vreemdelingen, biedt geen grond voor matiging van de boete, nu dat onverlet laat dat appellanten niet hebben voldaan aan de voor hen als werkgever uit de Wav voortvloeiende verplichtingen.
Het betoog faalt.
5. Appellanten betogen voorts dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat zij hun financiële situatie niet voldoende met stukken hebben toegelicht, zodat ook in zoverre geen aanleiding bestaat voor matiging van de boete. Zij voeren daartoe aan dat zij hun financiële situatie kenbaar hebben gemaakt aan de minister. Zij betogen tevens dat de rechtbank onvoldoende gewicht heeft toegekend aan de omstandigheid dat de andere werkgevers in de keten de aan hen opgelegde boetes aan appellanten doorbelasten.
5.1. Zoals volgt uit de uitspraak van 31 oktober 2012 in zaak nr. 201202163/1/V6 is de minister ingevolge het in artikel 5:46, tweede lid, van de Awb neergelegde evenredigheidsbeginsel verplicht de opgelegde boete te matigen, indien deze de beboete werkgever, gelet op diens financiële situatie, bezien in het geheel van zich voordoende omstandigheden, onevenredig treft.
De rechtbank heeft terecht overwogen dat met de financiële gegevens die appellanten hebben overgelegd, zij hun financiële situatie niet inzichtelijk hebben gemaakt. De overgelegde gegevens geven niet een volledig beeld van hun financiële situatie, zoals partijen ter zitting bij de Afdeling ook hebben bevestigd. Appellanten hebben aldus niet met controleerbare gegevens gestaafd dat zij door de opgelegde boete onevenredig worden getroffen, zodat geen aanleiding bestaat de boete te matigen. Voor zover appellanten betogen dat zij niet aan de getroffen betalingsregeling kunnen voldoen, worden zij daarin niet gevolgd, reeds omdat zij te weinig inzicht in hun financiële situatie hebben gegeven. Dat de ketenpartners van appellanten de hun opgelegde boetes aan appellanten doorberekenen, noopt, zoals volgt uit vaste jurisprudentie van de Afdeling (onder meer de uitspraak van 29 januari 2014 in zaak nr. 201306003/1/V6), evenmin tot matiging van de boete, nu dat in de risicosfeer van appellanten ligt.
 De hele uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1190Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Bewijs toch je stellingen voor je naar een rechter stapt - Naturalisatiezaak bij Raad van State

We leven in een wereld waar alles met papier gaat. En als je wilt bewijzen dat je in bewijsnood bent - wat een zin - dan moet je vooral zorgen dat je daar een "paper trail" zoals ze dat zo mooi in het Engels zeggen van hebt. Vraag desnoods iets aan waarvan je weet dat je het niet kunt krijgen puur zodat je de weigering kunt overleggen.  Zie bijvoorbeeld hier: Meneer wil naturaliseren en moet daarom een geboorteakte overleggen die hij volgens hemzelf niet kan krijgen.


ECLI:NL:RVS:2015:1168

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 15-04-2015
Datum publicatie 15-04-2015
Zaaknummer 201406579/1/V6
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie Bij besluit van 19 maart 2013 heeft de staatssecretaris het verzoek van [appellant] om hem het Nederlanderschap te verlenen (hierna: het verzoek) afgewezen.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Volgens de Handleiding voor de toepassing van de RWN 2003 (hierna: de Handleiding) dient een verzoeker in beginsel een geldig buitenlands reisdocument (paspoort) en een buitenlandse geboorteakte over te leggen.
In de Handleiding is vermeld dat van het vereiste van het overleggen van gelegaliseerde uit het buitenland afkomstige documenten kan worden vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in staat is dergelijke documenten over te leggen en dat, indien geen sprake is van bewijsnood, geen vrijstelling wordt verleend. Bewijsnood zal zich volgens de Handleiding met name voordoen in het geval dat registers van de burgerlijke stand in het land waar de documenten vandaan moeten komen niet bestaan dan wel onvolledig zijn, alsmede wanneer in het land in kwestie geen stukken kunnen worden verkregen door de op dat moment bestaande politieke situatie. In bewijsnood is voorts een verzoeker die een schriftelijke verklaring overlegt van de autoriteiten van het land waarvan hij onderdaan is, waarin gemotiveerd wordt aangegeven waarom de desbetreffende verzoeker niet in het bezit gesteld kan worden van een geldig buitenlands reisdocument. Indien een verzoeker voornoemde verklaring niet kan overleggen, toont hij met andere bewijsstukken aan dat hij al het mogelijke heeft gedaan om in het bezit te komen van een geldig buitenlands reisdocument, aldus de Handleiding.
2. De staatssecretaris heeft het verzoek afgewezen omdat [appellant] zijn identiteit niet heeft aangetoond en evenmin heeft aangetoond dat hij voor het overleggen van een gelegaliseerde geboorteakte in bewijsnood verkeert. Niet in geschil is dat [appellant] geen gelegaliseerde geboorteakte heeft overgelegd.
3. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de staatssecretaris zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat [appellant] niet heeft aangetoond dat hij in bewijsnood verkeert. Daartoe voert hij aan dat de rechtbank niet heeft onderkend dat hij niet in het bezit kan worden gesteld van een gelegaliseerde geboorteakte. Hij wijst daartoe op een door hem overgelegd afschrift van een website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Saoedi-Arabië. Aan de daarop geformuleerde vijf vereisten voor het verkrijgen van een Saoedi-Arabische geboorteakte kan hij niet voldoen, aldus [appellant].
3.1. De rechtbank heeft terecht overwogen dat [appellant] zijn stelling dat de Saoedi-Arabische autoriteiten hem geen gelegaliseerde geboorteakte kunnen verstrekken, niet met bewijsstukken heeft gestaafd. De overgelegde verklaring van ene [persoon] maakt dit niet anders, nu deze verklaring niet is gedateerd en [appellant] niet heeft aangetoond in welke hoedanigheid [persoon] de verklaring heeft afgelegd. Evenmin leidt het afschrift van de website van voormeld ministerie tot een andere conclusie. Daargelaten dat [appellant] niet heeft aangetoond dat de vijf vereisten voor het verkrijgen van een Saoedi-Arabisch geboorteakte voor hem gelden, heeft de rechtbank terecht overwogen dat hij zijn stelling dat hij de bij die vereisten genoemde documenten die hij moet overleggen niet kan verkrijgen, niet met bewijsstukken heeft gestaafd. Dat [appellant] bij verscheidene bezoeken aan Saoedi-Arabië tevergeefs heeft gepoogd een gelegaliseerde geboorteakte van de autoriteiten aldaar te verkrijgen, heeft hij evenmin met bewijsstukken gestaafd. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de staatssecretaris zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat [appellant] niet heeft aangetoond in bewijsnood te verkeren.
Het betoog faalt.
4. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

 Hier staat de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1168

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator