De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

25 november 2015

Een strafblad gaat een vreemdeling meer de das om doen - criminele antecedenten tegengeworpen (LET OP STRAFRECHTADVOCATEN)

Het lijkt heel normaal: dat je je aan de wet houdt maar voor sommige asielzoekers of reguliere vreemdelingen is het een compleet vreemd concept. Ik had een enorm aardige cliënte die keer op keer werd opgepakt voor winkeldiefstal en als ik dan een preek afstak dat dit toch wel heeeeeeel stom!!!!! was als je een asielaanvraag had lopen dan glimlachte ze een beetje en zei dat ik gelijk had en jatte gewoon weer een paar HEMA-onderbroeken.

Maar zoals ik ooit eens aangaf: als je mensen te eten uitnodigt thuis en die stoppen je zilveren bestek in hun tasje dan smijt je ze ook de deur uit en zo voelt het ook met mensen die vragen of ze ook hier mogen wonen.

Vandaag kwam in het nieuws dat Staatssecretaris Dijkhoff veel strengere regelgeving gaat opstellen met betrekking tot de vraag wanneer een strafblad een asielzoeker kan worden tegengeworpen. Zie hier de kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/25/brief-tweede-kamer-aanscherping-beleid-inzake-weigeren-en-intrekken-asielvergunning-na-ernstig-misdrijf

(Kopieeren gaat in Edge echt rampzalig sorry)
 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA  DEN HAAG   
Datum 25 november 2015 Onderwerp Aanscherping beleid inzake weigeren en intrekken asielvergunning na ernstig misdrijf 
Inleiding Tijdens het vragenuurtje van 29 september en het algemeen overleg over het vreemdelingen- en asielbeleid van 30 september jl.1 hebben wij onder meer gesproken over asielzoekers die de Nederlandse wet overtreden. Tijdens het algemeen overleg heb ik de heer Azmani toegezegd om voor de begrotingsbehandeling met nadere voorstellen te komen hoe binnen de bestaande EU-kaders een aanscherping van de nationale regelgeving op dit punt kan worden gerealiseerd om zo eerder en vaker een asielvergunning te kunnen weigeren en intrekken.   Op 13 oktober jl. heeft uw Kamer een motie van de leden Oskam en Van Helvert aangenomen die de regering oproept over te gaan tot uitzetting van asielzoekers die zich schuldig maken aan het plegen van een misdrijf2.
In deze brief kom ik de genoemde toezegging na, waarbij ik tevens aangeef hoe en in welke mate invulling kan worden gegeven aan de motie. Voor de aanscherping van het beleid zal een Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire worden opgesteld.
Europese wetgeving  Binnen het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) bevat de Kwalificatierichtlijn3 de normen op grond waarvan internationale bescherming dient te worden geboden aan asielzoekers. Dit is, kort gezegd, het geval indien zij moeten worden aangemerkt als vluchtelingen in de zin van het Vluchtelingenverdrag, of wanneer zij in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming.
Subsidiaire bescherming wordt verleend aan vreemdelingen die ‘ernstige schade’ te vrezen hebben. Onder ‘ernstige schade’ wordt verstaan:                                                 1 (Nog niet gepubliceerd) 2 Kamerstukken II, 2015/16. 19 637, nr. 2069 3 Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking)
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer
  Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
 
  Ons kenmerk 693603
  Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.  
 
   Pagina 2 van 6
   
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer 
Datum 25 november 2015
Ons kenmerk 693603  
a) de doodstraf of executie; of b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van herkomst; of c) ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Deze definitie is ontleend aan de tekst van artikel 3 Europees Verdrag voor de rechten van de Mens (EVRM) en de daarop gebaseerde jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
De Kwalificatierichtlijn geeft ook de voorwaarden waaronder internationale bescherming kan worden geweigerd of ingetrokken om redenen van openbare orde. Een vluchteling is uitgesloten van de vluchtelingenstatus als hij zich schuldig heeft gemaakt aan daden als omschreven in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. Lidstaten mogen verder een vluchtelingenstatus intrekken, of weigeren deze te verlenen of te verlengen, wanneer: a) er goede redenen bestaan om hem te beschouwen als een gevaar voor de veiligheid van de lidstaat waar hij zich bevindt; b) hij een gevaar vormt voor de samenleving van die lidstaat, omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf.
Een vreemdeling kan worden uitgesloten van de status van subsidiaire bescherming, of deze status kan worden ingetrokken, wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat: a) hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft gepleegd, zoals gedefinieerd in de internationale instrumenten waarmee wordt beoogd regelingen te treffen ten aanzien van dergelijke misdrijven; b) hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd; c) hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties als vervat in de preambule en de artikelen 1 en 2 van het Handvest van de Verenigde Naties; d) hij een gevaar vormt voor de gemeenschap of voor de veiligheid van de lidstaat waar hij zich bevindt.
Nederlandse invulling van de Europese normen  De invulling van de begrippen ‘bijzonder ernstig misdrijf’, ‘ernstig misdrijf’ en ‘gevaar voor de gemeenschap’ zijn in de Kwalificatierichtlijn niet nader genormeerd. In Nederland zijn deze in de Vreemdelingencirculaire op dit moment nog als volgt ingevuld:  ‘Bijzonder ernstig misdrijf’: indien de vreemdeling bij onherroepelijk rechterlijk vonnis is veroordeeld tot gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel waarbij het onvoorwaardelijk deel in totaal tenminste 24 maanden betreft;   ‘Ernstig misdrijf’: indien er sprake is van een onherroepelijk rechterlijk vonnis met een veroordeling tot een gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel waarbij het onvoorwaardelijk deel in totaal tenminste 18 maanden betreft en in ieder geval één van de misdrijven is naar zijn aard een gevaar voor de gemeenschap.   ‘Gevaar voor de gemeenschap’: dit wordt in ieder geval aangenomen als het gaat om drugs-, zeden- en geweldsmisdrijven, brandstichting, mensenhandel, illegale handel in wapens/munitie/explosieven, illegale handel in menselijke organen en weefsels.
 
   Pagina 3 van 6
   
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer 
Datum 25 november 2015
Ons kenmerk 693603    
Vergunning op grond van nareis  Indien een gezinslid de hoofdpersoon is nagereisd met een machtiging tot voorlopig verblijf en ambtshalve een verblijfsvergunning asiel op grond van nareis heeft gekregen, gelden volgens staand beleid voor het intrekken van die vergunning dezelfde voorwaarden als voor de hoofdpersoon. Voor een gezinslid van een vluchteling geldt dus dat er een onvoorwaardelijke veroordeling wegens een ‘bijzonder ernstig misdrijf’ moet liggen, terwijl voor het gezinslid van een subsidiair beschermde een veroordeling wegens een ‘ernstig misdrijf’ vereist is. De reden hiervoor is dat bij de ambtshalve verlening geen volledige asielprocedure heeft plaatsgevonden en derhalve niet is onderzocht of betrokkene in aanmerking komt voor internationale bescherming.
Een gezinslid dat tegelijk met, of binnen drie maanden na de hoofdpersoon spontaan is ingereisd, moet een asielaanvraag indienen, die volledig wordt behandeld. Indien deze persoon een nareisvergunning heeft gekregen, is dus vastgesteld dat hij niet in aanmerking komt voor internationale bescherming. In dat geval is het reguliere beleid (glijdende schaal) van toepassing op de intrekking van de vergunning.
Terugkeer Voor de vraag wanneer een vreemdeling die een strafbaar feit heeft gepleegd kan worden teruggestuurd naar zijn land van herkomst, is met name artikel 3 van het EVRM van belang. Deze bepaling verbiedt terugzending van een vreemdeling die bij terugkeer een reëel risico op schending van artikel 3 EVRM loopt. Op dit verbod zijn geen uitzonderingen mogelijk, dus ook niet als een vreemdeling een ernstig misdrijf heeft gepleegd. Dit heeft ertoe geleid dat aan meerdere personen aan wie artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag is tegengeworpen niet konden worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. 
Uitwerking  Het hierboven gegeven Europees kader bepaalt binnen welke marges een beleidswijziging kan worden doorgevoerd. Het is niet mogelijk om ongeclausuleerd over te gaan tot uitzetting van asielzoekers die zich schuldig maken aan het plegen van willekeurig welk misdrijf (zoals een fietsendiefstal), maar er is wel ruimte om het huidige beleid op onderdelen aan te scherpen. Ik ben voornemens van deze ruimte gebruik te maken. 
De voorgenomen maatregelen geef ik hieronder weer. Ik wil hiermee bewerkstelligen dat scherper dan voorheen duidelijk is, dat personen die maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag vertonen niet in aanmerking komen voor verblijf in Nederland. Als een vluchteling of asielzoeker in aanmerking wil komen voor verblijf, zal hij zich dus twee keer moeten bedenken voor hij een delict pleegt. In zoverre kan er na bekendmaking van deze maatregelen dus ook een preventieve werking van uitgaan.  
De aanscherping van het beleid is met name te vinden in de hieronder voorgestelde maatregelen 1 en 2: het maximaal benutten van de wettelijke beslistermijn en een forse verlaging van de norm waaronder de verblijfsvergunning kan worden geweigerd of ingetrokken. Maatregel 3 is op zichzelf geen wijziging van eerder vastgelegd beleid, maar legt wel vast dat de
 
   Pagina 4 van 6
   
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer 
Datum 25 november 2015
Ons kenmerk 693603  
algemene regels ook van toepassing zijn op minderjarigen op wie het volwassen strafrecht wordt toegepast.
Maatregel 1. Wachten met het nemen van de asielbeslissing Om een verblijfsvergunning te weigeren aan een Verdragsvluchteling, of om deze in te trekken, is volgens de Procedurerichtlijn4 vereist dat er een onherroepelijke veroordeling wegens een bijzonder ernstig misdrijf ligt. Dit betekent veelal een langdurige strafrechtelijke procedure (inclusief hoger beroep). Om tegen te gaan dat een vergunning, die wordt verleend terwijl de strafrechtelijke procedure nog loopt, later weer ingetrokken zou moeten worden, kan de uitkomst van de strafzaak zo veel mogelijk worden afgewacht.
Het is reeds staande praktijk dat de IND de beslissing in een asielzaak aanhoudt als er een verdenking is van een ernstig misdrijf. De Procedurerichtlijn biedt de mogelijkheid om de beslistermijn met negen maanden te verlengen wanneer ‘complexe feitelijke en/of juridische kwesties aan de orde zijn’. Deze termijn kan bij wijze van uitzondering, in naar behoren gerechtvaardigde gevallen, met nog eens drie maanden worden verlengd wanneer dit noodzakelijk is met het oog op een behoorlijke en volledige behandeling van het verzoek om internationale bescherming. 
De vraag of er contra-indicaties zijn vanwege schending van de openbare orde maakt deel uit van de inhoudelijke beoordeling of een asielvergunning kan worden verleend. Ik ben daarom van oordeel dat er sprake is van ‘complexe feitelijke en/of juridische kwesties’ als de vreemdeling strafrechtelijk wordt vervolgd wegens een (bijzonder) ernstig misdrijf, op grond waarvan de beslistermijn kan worden verlengd. 
Daarom ben ik voornemens om, waar nodig, de termijn voor de beslissing op een asielaanvraag te verlengen met de maximaal toegestane termijn indien en zolang er sprake is van een nog lopende strafrechtelijke procedure die van invloed kan zijn op de inwilligbaarheid van de aanvraag, tenzij er andere gronden zijn waarop de aanvraag eerder kan worden afgewezen. 
Maatregel 2. Aanpassen van de invulling van de begrippen ‘ernstig misdrijf’ en ‘bijzonder ernstig misdrijf’  De ruimte voor aanscherping van het beleid is vooral te vinden in het aanpassen van de nationale invulling van de Europeesrechtelijke normen ‘ernstig misdrijf’ en ‘bijzonder ernstig misdrijf’. Er is geen eenduidig beeld hoe andere lidstaten deze begrippen invullen. Een aantal landen werkt met een minimale strafbedreiging, sommige met een minimale opgelegde straf en andere lidstaten gebruiken een meer algemene omschrijving. 
Delicten die in het maatschappelijk verkeer als ernstig worden ervaren, moeten naar mijn oordeel kunnen worden tegengeworpen. De individuele verwijtbaarheid van de vreemdeling komt tot uiting in de straf die door de rechter is opgelegd. Voor de invulling van de begrippen ‘ernstig misdrijf’ en ‘bijzonder ernstig misdrijf’ heb ik daarom gekeken naar ‘Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVSafspraken’, waarin de richtlijnen voor rechter voor straftoemeting zijn vervat.                                                  4 Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking)
 
   Pagina 5 van 6
   
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer 
Datum 25 november 2015
Ons kenmerk 693603   
Verder heb ik gekeken naar de opvatting van de UNHCR over ‘ernstig, niet politiek misdrijf’ met betrekking tot artikel 1F Vluchtelingenverdrag. De UNHCR noemt moord, verkrachting en een gewapende overval als delicten die zonder twijfel zijn te kwalificeren als ernstig misdrijf. Ook andere strafbare feiten kunnen een ernstig misdrijf zijn, indien zij gepaard gaan met het gebruik van dodelijke wapens, ernstige letsels veroorzaken of als het gaat om herhaaldelijk zwaar crimineel gedrag.
Dit alles afwegende heb ik besloten om als ‘ernstig misdrijf’ aan te merken delicten waarbij volgens de Oriëntatiepunten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden pleegt te worden opgelegd. Ik meen dat het maatschappelijk niet geaccepteerd hoeft te  worden als een persoon die zich aan deze feiten schuldig maakt, verblijf zou krijgen in Nederland. Het gaat in concreto om:  Openlijke geweldpleging, zwaar lichamelijk letsel5 ten gevolge hebbend  Het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door middel van bijvoorbeeld één of meer kopsto(o)t(en) en/of schoppen/trappen tegen het hoofd  Tasjesroof met een enkele duw/ruk, waarbij sprake is van frequente recidive;  Insluiping in een woning, waarbij sprake is van frequente recidive;  Het verkopen/afleveren/verstrekken van gebruikershoeveelheden harddrugs vanuit een pand of op straat gedurende meer dan een maand, doch minder dan 3 maanden, met enige regelmaat.
Het ligt in de rede om de norm voor een ’bijzonder ernstig misdrijf’ hoger te leggen dan die voor een ‘ernstig misdrijf’. Ik ben daarom voornemens deze grens te leggen bij een onvoorwaardelijke en onherroepelijke gevangenisstraf van tien maanden. Hieronder vallen de volgende delicten:  Verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren van kinderporno  Een beroep of gewoonte maken van het bezit van kinderporno    Opzettelijk toebrengen van zeer zwaar lichamelijk letsel6 met behulp van een wapen (niet zijnde een vuurwapen)  Ramkraak (georganiseerd verband en aanzienlijke schade) waarbij sprake is van recidive  Het verkopen/afleveren/verstrekken van gebruikershoeveelheden harddrugs vanuit een pand of op straat gedurende zes tot twaalf maanden met enige regelmaat.
Volgens de Oriëntatiepunten worden deze delicten bestraft met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar. Ik kies hier echter voor een grens van tien maanden, zodat deze en andere ernstige delicten, al dan niet in combinatie gepleegd, zijn ondervangen als de rechter een straf oplegt van tien maanden of hoger.
Voor de beoordeling of er sprake is van een ‘ernstig misdrijf’, dan wel een ‘bijzonder ernstig misdrijf’, is het mogelijk om meerdere veroordelingen met                                                 5 Volledig herstel te verwachten binnen zes maanden, zoals ingrijpende breuken 6 Levensbedreigend of zeer langdurige herstelperiode (meer dan zes maanden) of als geen volledige genezing wordt verwacht
 
   Pagina 6 van 6
   
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer 
Datum 25 november 2015
Ons kenmerk 693603  
afzonderlijke straffen bij elkaar op te tellen. In die gevallen zal wel een zwaardere beoordeling van de individuele omstandigheden plaatsvinden, die er onder meer op zal zien hoe groot het aandeel is van delicten die een gevaar voor de gemeenschap (zie omschrijving hierboven) opleveren. Het zal dus kunnen voorkomen dat een vreemdeling bij elkaar opgeteld wordt veroordeeld tot meer dan zes, respectievelijk tien maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar dat de IND oordeelt dat er geen grond is om de verblijfsvergunning te weigeren of in te trekken.
Maatregel 3. In voorkomende gevallen hetzelfde beleid ten aanzien van minderjarige vreemdelingen In de berichtgeving over incidenten met asielzoekers is deels sprake van minderjarige vreemdelingen. Indien de pleger van een strafbaar feit minderjarig is, maar boven de twaalf jaar, is in beginsel het jeugdstrafrecht van toepassing. De strafrechter houdt hiermee rekening met de leeftijd van de vreemdeling. Als het jeugdstrafrecht wordt toegepast, is dat een aanwijzing dat het feit minder aan de vreemdeling wordt verweten en zal dit ook gevolgen hebben voor de mogelijkheid een vergunning te weigeren of in te trekken. Als het volwassenenstrafrecht wordt toegepast, ligt het in de rede dat dit ook eerder gevolgen heeft voor de vergunning. 
Andere aspecten die moeten worden meewogen zijn het gezinsleven van de minderjarige en de opdracht uit het Kinderrechtenverdrag om bij bestuursrechtelijke beslissingen de belangen van het kind een eerste overweging te laten zijn. Dit zijn echter zaken die steeds individueel moeten worden meegewogen.
Ik ben daarom voornemens om ten aanzien van minderjarige asielzoekers in beginsel dezelfde regels toe te passen als voor volwassenen, indien op hen het strafrecht voor volwassenen is toegepast, waarbij echter wel steeds de nodige individuele afwegingen worden gemaakt.  
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,   
K.H.D.M. Dijkhoff


VVD wil ook crimineel kind van migrant uitzetten


’Geboorteplaats doet er niet toe’

VVD-Kamerlid Malik Azmani. © anp.
De VVD wil dat criminele vreemdelingen of hun criminele kinderen Nederland uitgezet worden als zij ernstige misdrijven plegen. Het maakt daarbij niet uit of ze in Nederland geboren of getogen zijn. Voor zover ze nog niet de Nederlandse nationaliteit hebben, moeten ze hun verblijfsrecht verliezen.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie. © anp.
VVD-Kamerlid Malik Azmani heeft woensdag aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) gevraagd om de wet op dat punt aan te passen.
Lees voor de rest van dit artikel in het Algemeen Dagblad:  http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4194774/2015/11/25/VVD-ook-crimineel-kind-migrant-uitzetten-ongeacht-geboorteplek.dhtml

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Opinie - Wat kost een asielzoeker echt?

 • Opvang van vluchtelingen in een sporthal. Hoeveel geld is met de opvang gemoeid?
  Opvang van vluchtelingen in een sporthal. Hoeveel geld is met de opvang gemoeid?
MENING - Auteur Alphons Antonisen uit Eindhoven is accountant.  
 
Voorpaginanieuws in het ED van 20 november 2015: 'Opvang asielzoekers kost 100 euro per persoon per dag'. Verder geen toelichting of specificatie.
Het stond er zo maar plompverloren, kort door de bocht.
Ik dacht: dit kan niet waar zijn, want zelfs Wilders gelooft dat niet. Anders was hij er al lang op ingesprongen. Dat zette mij toch even aan het rekenen.

146.000 euro
Eén persoon kost dus op jaarbasis gemiddeld 36.500 euro (in een schrikkeljaar honderd euro meer). Een koppeltje kost dan gemiddeld 73.000 euro. En een knus gezinnetje van man, vrouw met twee bloedjes van kinderen kost de gemeenschap dan dus slechts 146.000 euro. Die bedragen zijn allemaal netto!
Stel u nu eens voor dat een asielzoeker daadwerkelijk een besteedbaar bedrag zou krijgen van zo'n 3.000 euro netto per maand per gezin. Dat gezin zou zo maar in de vrije sector een huis kunnen huren en verder in zijn levensonderhoud kunnen voorzien, inclusief premies voor de zorgverzekering. Ik kom dan nog maar aan 36.000 euro per gezin of 9.000 euro per persoon. Er blijft dan nog zo'n 27.000 euro per persoon over, die dus niet ter beschikking van de asielzoekers komen maar wel aan hen ten laste worden gebracht.
Op basis van dit rekenwerk concludeer ik, op mijn beurt ook maar even kort door de bocht, dat voor elke euro die een asielzoeker krijgt, 3 euro betaald wordt aan de mensen die zich bezighouden met de opvang van de asielzoekers! Of je zou, alweer kort door de bocht, kunnen stellen dat op elke twee asielzoekers een begeleidend persoon wordt ingezet met een gemiddeld salaris van 54.000 euro bruto (netto vergelijkbaar met het inkomen van het asielzoekersgezin).

Banen 
Ik reken nog even verder. Stel er komen 100.000 asielzoekers naar Nederland. Dat levert dus een primaire werkgelegenheid op van liefst 50.000 personen! Die mensen én de asielzoekers gaan dat geld allemaal weer besteden en daar krijgen weer anderen een baan en inkomen uit die dat inkomen ook weer besteden enz. Al die mensen betalen weer belasting (btw, inkomstenbelasting, etc.) terwijl de uitkeringen afnemen. Per saldo kost het de staat, de gemeenschap, dus niets, hebben we 100.000 asielzoekers geholpen en meer dan 100.000 banen geschapen.
Die asielzoekers binnenlaten lijkt, rekenkundig, zo gek nog niet! Kort door de bocht allemaal? Kan iemand uitzoeken hoe dit echt in elkaar zit? Kan iemand ons goed informeren zodat we iets minder met onze onderbuik nadenken?

 Hier gevonden in het Eindhovens Dagblad: http://www.ed.nl/mening/opinie-wat-kost-een-asielzoeker-echt-1.5475791


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURES: (Vrijwilligers) banen bij het COA -- ze huren ook veel in via uitzendbureaus

 Klikt u hier: https://www.coa.nl/nl/over-coa/werken-bij-coa/vacatures
De Afghaanse Negine Omarkhel (27) vluchtte in 1999 met haar ouders naar Nederland. Ze verbleef een tijdje in azc Alkmaar waar ze nu als woonbegeleider werkt. “Ik ben veel bezig met activering van bewoners.”
“Tien van onze bewoners in Alkmaar doen een leer-werktraject bij Gered Gereedschap. Drie dagen per week gaan ze naar de werkplaats in Amsterdam-Noord om oud gereedschap te repareren. Het gereedschap wordt opgestuurd naar ontwikkelingslanden waardoor mensen daar een beter bestaan kunnen opbouwen. Voor onze bewoners is het een zinvolle dagbesteding. Ze doen werkervaring op bij een erkend leerwerkbedrijf en kunnen makkelijker toetreden tot de arbeidsmarkt. Het is ook goed voor hun psychische fitheid, taalvaardigheid en sociale netwerk. 
Ik ben zelf in 1999 met mijn ouders, een zus en twee broers naar Nederland gevlucht. Het was oorlog in Afghanistan. Ik was elf jaar en kwam na een lange vlucht in een vreemd land terecht. Ik moest leren fietsen, de taal leren en nieuwe vrienden maken. Dat vond ik de eerste twee jaar heel moeilijk. Er waren dagen dat ik emotioneel was en heimwee had, maar gelukkig had ik mijn familie om me heen. We woonden eerst een jaar in azc Musselkanaal. Toen we een status kregen verbleven we een week in azc Alkmaar en logeerden daarna bij mijn broer in de buurt. Ik had vriendinnen op het azc en daardoor kwam ik er nog vaak.
Nu is het zestien jaar later en werk ik op het azc waar ik als kind regelmatig kwam. Na de basisschool deed ik een jaar de schakelklas voor buitenlandse leerlingen en kreeg vmbo-advies. Ik deed een jaar hard mijn best en ging naar de havo. Nog een jaar later zat ik op het vwo en in 2013 ben ik afgestudeerd voor hbo Pedagogiek. Het heeft zeker geholpen dat ik het Westerse alfabet al in Afghanistan van mijn vader had geleerd. Hij vond  studeren belangrijk. Ik wilde altijd arts worden, maar helaas werd ik uitgeloot voor Geneeskunde. Na mijn studie Pedagogiek zag ik een vacature bij het COA en heb ik gesolliciteerd.
Zo’n leer-werktraject als Gered Gereedschap zou ook mij als tiener geholpen hebben. Ik kwam in een vreemd land en kende de taal en regels niet. Elk klein project had mijn zelfvertrouwen een boost gegeven. Mijn hobby is schilderen en als ik dat in een leer-werktraject had gedaan, had ik me zeker nuttig gevoeld. In zo’n traject ervaar je dat je je kwaliteiten ook in Nederland kunt gebruiken. Een Iranese bewoner vertelde me laatst: ‘Ik ben hoog opgeleid, maar mijn grootste nachtmerrie is dat ik straks van een uitkering moet leven en in een zwart gat val. Ik wil zo graag iets nuttigs doen.’

Mijn vader heeft het in de beginjaren in Nederland moeilijk gehad. Hij was in Afghanistan een gerespecteerd arts en had een groot netwerk. Hier was hij niemand, tenminste zo voelde hij dat. Hij was 55 jaar en net te oud om de taal vloeiend te leren spreken. Er waren dagen dat mijn vader heel chagrijnig was. Toen mijn broer huisarts werd in Alkmaar zag ik mijn vader voor het eerst weer stralen. Stel dat mijn vader zestien jaar geleden een leer-werktraject had gedaan? Dan had hij zijn cv kunnen opbouwen en was misschien in de juiste sector terechtgekomen. Als ik naar mijn vader kijk, zie ik hoe belangrijk leer-werktrajecten kunnen zijn.”

Dit artikel staat hier: https://www.coa.nl/nl/verhalen/zinvolle-dagbesteding


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Inhoudsopgave Update van Vluchtelingenwerk no 46


ABRvS, 17 november 2015: Prejudiciële vraag 2
vreemdelingenbewaring hangende besluit asielverzoek (Zie eerder deze week op het blog - scroll down)
Staatssecretaris, 3 november 2015: Nationale lijst 4
(Zie andere post op het blog)
veilige landen van herkomst
UNICEF, 10 november 2015: Kinderambtsberichten 6
(Zie eerder deze week op het blog)
Weekend-documentalisten Ter Apel en Den Bosch 7
Nieuw op VluchtWeb 7
▼ Naar het UPdate-archief
Voor het samenstellen van de UPdate zijn we afhankelijk van uitspraken uit de praktijk.
Interessante uitspraken kunt u daarom altijd naar helpdesk@vluchtelingenwerk.nl
mailen of faxen naar (020) 617 81 55.
Gelieve in de onderwerpregel te vermelden: 'Mogelijk interessant voor de Update'.
Gratis UPdate per e-mail?
Stuur een mail naar: update@vluchtelingenwerk.nl met deze
gegevens:
1. Het mailadres waarop u de UPdate wilt ontvangen
2. Uw voornaam en achternaam
3. De organisatie waar u werkt (indien van toepassing)
4. Het adres van deze organisatie of uw privé-adres
5. Uw functie
Redactie: drs. Hiske van den Bergh (HB), drs. Merlijn Bothof (MB), mr. Marije Jongejan (MJ), en mr.
Trudeke Sillevis Smitt (TSS, eindredactie).
Vragen of suggesties: (020) 346 72 50 of helpdesk@vluchtelingenwerk.nl.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

UN: Denying asylum based on nationality violates international law

Growing number of asylum seekers remain stranded at borders after being denied refugee claims based on citizenship

About 1,000 refugees and migrants are stuck at the main crossing point into Macedonia from Greece as authorities deny entry to some nationalities in contravention of international law, the United Nations said Tuesday.
“A new humanitarian situation is developing in Europe that needs urgent attention,” Adrian Edwards of the U.N. High Commissioner for Refugees (UNHCR) told a news briefing.
“The new restrictions chiefly involve people being profiled on the basis of their claimed nationalities,” he said.
At the borders between Greece and the former Yugoslav republic of Macedonia, and between Macedonia and Serbia, nationals of Syria, Afghanistan and Iraq are being allowed to cross.
Nationals of other countries are being stopped, leading to a demonstration by about 200 people, mainly Iranians, Bangladeshis and Pakistanis, with some on hunger strike, Edwards said.
On Monday, several of the migrants and asylum seekers stranded at the Greek-Macedonia border sewed their lips together and called for hunger strikes in protest over the policy.
Some blocked rail traffic, demanding passage to western Europe.
“All people have the right to seek asylum, irrespective of their nationality and to have their individual cases heard. Proper information needs to be provided to people affected by decisions at border points, and proper counseling needs to be available,” Edwards said.
UNHCR had no information that the new restrictions were directly linked to the Paris attacks 10 days ago that killed 130 people and were claimed by the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), he said.
“The environment has significantly worsened for people seeking asylum and that is a concern,” he said.
About 858,805 refugees and migrants have arrived in Europe so far this year by sea, primarily to Greece and Italy, while 3,548 have died or gone missing, according to the International Organization for Migration.
Only 148 refugees have been relocated to other European Union countries — Finland, Luxembourg and Sweden, Edwards said.

Go for this article and for more on asylum and refugees to the site of Al aAzeera
 http://america.aljazeera.com/articles/2015/11/24/un-denying-asylum-based-on-nationality-violates-international-law.htmlInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Het doe-het-zelf vluchtelingenhandboek van Vrij Nederland in Engels, Arabisch en Nederlands
vluchtelingenhandboek
Illustratie: Pieter van Eenoge

U bent een vluchteling en u bent net aangekomen in Nederland. Hoe gaat u om met al die moeilijke momenten? Hoe bouwt u iets op in dit vreemde land? Vluchtelingen die u voorgingen geven hier advies. Also available in English and Arabic.

Wonen in het AZC

1. Probeer eerst te landen
Ilias Mathab (28, ambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, vluchtte in 1998 uit Afghanistan): ‘Toen ik aankwam in Nederland hadden we een heel lange reis afgelegd. En nu was ik opeens in Nederland, een land waar de deuren vanzelf open gingen, waar mensen kassa’s hadden in plaats van telramen. Ik voelde me compleet stoned, alsof ik tussen droom en werkelijkheid leefde. Ik had echt tijd nodig om te aarden.’
2. Meng u niet in ruzies op het AZC
Babak Amiri (45, muzikant, vluchtte in 1991 uit Iran): ‘In het asielzoekerscentrum is de sfeer vaak gespannen. Logisch: je gooit een paar honderd getraumatiseerde mensen bij elkaar, dan is het nog een wonder dat ze niet elke dag vechten. Probeer erbuiten te blijven.’
3. Ga niet op bed liggen overdag
Ilias Mathab: ‘Veel vluchtelingen doen de deur van hun kamer dicht en trekken de dekens over hun hoofd. Dat is een teken van depressie. Het helpt om met mensen te praten die je begrijpen, als een vorm van therapie.’
4. Koop een fiets


Babak Amiri: ‘Door te fietsen zie je de omgeving, maak je een verbinding met het landschap en denk je minder na over de zorgen die je hebt. Ik heb heel Noord-Holland afgefietst, van Alkmaar naar Heiloo naar Heerhugowaard. Mooi landschap.’
5. Zie uzelf als een baby
Ozjan van Schuylenburg-Isso (28, zelfstandig ondernemer, vluchtte acht jaar geleden uit Syrië): ‘Veel mensen blijven denken aan de tijd in hun vaderland, toen ze een baan hadden, vrienden, familie. Als je vasthoudt aan wie je was, word je depressief. Probeer jezelf te zien als een baby die alles opnieuw moet leren. En alles is eigenlijk even knap, net als wanneer een baby leert lopen.’

Lees hier verder in Vrij Nederland: https://www.vn.nl/het-doe-het-zelf-vluchtelingenhandboek/

Deze vond ik handig!!

De taal leren

12. Koop een woordenboek
Ozjan Van Schuylenburg-Isso: ‘Mijn woordenboek was lange tijd mijn beste – en enige – vriend, ik nam het overal mee naartoe.
Babak Amiri: ‘’s Morgens, na mijn koffie en mijn sigaretje, nam ik mijn woordenboek mee naar het toilet om een of twee woorden te leren.’
13. Doe net alsof u geen Engels spreekt
Babak Amiri: ‘Nederlanders vinden het ontzettend leuk om Engels te praten. Maar het is hun moedertaal niet, en het is jouw moedertaal niet, en voor je het weet word je toch buitengesloten.’
14. Zeg het eerlijk als u een woord of zin niet begrijpt
Mardjan Seighali: ‘Veel vluchtelingen denken dat als ze iets vragen, ze voor dom worden versleten. Maar durf te vragen wat iets betekent, dat waarderen Nederlanders.’

Illustratie: Pieter van Eenoge
15. Lees Nijntje
Ilias Mathab: ‘Kinderboeken zijn een heel goede manier om de Nederlandse taal te leren. Ik las Nijntje, een populair kinderboek over een wit konijntje.’
16. Kijk naar kindertelevisie
Hariwa Negisa: ‘Op de Nederlandse zenders heb je kinderprogramma’s waarmee je heel goed de taal kunt oefenen, Zoals Klokhuis of Het Jeugdjournaal. Gebruik ook Nederlandse ondertiteling als je tv kijkt, dat kun je instellen via “Teletekst”, een informatiebron die je via je afstandsbediening kunt opzoeken, en dan pagina 888.’
17. Oefen via apps en websites
Mardjan Seighali: ‘Toen ik naar Nederland kwam, was er niets, maar nu zijn er heel veel sites om Nederlands te leren, zoals oefenen.nl of de app lingua.ly.’
18. Gebruik uw kind niet als tolk
Mardjan Seighali: ‘Een kind moet een kind kunnen zijn en zich niet bezighouden met de taalproblemen van zijn ouders.’
19. Word lid van een bibliotheek
Ilias Mahtab: ‘ Een abonnement kost bijna niets en geeft toegang tot heel veel kranten en boeken die je mee naar huis mag nemen.’

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

22 november 2015

"De algemeen directeur van VWN, Dorine Manson, staat overigens op de loonlijst voor een slordige 120.000 euro per jaar" .-----> Dat is het jaarsalaris van 4 asieladvocaten

Recent sprak ik een dame die al decennia lang vreemdelingenrechtadvocaat is en faam heeft als uitmuntend advocaat. Zij vertelde me dat tegenwoordig je als asieladvocaat op een houtje moet bijten en dat haar inkomen op Bijstandniveau ligt en ze zich niet kan heugen wanneer ze voor het laatst nieuwe kleren heeft gekocht die niet uit een tweedehands-winkel kwamen.

Een andere advocate had me al eerder verteld dat haar inkomen neerkomt op 8 euro schoon per uur.

In de groep over inburgering op Linkedin had iemand een al wat ouder artikel over Vluchtelingenwerk geplaatst dat zeer kritisch is over de wijze waarop Vluchtelingenwerk inburgeringslessen verleent met vrijwilligers en zelf de asielzoekers naar hun eigen cursussen doorsluist en zo volgens het artikel de marktwerking voor bedrijven die inburgeringslessen geven verstoort. http://nieuws.tpo.nl/2015/10/05/vluchtelingenwerk-nederland-sjoemelt-met-miljoenen-en-verstoort-marktwerking/

Ik heb me in het verleden wel eens afgevraagd waarom de Nederlandse Mededingingsautoriteit daar nooit op gesprongen is. Trouwens dat alle vrijwilligers bij Vluchtelingenwerk mensen zijn die niet werkzoekend zijn komt niet overeen met zoals ik de praktijk ken.

Maar los van het hoofdonderwerp van het artikel viel ik van mijn stoel van het salaris dat Dorine Manson binnenharkt. Ja een minister verdient meer (180.000) maar hier gaat het om een organisatie waar bijna iedereen voor niets werkt, die geld krijgt van kerken en liefdadigheidsinstellingen, die leeft van subsidies.

In een tijd waar andere mensen die voor dezelfde doelgroep werken het met bijstandsniveau moeten doen of 30.000 per jaar, binnen een organisatie waar andere mensen gratis komen werken, vind ik een salaris als dit wel erg hoog. Misschien eens herijken en een gebaar maken?Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Weet iemand hoe de uitleveringszaak van de vermeende genocidepleger uit Rwanda is afgelopen?

 Ik las gisteren een Vrij Nederland uit 2014 waar dit artikel instond.


Op internet vind ik een Kort Geding wat hij blijkbaar nog op 15 november van dit jaar heeft aangespannen:

Twee van genocide verdachte mannen uit Nederland vrezen dat ze in Rwanda een oneerlijk proces krijgen. Vrijdag proberen Jean Claude Iyamuremye en Jean-Baptiste Mugimba met een kort geding in Den Haag te voorkomen dat ons land ze uitlevert.
 
Uitlevering staat dan ook gelijk aan veroordeling en een levenslange gevangenisstraf. Nederland zou zelf de vervolging kunnen en moeten overnemen
Bart Stapert
 
Iyamuremye zou betrokken zijn bij een slachting bij de Ecole Technique Officielle in april 1994. Zijn advocaat Bart Stapert zegt dat de beschuldiging uitsluitend rust op anonieme getuigenissen. Zelf zegt Iyamuremye, die sinds 2003 in Nederland is, onschuldig te zijn.

Iyamuremye deed in Nederland aangifte tegen de huidige Rwandese president Paul Kagame. Dit omdat de president volgens Iyamuremye betrokken is bij mensenrechtenschendingen

Zie: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4185468/2015/11/13/Kort-geding-tegen-uitlevering-aan-Rwanda.dhtml

Gerechtelijke molens malen blijkbaar langzaam.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

20 november 2015

Vacatures op het gebied van vreemdelingenrecht en inburgering en terugkeer (11 verschillende banen voor u)

 Bij Vluchtelingenwerk:
 • Betaald, Oost Nederland, Hele Regio Per 1 januari 2016 is VluchtelingenWerk Oost Nederland op zoek naar een nieuwe collega voor maximaal 32 uur voor de duur van één jaar.
  Daarnaast zoeken we voor begin 2016 een nieuwe collega die een zwangerschapsvervanging in kan vullen gedurende vier maanden voor 32 uur per week.
  Verder willen wij door de verwachtte groei van inburgeraars bij VWON in 2016 een flexibele pool van teamleiders inrichten die minimaal 24 uur per week beschikbaar zijn. Opname in de pool betekent dat u op korte termijn inzetbaar bent, mocht de groeit daar aanleiding toe geven. Op dat moment wordt bekeken waar en voor hoeveel uur u een contract kunt krijgen.
 • Betaald, Oost Nederland, Hele Regio Wij zoeken voor de Centrale Opvang (op korte termijn voor de nog te openen AZC's in Aalten en Zeewolde en in de loop van 2016 voor o.a. Apeldoorn, Hardenberg, Zutphen) en i.v.m. de verhoogde taakstelling binnen het werkgebied van VWON binnen de regio's Oost, Zuid en West (o.a. de Achterhoek, Rivierenland, Harderwijk e.o. en Apeldoorn) voor de periode van één jaar in totaal circa 15 fte voor de functie van Leidinggevende aan Vrijwilligers (minimaal 24 tot maximaal 36 uur per week).
   

Weekdeals (336x280)
 Andere werkgevers:

Jeugdbeschermer

Stichting Nidos - Utrecht
 
Wij hebben over het hele land vacatures openstaan voor de functie: jeugdbeschermer.
De jeugdbeschermer is als voogd verantwoordelijk voor de begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers en vluchtelingen. De begeleiding is gericht op het creëren van voorwaarden met betrekking tot de opvang, opvoeding en ontwikkeling van de jongeren en hun functioneren in Nederland of in hun land van herkomst.
Je hoofdtaken zijn het begeleiden en zonodig bijsturen van het cliëntsysteem, het ontwikkelen van een netwerk ten behoeve van de jongere en het toezicht houden op de opvoedingsrelaties.
Meer: http://www.intermediair.nl/vacature/8155629/Jeugdbeschermer?l=nederland&utm_source=Indeed.nl&utm_medium=cpc&utm_campaign=aggregator-sponsored&utm_term=cat1&policy=accepted&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.indeed.nl%2Fvacatures%3Fq%3Dasielzoekers


Ministerie van Veiligheid en Justitie - Bestuursde... - Den Haag

Binnen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) draag je bij aan onderzoek op het gebied van asiel en migratie.
Als junior onderzoeker verzamel je data en voer je data-analyses uit. Je rapporteert over je bevindingen. Ook houd je je bezig met ondersteunende onderzoekstaken, zoals het verzamelen en samenvatten van literatuur.
De onderzoeken die voor de komende periode op de planning staan, hebben betrekking op de recente grote instroom van asielzoekers. Denk hierbij aan onderwerpen als ‘criminaliteit en overlast in gemeenten met en zonder een asielzoekerscentrum’ en ‘samenwerking met de maatschappelijke omgeving bij de opvang van asielzoekers’.
Meer: https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/junior-onderzoeker-asiel-en-migratie?utm_source=indeed&utm_medium=jobboard&utm_campaign=organic


STIL Utrecht - Utrecht  
Een uitdagende en gevarieerde bestuursfunctie met vele interessante aspecten en contacten op het gebied van vluchtelingen, asielzoekers en migranten
Meer info:  http://www.indeed.nl/cmp/STIL-Utrecht/jobs/Bestuursvoorzitter-8b2965ff7f2f2f32?q=asielzoekers


Start People - Den Bosch
n deze functie ben je als ondersteunend medewerker met taakgebied plaatsing werkzaam binnen een aanmeldcentrum voor asielzoekers. Je maakt deel uit van de Unit Plaatsing welke bestaat uit
een team van medewerkers.
In deze functie analyseer je middels beschikkingen de aanmeldingen voor opvang van asielzoekers en verzorg je de complete registratie hiervan in het systeem. Vervolgens verzorg je de distributie en logistiek van asielzoekers richting aanmeldcentra en bijbehorende opvanglocaties. Voor de planning hiervan heb je contact met diverse locaties in Nederland en verzorg je het administratieve proces. Je bent namens de opdrachtgever aanspreekpunt en vraagbaak voor de ketenpartners binnen het aanmeldcentrum.
http://www.startpeople.nl/detail/1500/19932989/Ondersteunend-medewerker-B%2c-Planner.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed


sociaal/juridisch medewerker
noodopvang utrecht - Utrecht (stad)
Deeltijd
Noodopvang Utrecht ondersteunt uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht hebben op overheidsvoorzieningen, maar rechtmatig in Nederland verblijven of waar sprake is van een nieuw perspectief in een asiel of reguliere procedure. Ook wordt ondersteuning geboden aan uitgeprocedeerde asielzoekers die zich voorbereiden op terugkeer naar land van herkomst.
Momenteel ondersteunen wij circa 100 mensen door middel van onderdak, leefgeld en sociaal-juridische begeleiding.
 Lees hier verder: http://www.indeed.nl/cmp/noodopvang-utrecht/jobs/Sociaal-Juridisch-Medewerker-9249101eed02688a?q=asielzoekers


Casemanager terugkeer
In de functie van Casemanager ondersteun jij asielzoekers bij het maken van een plan met het doel hen te bewegen terug te keren naar het land van herkomst of te begeleiden bij inburgering. De volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket:
 • Je voert individuele gesprekken met asielzoekers en begeleidt hen met de te doorlopen stappen om hun eigen plan te realiseren
 • Je bent verantwoordelijk voor het dossier van de aan je toegewezen asielzoekers
 • Je werkt actief samen met collega's op het centrum en professionals van andere organisaties die met vreemdelingen werken voor afstemming en uitwisseling van informatie
 • Je signaleert spanningen, spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag en intervenieert
 • Je voert sanctionerings- en stimuleringsbeleid uit 
meer:  http://www.startpeople.nl/detail/1500/19881761/casemanager.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed


Rousch - Leiden
 Heb jij verstand van grensoverschrijdende vraagstukken? Weet jij van aanpakken en stop je niet voordat je een probleem hebt opgelost?! Dan past deze vacature perfect bij jou!
In deze functie zal je grensoverschrijdende vraagstukken analyseren en oplossen. Dit doe je door middel van het voeren van besprekingen en het opstellen van adviezen. Daarnaast stel je berekeningen op en ben je verantwoordelijk voor de financiële planning. Kortom, je weet van aanpakken en je zult niet stoppen tot het probleem daadwerkelijk is opgelost.

Meer:  http://www.indeed.nl/viewjob?jk=c08744ac28b35d4f&q=expat&l=nederland&tk=1a4iod7459u6bcbr&from=web


Freelance taaltrainer Nederlands (NT2)
Elycio Talen - Utrecht
Freelance / ZZP
ELYCIO TALEN is een van de grootste aanbieders van professionele taaltrainingen en vertalingen aan bedrijfsleven en overheid in Nederland. Vanuit zes vestigingen werken we met een team van bijna 200 professionele taaltrainers voor een breed scala aan internationaal georiënteerde opdrachtgevers. Voor onze vestiging in Zeist zoeken wij ervaren
FREELANCE TAALTRAINERS NEDERLANDS (NT2)
om gedurende vooralsnog een jaar voor twee of meer dagdelen per week taaltrainingen te verzorgen aan inburgeraars en/of deelnemers aan het Staatsexamen. Bovendien kunt u mogelijk ook worden ingezet voor taaltrainingen voor het bedrijfsleven (aan expats etc.).
Meer: http://www.indeed.nl/cmp/Elycio-Talen/jobs/Freelance-Taaltrainer-Nederlands-c480bd7b93fa3194?q=expat

Vacature WO starter International Mobility
 Deloitte is op zoek naar een analyst voor het International Mobility team, dat onderdeel uitmaakt van Global Employer Services (GES). Bij Global Employer Services duik je in de wereld van advisering aan (internationale) bedrijven over alles wat te maken heeft met de factor arbeid. Onze dienstverlening bestaat uit drie hoofdpijlers:
 • Mobility: advisering en begeleiding internationale uitzendingen van werknemers;
 • Rewards: advisering over loonbelasting/pensioen/sociale zekerheid/TCF/process vraagstukken;
 • Talent: advisering over beloningsbeleid, executive en equity compensation, HR analytics, (global) talent strategy.
 Meer: https://www.werkenbijdeloitte.nl/vacature/wo-starter-international-mobility-238659.html?src=JB-16801

EN KRIJG JE DIE BAAN DAN STEL IK EEN ENORME DOOS BONBONS WEL OP PRIJS!!!!!Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

UNICEF maakt kinderambtsberichten over verschillende landen. Het eerste afgeronde Child Notice van UNICEF gaat over Afghanistan.

Dit rapport is gebruikt als pilot voor dit project. 

UNICEF maakt kindspecifieke landenanalyses over Albanië, Guinee, Marokko, Soedan en Afghanistan, In 2012 is de eerste Child Notice over  Afghanistan verschenen en deze is in 2013 geactualiseerd. Dit rapport diende als pilot voor het Child Notice project en is voor een deel overgenomen in het Ambtsbericht Afghanistan van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van december 2013.
Goede informatie is onmisbaar voor een zorgvuldige afweging van het belang van het kind, een afweging waar kinderen recht op hebben. Zeker wanneer het gaat om een mogelijke terugkeer naar een complex en divers land, zoals Afghanistan, is informatie belangrijk. Op het moment is die goede informatie maar beperkt beschikbaar en is informatie specifiek over kinderen niet beschikbaar. Wij hopen dat de Child Notices hier meer handvatten voor zullen bieden. De Child Notices bevatten waardevolle achtergrondinformatie voor beleidsmakers, voor stakeholders, zoals advocaten en rechters, maar ook zeker voor andere professionals die werken met kinderen afkomstig van, of kinderen onderweg naar  Albanië, Guinee, Marokko, Soedan en Afghanistan.
De rapporten worden vertaald in het Engels en het Frans en zijn beschikbaar zijn vanaf het najaar 2015. We nodigen u uit om de Child Notices te lezen en te gebruiken in uw werk met kinderen in migratie. We horen graag uw ervaringen in dit veld alsmede uw commentaar.

http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/kinderrechten-in-nl/child-notices/child-notices/#

Hier vindt u ook andere landen:  http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/kinderrechten-in-nl/child-notices/english/Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Recente berichten


en meer

BOl.com

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator