27 augustus 2014

Vacature Oproepkracht (universitair) Afdeling Migratierecht bij Forum

T/m einde jaar locatie Utrecht daarna Amsterdam!! Zie voor volledige vacature tekst homepage MigratieWeb: migratieweb.nlIn verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

AANRADER: cursus Actualiteiten bestuursrecht voor de migratierechtpraktijk

Dit voorjaar heb ik zelf deze cursus gevolgd. Het is een echte aanrader. Goede spreker met goede sheets die later keer op keer te hergebruiken zijn.


 30-09-2014  FORUM / WRV - Actualiteiten bestuursrecht voor de migratierechtpraktijk
De laatste jaren hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan in het bestuurs(proces)recht die hun weerslag hebben op de migratierechtelijke praktijk. Taco Groenewegen, docent bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam zet voor u in een middag de belangrijkste ontwikkelingen op een rij.

Aan bod komen ondermeer: definitieve geschilbeslechting door de bestuursrechter, al dan niet met gebruikmaking van de bestuurlijke lus, de nieuwe zaaksbehandeling, intensiteit van toetsing door de rechter, omvang van het geschil en de bestuurlijke boete.

In de cursus is plaats voor maximaal dertig deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisselingen.

Het cursusmateriaal wordt voorafgaand digitaal verspreid.

Docent: Dhr. dr. F.T. (Taco) Groenewegen, universitair docent bestuursrecht UvA en lid van de redactie van tijdschrift Asiel&Migrantenrecht.

Locatie en tijd: Forum, Kanaalweg 86 te Utrecht van 12.30 tot 17.00 (inloop met lunch 12.30; aanvang 13 uur)

Doelgroep: De cursus richt zich in de eerste plaats op advocaten, maar is ook nuttig voor professionals die zich op academisch niveau met het onderwerp bezig houden.

Punten:


Kosten:
€ 285,-- WRV leden (geen BTW, incl. lunch en digitale reader)
€ 325,-- niet leden
Aanmelden:

WRV-leden


niet WRV-leden

Aanmelding tot 17 september 2014

Meer informatie: migratierecht@forum.nl of 030 – 297 42 24

 Hier gevonden: http://migratieweb.nl/UPD/UPD_nieuws.cfm?nr=1369In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Zwarte Piet jurist ook bekend in vreemdelingenrecht

"Zwarte Piet" jurist Frank King kennen we toch?


Opnieuw is de discussie rond Zwarte Piet gierend uit de hand gelopen. De juridisch adviseur van de tegenstanders van Zwarte Piet, Frank King, stopt ermee na doodsbedreigingen aan zijn adres.
Als jurist vindt hij de rechtszaak, die inmiddels in alle uithoeken van de wereld wordt gevolgd, nog altijd 'prachtig'. En 'misschien' zal hij zich er 'ooit' nog 'wel eens' mee bemoeien. 'Als het onderwerp nog eens bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens belandt, mogen ze me bellen.'

Lees verder in het Algemeen Dagblad hier:http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3725908/2014/08/27/Jurist-met-dood-bedreigd-om-Zwarte-Piet.dhtmlEen al oud stuk over hem als vreemdelingenrechtjurist, maar hij werd vorig jaar in Vrij Nederland ook nog zo benoemd: http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2494417/2001/02/23/Betalen-voor-illusies.dhtml

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

26 augustus 2014

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening


33 293 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID RECOURT

Ontvangen 26 maart 2013
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
In artikel I, onderdeel B, komt onderdeel 3 te luiden:
3. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
 • 2. Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 kan voorts worden verleend aan de hierna te noemen gezinsleden, indien deze op het tijdstip van binnenkomst van de in het eerste lid bedoelde vreemdeling behoorden tot diens gezin en gelijktijdig met die vreemdeling Nederland zijn ingereisd dan wel zijn nagereisd binnen drie maanden nadat aan die vreemdeling de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 28, is verleend:
  • a. de echtgenoot of het minderjarige kind van de in het eerste lid bedoelde vreemdeling;
  • b. de vreemdeling die als partner of meerderjarig kind van de in het eerste lid bedoelde vreemdeling zodanig afhankelijk is van die vreemdeling, dat hij om die reden behoort tot diens gezin;
  • c. de ouders van de in het eerste lid bedoelde vreemdeling, indien die vreemdeling een alleenstaande minderjarige is in de zin van artikel 2, onder f, van Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PbEU 2003, L 251).

Toelichting

Met dit amendement wordt het nareisbeleid aangepast, zodat het voortaan ook geldt indien de gezinsband is gevormd in een derde land, bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp. Hiertoe wordt artikel 29, tweede lid (nieuw), Vw2000 aangepast door toevoeging van het vereiste dat de gezinsband moet hebben bestaan vóór binnenkomst in Nederland. Daarmee wordt aangesloten bij de formulering van het toepassingsbereik voor de begunstigende regeling uit artikel 9, tweede lid, van de Gezinsherenigingsrichtlijn.
Teneinde alle relevante artikelen van de Gezinsherenigingsrichtlijn binnen het asielbeleid te implementeren, wordt tevens de nationaliteitseis die volgt uit het huidige artikel 29, eerste lid, onder e en f, Vw2000 geschrapt, waarmee de groep nareizigers met een andere nationaliteit dan de hoofdpersoon, wordt «overgeheveld» van het reguliere beleid naar het asielbeleid. Vanuit het oogpunt van de wetsystematiek is aan te bevelen alle artikelen van de Gezinsherenigingsrichtlijn die zien op gezinshereniging met een asielvergunninghouder in het nieuwe artikel 29, tweede lid, Vw2000 op te nemen.
Recourt

 Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33293-7.html


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

WBV 2014/26 over zoekperiode nadat iemand zijn werk heeft verloren


Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 augustus 2014, nummer WBV 2014/26, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen 2000;
Besluit:

ARTIKEL I

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:
A
Paragraaf B5/2.1.4 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt toegevoegd en komt te luiden:

2.1.4 Arbeid in loondienst na verblijf als familie- of gezinslid

De IND verleent een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier onder de beperking ‘arbeid in loondienst’ aan de vreemdeling waarvan het verblijf als familie- of gezinslid is beëindigd, als wordt voldaan aan artikel 3.31, eerste lid, Vb.
B
Paragraaf B5/5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

5 Zoekperiode

Op grond van artikel 3.91, eerste lid, Vb, verleent de IND de vreemdeling gedurende de geldigheidsduur van zijn gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid een zoekperiode van drie maanden om een nieuwe arbeidsplaats te vinden als de vreemdeling werkloos raakt.
In aanvulling op artikel 3.91, eerste lid, Vb verleent de IND ook een zoekperiode van drie maanden om in geval van werkloosheid een nieuwe arbeidsplaats te vinden aan de vreemdeling met een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met als doel ‘arbeid in loondienst’, die geen aanvullend document bevat, gedurende de geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning. De IND trekt de verblijfsvergunning in nadat deze zoekperiode is verstreken.
De zoekperiode vangt aan op de dag waarop de arbeidsovereenkomst is ontbonden.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang 1 september 2014.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 18 augustus 2014
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, voor deze, de waarnemend directeur-generaal Vreemdelingenzaken, H. Heida

TOELICHTING

ARTIKELSGEWIJS

A

Een vreemdeling die verblijf heeft als familie- of gezinslid is in bepaalde gevallen vrij op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld het familie- of gezinslid van een Nederlander. Dit betekent niet dat de vreemdeling hierdoor definitief vrij is op de arbeidsmarkt. Dat is pas het geval wanneer de vreemdeling vijf jaar onafgebroken heeft beschikt over een voor arbeid geldige verblijfsvergunning. Als het verblijf als familie- of gezinslid is beëindigd en de vreemdeling daarna een aanvraag voor wijziging van de beperking in ‘arbeid in loondienst’ indient, dan is artikel 3.31, eerste lid, Vb van toepassing. Met deze aanvulling wordt de Vreemdelingencirculaire 2000 in overeenstemming gebracht met de regelgeving die gold voor de inwerkingtreding van de Wet modern migratiebeleid. De wetgever heeft hierin geen wijziging beoogd.

B

Met deze aanvulling wordt erin voorzien dat artikel 3.91, eerste lid, Vb ook van toepassing is op een vreemdeling die een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met als doel ‘arbeid in loondienst’ heeft gehad, niet zijnde een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid, en werkloos raakt. Vindt de vreemdeling binnen de zoekperiode geen arbeidsplaats of heeft de vreemdeling geen aanvraag om wijziging van de beperking van de verblijfsvergunning ingediend, dan wordt de verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd ingetrokken.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, voor deze, de waarnemend directeur-generaal Vreemdelingenzaken, H. Heida


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Een Marokkaanse immigrant in 17de eeuws Amsterdam

 Een Joods-Marokkaans avonturier in Holland

Een Joods-Marokkaans avonturier in Holland

In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden liepen genoeg bijzondere mensen rond. Een van de meer kleurrijke figuren onder hen was de in Fez (Marokko) geboren globetrotter Samuel Pallache (ca.1550-1616). Hij was diplomaat van de Marokkaanse sultan in de Republiek, koopman, spion en kaper.
Over zijn veelzijdige leven is, als vertaling van het originele boek uit 2013, bij Amsterdam University Press (AUP) een contextuele biografie verschenen die een beeld geeft van de 17e-eeuwse Republiek, de internationale contacten in die tijd en religieuze identiteitsvorming en -verandering.

 Lees het artikel op Historiek.nl: http://historiek.net/een-joods-marokkaans-avonturier-in-holland/44561/#.U_yAL6Mfhrs

Het boek is hier te koop bij Bol.com:
(moet even laden dus even geduld)
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

25 augustus 2014

ACVZ wetsadvies afschaffing meldplicht EU-burgers

Attenderingsservice Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)
 
Onlangs is het Besluit van 2 juli 2014 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de afschaffing van de meldplicht voor EU-burgers in het Staatsblad verschenen (Stb. 2014, 268).
De ACVZ heeft op 25 februari 2014 een wetsadvies uitgebracht over het concept voorstel. Met het verschijnen van de wijziging van het Vb 2000 in het Staatsblad wordt het ACVZ-advies openbaar.
  
 
U kunt het Advies afschaffing meldplicht EU-burgers, en de wijziging van het Vb 2000 raadplegen op de website www.acvz.org .
 
Advies:
 
Besluit met nota van toelichting:
 
Mocht u geen gebruik meer willen maken van deze attenderingsservice, dan kunt u dat doorgeven via onderstaand mailadres.
 
met vriendelijke groet,
Mieke Braat-Naber,
Adviseur bedrijfsvoering (wnd.)
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Turfmarkt 147 Noord 5 kamer 536
2511 DP  DEN HAAG
Postbus 20301
2500 EH  DEN HAAG
tel.: 070 370 4300 (algemeen)
email: h.m.s.braat-naber@acvz.minvenj.nl
Twitter: @ACVZ_advies

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Asielzoeker Vluchtgarage overleden na vechtpartij

Eén van de asielzoekers van de Vluchtgarage is gisteravond overleden aan de gevolgen van een vechtpartij een week eerder. Door een aantal klappen raakte de 26-jarige Somaliër Nasir Galid in coma. Hij overleed in het AMC.

Lees hier verder in Het Parool: http://www.parool.nl/parool/nl/4048/AMSTERDAM-ZUIDOOST/article/detail/3724485/2014/08/25/Asielzoeker-Vluchtgarage-overleden-na-vechtpartij.dhtml

Ik vraag me af waarom er zomaar van wordt uitgegaan dat zijn zus niet zijn begrafenis kan betalen want ze kan  wel een ticket om langs te komen betalen. Ik heb zelf ooit ook meegemaakt dat iemand een armengraf kreeg terwijl broers en zussen met geld uit heel Europa voor de begrafenis overkwamen. Heb ze toen zelf nog verteld dat volgens de Nederlandse cultuur het niet een soort begrafenisverzekering is maar eigenlijk een beetje iets voor heel arme mensen en je misschien niet zo je familie op zijn laatste reis wil zenden als je het kan vermijden.


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

21 augustus 2014

Verdedigingsbeginsel + verlengen bewaringsmaatregel met 12 maanden + pas in beroep (uitspraak Raad van State)


ECLI:NL:RVS:2014:3159

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 15-08-2014
Datum publicatie 20-08-2014
Zaaknummer 201404550/1/V3

1. In de enige grief klaagt de staatssecretaris dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat hij, bezien in het licht van de uitspraak van de Afdeling van 14 december 2012 in zaak nr. 201208906/1/V3, onvoldoende blijk ervan heeft gegeven de vreemdeling in de gelegenheid te hebben gesteld zijn bezwaren tegen het voornemen tot verlenging van de maatregel van bewaring met ten hoogste twaalf maanden (hierna: het voornemen) naar voren te brengen.
Hiertoe voert de staatssecretaris onder meer aan dat hij de vreemdeling tijdens het vertrekgesprek van 24 april 2014 heeft geïnformeerd omtrent de redenen van zijn voornemen en hij de vreemdeling vervolgens in de gelegenheid heeft gesteld zijn zienswijze op dit voornemen naar voren te brengen.
1.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de voornoemde uitspraak van 14 december 2012 volgt uit het arrest van het Hof van Justitie van 18 december 2008 in zaak nr. C-349/07, Sopropé (ECLI:EU:C:2008:746) dat een bestuursorgaan alvorens jegens een bepaalde persoon een bezwarend besluit te nemen, die persoon gelegenheid moet geven daarover opmerkingen kenbaar te maken, hetgeen evenzeer is voorgeschreven in artikel 4:8 van de Awb.
Nu het verdedigingsbeginsel de staatssecretaris ertoe verplicht bij de totstandkoming van het besluit van 9 mei 2014 onder meer artikel 4:8 van de Awb in acht te nemen, houdt schending van dat artikel tevens een schending van het verdedigingsbeginsel in.
1.2. De staatssecretaris heeft de vreemdeling in het vertrekgesprek van 24 april 2014 geïnformeerd over zijn voornemen en de daaraan ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden. Nu de vreemdeling blijkens het verslag van het vertrekgesprek heeft aangevoerd dat zijn in Nederland verblijvende grootvader op sterven ligt, moet het ervoor worden gehouden dat de vreemdeling in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze op het voornemen naar voren te brengen. Van een schending van artikel 4:8 van de Awb is derhalve geen sprake en om die reden bestaat er geen grond voor het oordeel dat de staatssecretaris het verdedigingsbeginsel heeft geschonden. Reeds hierom slaagt de grief.
2. Het hoger beroep is kennelijk gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep van de vreemdeling tegen het besluit van 9 mei 2014 in het licht van de daartegen in eerste aanleg voorgedragen beroepsgronden, voor zover die gelet op hetgeen hiervoor is overwogen nog bespreking behoeven.
3. Ingevolge artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000) kan, indien het belang van de openbare orde of de nationale veiligheid zulks vordert, met het oog op de uitzetting, door onze minister in bewaring gesteld worden de vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft.
Ingevolge het vijfde lid, voor zover thans van belang, duurt de bewaring krachtens het eerste lid niet langer dan zes maanden.
Ingevolge het zesde lid kan de in het vijfde lid bedoelde termijn ten hoogste met nog eens twaalf maanden worden verlengd, indien de uitzetting, alle redelijke inspanningen ten spijt, wellicht meer tijd zal vergen op grond dat de vreemdeling niet meewerkt aan zijn uitzetting of de daartoe benodigde documentatie uit derde landen nog ontbreekt.
4. Voor zover de vreemdeling heeft betoogd dat ten onrechte aan het verlengingsbesluit ten grondslag is gelegd dat hij niet meewerkt aan zijn uitzetting, behoeft deze beroepsgrond geen bespreking. De rechtbank heeft onbestreden geoordeeld dat de staatssecretaris aan het verlengingsbesluit ten grondslag heeft mogen leggen dat de uitzetting, alle redelijke inspanningen ten spijt, wellicht meer tijd zal vergen omdat de daartoe benodigde documentatie ontbreekt. Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 28 augustus 2012 in zaak nr. 201207408/1/V3 kan deze grond het verlengingsbesluit zelfstandig dragen, nu verlenging van de duur van de maatregel ingevolge artikel 59, zesde lid, van de Vw 2000, mogelijk is indien aan één van de genoemde voorwaarden is voldaan.
5. De vreemdeling heeft voorts betoogd dat het zicht op uitzetting binnen een redelijk termijn ontbreekt.
5.1. Op 17 april 2014 is de vreemdeling bij de Surinaamse autoriteiten in persoon gepresenteerd. In het verlengingsbesluit staat dat de uitzetting wellicht meer tijd zal vergen, omdat de Surinaamse vertegenwoordiging op 17 april 2014 te kennen heeft gegeven dat de laissez passer aanvraag van de vreemdeling in behandeling is genomen. De staatssecretaris heeft laatstelijk op 8 mei 2014 gerappelleerd.
Onder deze omstandigheden bestaat geen grond voor het oordeel dat zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn ontbreekt.
De beroepsgrond faalt.
6. De vreemdeling heeft verder betoogd dat de staatssecretaris bij de belangenafweging voorafgaande aan het verlengingsbesluit ten onrechte niet heeft betrokken dat hij gehuwd is met een Nederlandse vrouw en drie Nederlandse kinderen heeft.
6.1. Zoals hiervoor onder 1.2. overwogen, moet het ervoor worden gehouden dat de vreemdeling in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze op het voornemen naar voren te brengen. Bij deze gelegenheid heeft de vreemdeling niet aangevoerd dat de staatssecretaris van het verlengingsbesluit moest afzien omdat hij is gehuwd met een Nederlandse vrouw en drie Nederlandse kinderen heeft. Nu hij dit voor het eerst in beroep heeft gedaan, kon de staatssecretaris deze omstandigheden niet bij de belangenafweging voorafgaande aan het verlengingsbesluit betrekken. Dat deze omstandigheden ook uit het dossier zouden blijken maakt dit niet anders, aangezien het aan de vreemdeling is aan te voeren waarom deze omstandigheden van belang zijn voor de vraag of van het verlengingsbesluit moet worden afgezien.
De hele uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:3159In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Gratis spreekuur vreemdelingenrecht door advocaten in Ede

MHA advocaten verleent sinds kort rechtsbijstand in buurthuis De Meerpaal aan de Industrielaan 1. Voorheen gebeurde dit vanuit het gebouw van Welstede.

Het kantoor, dat is gevestigd in Arnhem, bestaat inmiddels 35 jaar. Doelstelling is het verlenen van rechtsbijstand aan iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen. In de praktijk betekent dit dat het merendeel van de cliënten bestaat uit mensen die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Men kan hierop een beroep doen als het fiscaal jaarinkomen van twee kalenderjaren geleden lager is dan 36.100 euro (gehuwd/samenwonend/eenoudergezin) of 25.600 euro (alleenstaand).

Op het kantoor werken 7 advocaten die werkzaam zijn op verschillende rechtsgebieden, waaronder sociaal zekerheidsrecht (uitkeringen), personen en familierecht, arbeidsrecht, strafrecht, letselschade, huurrecht en vreemdelingenrecht.

Vanaf 1 september a.s. verzorgt MHA advocaten elke vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur een gratis spreekuur in De Meerpaal.

Voor meer informatie: MHA advocaten: Huissensestraat 55 in Arnhem, tel. 026 3229147 of www.mha-advocaten.nl 


Gevonden hier:  http://www.edestad.nl/lokaal/nieuw_adres_mha_advocaten_3158455.html#.U_YbX6M09i5In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Generaal pardon in Suriname


PARAMARIBO, 21 aug – Onder de illegaal in Suriname verblijvende buitenlanders zijn het vooral de Chinezen die voor het generaal pardon in aanmerking willen komen. Ook andere vreemdelingen hebben zich laten registreren. Op het ministerie van Justitie & Politie wordt het pardon nu voorbereid.
De politie moet nog antecedentenonderzoek verrichten. Het resultaat gaat dan naar minister Edward Belfort. Sinds de aankondiging van het generaal pardon begin dit jaar, hebben honderden Chinezen zich aangemeld. Ook Haïtianen en Brazilianen opteren. “Er zullen meer zijn, maar dit is wat we in het bestand hebben”, zegt Ritfeld – Asontoe tegenover de Ware Tijd. Het gaat om vreemdelingen die zich voor eind 2013 in Suriname vestigden.

 In aanmerking komen zij die bijvoorbeeld niet over het juiste visum beschikken. Ook gevallen van verlopen verblijfsvergunningen komen in aanmerking. Het generaal pardon is ingevoerd in verband met de herdenking van honderd en zestig jaar Chinese immigratie. Onder de tienduizenden illegalen in Suriname behoren vooral Chinezen, Brazilianen en Guyanezen. De twee laatste groepen komen makkelijk het land binnen vanwege de open grenzen.

http://www.waterkant.net/suriname/2014/08/21/meest-chinese-illegalen-kiezen-pardon/comment-page-1/

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Asielzoekers willen Vluchtschool niet verlaten

De ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers die een school in Amsterdam-Zuid hebben gekraakt, zijn niet van plan het pand te verlaten. "We zijn moe en wanhopig van het verhuizen van pand naar pand", vertelt een woordvoerder van de groep donderdag. Het pand wordt vrijdag door de politie ontruimd. 

Lees verder hier: https://www.nd.nl/artikelen/2014/augustus/21/asielzoekers-willen-vluchtschool-niet-verlatenIn verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

20 augustus 2014

VACATURE: Junior Researcher on Supporting Primary Justice in Insecure Contexts (South Sudan)


Specifications - (explanation)

Location Leiden
Function typesResearch, Development, Innovation
Scientific fieldsLaw
Hours 22.8 hours per week
EducationUniversity Graduate
Job number 14-230
Translations
About employer Leiden University
Short link www.academictransfer.com/24228

Job description

The research trajectory of the junior researcher is part of the NWO WOTRO funded project: “Supporting Primary Justice in Insecure Contexts, South Sudan and Afghanistan: Exploring People’s Concerns and Conceptions, Responses and Remedies, and  Potential Synergies of State and Non-State Actors”, executed by the VVI in cooperation with Cordaid.
Within this project the VVI and Cordaid conduct applied socio-legal research among communities and institutions in two districts in Afghanistan and two counties in South Sudan. Through case studies and action research this project will explore and follow-up (a) people’s concerns and conceptions of justice, notably with regard to dispossession and other property conflicts, (b) the responses and remedies provided, in particular to women, through community-based, state-based, and other (e.g. religion-based or militia-based) mechanisms and practices, and (c) the potential of synthesizing ‘elements that work‘ into projects aimed at strengthening ‘pathways of primary justice’.
Research and interventions are to be conducted jointly by domestic development organisations and state and non-state stakeholders, with program support of Cordaid, and knowledge-based support from VVI (Leiden), its international network, and local researchers. The project is  part of the research programme Security & Rule of Law in Fragile and Conflict-Affected Settings. This programme is an activity of WOTRO, in close collaboration with the Security & Rule of Law Knowledge Platform.

Tasks
 • To engage in supervised scientific research on Primary Justice in South Sudan.
 • To carry out a systematic literature analysis for the project.
 • To conduct field research in South Sudan (Yambio or Wau).
 • To prepare and submit research output for publication in peer-reviewed international scientific journals and in policy oriented reports.
 • To participate actively in the “Supporting Primary Justice” project as a whole.
 • To participate in the other activities of the Van Vollenhoven Institute.

Requirements

 • Master degree in Law and/or Social Sciences, with demonstrated interest in law, governance and development.
 • Excellent writing and presentation skills in English; knowledge of Dutch and of the languages of the country of study will be considered an advantage.
 • Demonstrated research experience.
 • Knowledge of state, law, and society of at least one developing country, preferably South Sudan.
 • Ability and willingness to carry out empirical research and stay for extended periods in South Sudan.
 • Keen interest in interdisciplinary socio-legal research methods and approaches.
 • Ability to work in a team and willingness to support other activities of the Van Vollenhoven Institute.
 • Available to start 1 October 2014.

Conditions of employment

The appointment as a junior researcher will be for a period of 18 months (with a two months initial trial period). The appointment will be under the terms of the CAO (Collective Labour Agreement) of Dutch Universities. Starting date is set for 1 October 2014.
The gross monthly salary is set on € 2.427,- in the first year (salary scale 10,0 on a fulltime basis) increasing to € 2.542,- gross per month (on a fulltime basis) in the final year.
An appointment at the University of Leiden entitles participation in a pension scheme and other benefits such as an annual holiday premium of 8% and an end-of-year bonus of 8.3%. Candidates from outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax break.

Department

Leiden Law School, Van Vollenhoven Institute
The Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Development (VVI) is part of Leiden Law School. The Institute seeks to advance knowledge of the formation and functioning of legal systems in the developing world and their effectiveness in contributing to good governance and development.
In its research and teaching, VVI uses a socio-legal approach. The institute carries out research projects in Asia (notably Indonesia), Africa and in the Middle East. VVI staff teaches several thematic and regional courses for Dutch and foreign students. In addition, VVI provides advisory services and training courses to policy makers and practitioners.

Additional information

For information and inquiries regarding this position, please contact Mr. Dennis Janssen (e-mail: d.c.f.m.janssen@law.leidenuniv.nl or + 31 71 527 7260). For more information about our activities, see www.vvi.leidenuniv.nl.
Please send your application (in English) electronically, indicating the vacancy number, before 9 September 2014, including:
 • A cover letter stating your motivation for this position.
 • A curriculum vitae.
 • Your MA thesis or other major writing sample.
 • Copies of your academic transcripts.
 • The names and contact addresses of two (academic) referees.
 https://www.academictransfer.com/employer/LEI/vacancy/24228/lang/en/#.U_RYPA0y3Nk.facebook


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Zaken doen met Arabieren, Turken, Russen, Nigerianen - nieuw etiquetteboek over de post

Vandaag kreeg ik bij wijze van cadeau door de schrijver, Jan Jaap van Weering, het boek Distinguised Look at - Zakelijke (Internationale) Etiquette en Omgangsvormen" opgestuurd. Dat ziet vooral op "do" en "don't" voor zakenmensen en diplomaten die hier in Nederland of in het buitenland hun beste beentje moeten voorzetten. Maar ook voor ons vreemdelingenrecht juristen, tolken of inburgeringsdocenten kan dit boek leuk leesvoer zijn. Wat moet je vooral niet doen bij een Arabier? Bij een Nigeriaan? Bij een Rus? Hoe toont een Turk zijn vriendschap? Hoe formeel zijn Chinezen?

Als ik er iets uit lees dan is het wel dat voor veel van onze clienten advocaten in een rafelspijkerbroek of IND-ers in een roze bloemetjesbloes (man) wel heel raar moeten overkomen.

Het boek is te bestellen op de site van Jan Jaap van Weering http://www.distinguished.nl/boek.details.html Daar wordt nog de eerdere druk genoemd. Diegene die ik kreeg is de nieuwe versie maar ik neem aan dat die ook degene zal zijn die u uiteindelijk krijgt.

Veel leesplezier!
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

18 augustus 2014

Fotos

Voor in studieboek.... moest ze ergens vandaan kopieeren dus veel plezier met plaatjes kijken. Raad maar welk onderdeel van het vreemdelingenrecht ze zullen illustreren.

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.
De inhoudsopgave van dit weblog verschijnt in de rechterkolom.
Het laden hiervan duurt een halve minuut.

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator